Вас вітає Квасилівський ЗДО
(ясла-садок)

Інноваційні освітні технології

Концепція «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» - в дії

Документ визначає мету, шляхи та етапи реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти на період до 2029 року. Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті.

Інноваційні педагогічні технології в роботі з дошкільниками: експрес-огляд

Пропоновані параметри мовленнєвого становлення дошкільника представлені з позицій комунікативного підходу до розвитку засобів мовлення... 

ПОРТРЕТ СУЧАСНОГО ВИХОВАТЕЛЯ: змінюються вимоги

Сучасний вихователь закладу дошкільної освіти - це творчий педагог, який активно впроваджує інноваційні методи роботи з дітьми й безперервно працює над самовдосконаленням та фаховим розвитком. Важливим показником успішної діяльності є наявність педагогічних напрацювань та відкриттів, які в узагальненому вигляді становлять досвід роботи вихователя дитячого садка. Він є основою та фундаментом для науково-методичної роботи педагогічних колективів, що сприяє підвищенню кваліфікаційного рівня працівників, забезпечує розвиток майстерності вихователя та поліпшує якість навчання та виховання в цілому...

Впроваджуємо музейну педагогіку. Значення міні-музеїв у дошкільному навчальному закладі

В даний час проявляється все більший інтерес до традицій, звичаїв, історії, культури своєї Батьківщини. В ДНЗ вирішуються завдання з раннього прилучення дітей до народної культури, пізнання минулого. Одна із перспективних форм ознайомлення дітей з рідним краєм - організація в дитячих садках етнографічних кімнат, міні-музеїв...

Інтегроване заняття як основна форма інтегрованої навчально-пізнавальної діяльності в ДНЗ

Останні роки все більше уваги приділяється інноваційним формам проведення занять у ДНЗ. Основною формою навчання дошкільників у процесі організованої пізнавальної діяльності було й залишається заняття. Це поняття багатьма трактується по-різному. Поширеним є підхід, відповідно до якого заняття, на жаль, сприймається, як урок з формування нового знання, такий, як у школі...

Інноваційність освітнього процесу, побудованого на інтеграційних засадах: обмін досвідом роботи

У новій редакції Базового компонента дошкільної освіти України (2012) подано базовий зміст дошкільної освіти, який передбачає гармонійний та різнобічний розвиток дошкільника, подальше створення в умовах дошкільного навчального закладу розвивального життєвого простору. Донедавна суть педагогічної роботи з дошкільниками полягала в озброєнні їх знаннями, вміннями та навичками, що знадобляться їм у майбутньому...

Педагогічний дизайн заняття в ДНЗ. Консультація для вихователів

К. Крутій у своїй статті «Термінологічне поле дошкільної дидактики: дизайн, сценарій чи все-таки конспект заняття?» замість терміну «конспект заняття» пропонує вживати більш сучасну термінологію - «педагогічний дизайн заняття»...

Мультисенсорний підхід до організації освітнього процесу в ДНЗ. Виступ

Ефективним засобом довготривалого підтримання інтересу дітей до заняття та попередження їх втоми є використання мультисенсорного підходу до організації освітнього процесу. Нейрофізіологічні дослідження науковців довели, що діти краще засвоюють знання, коли «вмикаються» усі канали сприймання: слух, зір, дотик, нюх, смак...

КАРТОТЕКА новітніх технологій, інновацій, кращих ППД, які використовуються в освітньому процесі педпрацівниками Квасилівського ДНЗ (ясла-садок)

Педагогічний колектив Квасилівського ДНЗ (ясла-садок) активно використовує в освітньому процесі з дошкільниками сучасні освітні технології, кращі перспективні досвіди роботи та радо ділиться власними творчими здобутками...

Використання відкритих запитань на занятті для розвитку творчих здібностей дитини

Неможливо модернізувати освітню діяльність в ДНЗ без активного використання інноваційних педагогічних технологій...

Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються у ДНЗ

Призначення та структура інноваційних технологій дають широкі можливості для впровадження диференційованого навчання як на заннятях, так і в повсякденному житті з урахуванням індивідуальних можливостей пізнавальної діяльності кожної дитини, що робить навчальний процес не лише цікавим і посильним для кожного малюка, а і дає можливість дорослому якомога ефективніше працювати на визначеному рівні складності, як з усім дитячим колективом в цілому, так і з кожним окремо, коригуючи і спрямовуючи його розвиток...

Вимоги до підготовки та проведення сучасного заняття в ДНЗ

Оскільки в основу Базового компонента покладено особистісно орієнтовну модель дошкільної освіти, освітяни мають свідомо і з розумінням справи поставитися до поступового переходу від навчально - дисциплінарної моделі до особистісно орієнтованої: у навчально-дисциплінарній моделі освіти центральною фігурою, розпорядником життя дитини виступає педагог, основним життєвим контекстом - навчальна діяльність (заняття), а основними досягненнями - знання, уміння, навички; центральною фігурою особистісно орієнтованої моделі освіти, розпорядником життя є дитина як його активний суб'єкт, життєвим контекстом - особистісне буття, діяльність, основними досягненнями - життєва компетентність дитини. Перехід до особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти - професійне завдання кожного педагога.

Використання сучасних методів розвитку дитини в Квасилівському ДНЗ (ясла-садок)

Педагогічний колектив ДНЗ активно використовує у практиці освітньої роботи з дошкільниками сучасні методи і прийоми...

Інформація про використання публічних коштів

Корисне