Інноваційність освітнього процесу, побудованого на інтеграційних засадах: обмін досвідом роботи. + ПРЕЗЕНТАЦІЯ

У новій редакції Базового компонента дошкільної освіти (2021) подано базовий зміст дошкільної освіти, який передбачає гармонійний та різнобічний розвиток дошкільника, подальше створення в умовах ЗДО розвивального життєвого простору. Донедавна суть педагогічної роботи з дошкільниками полягала в озброєнні їх знаннями, вміннями та навичками, що знадобляться їм у майбутньому.

Оскільки в основу Базового компонента покладено особистісно орієнтовну модель, професійним завданням кожного педагога Квасилівського ЗДО (ясла-садок) було з розумінням справи поставитися до поступового переходу від навчально-дисциплінарної до особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти, в результаті чого проводимо зміщення акцентів з фронтальних форм роботи з дітьми на індивідуальні, оцінювання діяльності дітей навіть під час проведення фронтальних занять розглядаємо з позицій індивідуального підходу до розвитку кожної конкретної дитини, орієнтуючись на її «зону найближчого розвитку».

Особистісно орієнтовані технології ставлять у центр всієї освітньої системи особистість дитини, забезпечення комфортних умов її розвитку, реалізації її природніх потенційних можливостей. Ці технології цілком відкидають примус, реалізовують демократизм, рівність, партнерство, співдружність та співтворчість у відносинах вихователя і дитини, роблять акцент на наданні дитині свободи вибору та самостійності у різних сферах життєдіяльності. Це - технології, які забезпечують нестресогенний психологічний мікроклімат у групі, коли імпульсивність, агресивність, тривожність у дитини перебувають у межах норми. Це - технології, які можна назвати здоров'язбережувальними та здоров'яформувальними, бо забезпечують радісне дитинство дошкільника... Ми все краще починаємо розуміти, що суть особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти полягає у навчанні і вихованні особистості з проведенням максимально можливої індивідуально-диференційованої освітньої роботи, створенням умов для саморозвитку і самонавчання кожної окремо взятої дитини, формуванні її життєвої компетенції.

О. Кононко наголошує: «Життєва компетентність дитини, рівень виконання нею програми, БКДО залежить як від умов, у яких проживає дитина, так і від того, які вихователі, музкерівник, інструктор з фізкультури, хто із дорослих працює з дітьми, чим саме займалися діти, що і в який спосіб пізнавали навколишнє, які розвивальні технології при цьому використовувалися дорослими».

У БКДО-2021, Програмі «Я у Світі»-2019 та інших чинних програмах для ЗДО закладено компетентнісний підхід - обізнаність дитини в усіх її сферах життя. Сумарні кінцеві показники набутих дитиною компетенцій складають рівень її дошкільної зрілості, тобто готовності до школи та шкільних навантажень. Отже завдання наших педагогів - сформувати (на достатньому та високому рівні) у кожного вихованця набуті компетентності з усіх освітніх напрямів, зазначених у Програмі для кожної вікової групи дітей (що є для них Державним стандартом) і таким чином у кінцевому результаті сформувати життєву компетентність дитини - систему цінностей, з якими вона має продовжити подальше життя, іншими словами - цілісну картину світу.
Життєва компетентність дошкільника, його дошкільна зрілість вважаються достатніми, якщо дитина навчиться сама давати собі раду у житті, обслуговувати себе, відстоювати свою думку, вільно користуватися здобутими ЗУНами у своїй життєдіяльності, легко вступати у контакт з дорослими та ровесниками, разом гратися та домовлятися про свої дії, володіти базовими якостями, такими, як самостійність, працелюбність, людяність, розсудливість, справедливість, відповідальність, креативність - ось саме така кінцева мета якості дошкільної освіти, досягнення якої можливе шляхом активного оновлення освітнього процесу в ЗДО на засадах інтеграції.

За багаторічну працю в системі дошкільної освіти ми зрозуміли, що жодній дитині не можна дати якісну освіту на засадах якогось окремого навчального предмета (розділу програми ) незалежно від інших предметів, і таким чином сформувати у неї цілісну картину світу.

Інтеграція, тобто органічне поєднання відомостей різних навчальних предметів чи освітніх ліній навколо однієї теми, є однією з найперспективніших інновацій, яка закладає нові умови діяльності вихователів та дітей, що має великий вплив на ефективність сприйняття дошкільниками знань, умінь і практичних навичок.

Інтеграція - це інновація, заявлена БКДО, яка дає можливість розширювати кругозір дітей і розвивати їхню пізнавальну активність навколо однієї теми (образу) в різних видах діяльності, що сприяє формуванню цілісної картини світу у взаємозв'язках та взаємовідношеннях. Але нам слід пам'ятати, що інтеграція - це не поєднання, а взаємопроникнення двох-трьох або більше предметів у єдине ціле на основі спільного підходу до розкриття ключової теми.

Н. Гавриш. Інтеграція  (від лат. integratio - відновлювання, поповнення) - це об'єднання, взаємопроникнення окремих елементів у єдине ціле, внаслідок  чого дитина оволодіває не стільки знаннями з окремих галузей, скільки цілісними знаннями про предмет, явище, про  життя, довкілля, у якому вона живе, про людей і саму себе.

Великий дидакт  Я. А. Коменський необхідність інтегрованого підходу до організації освітнього процесу пояснював таким чином: «Всі знання виростають з одного коріння - навколишньої дійсності, мають між собою зв'язки, а тому повинні вивчатися у зв'язках».  Для системи дошкільної освіти характерна одностайна позитивна позиція прийняття як життєвої необхідності впровадження інтеграційних процесів у практику роботи дошкільних закладів (А. Богуш,  Г.Бєлєнька,  О. Кононко,  К.Крутій,  Н.Гавриш,  В.Кудрявцев,  Н.Лисенко, Т.Піроженко, М.Прокоф'єва, С. Якименко та ін.).

Суть інтегрованого підходу до освітнього процесу:

 • об'єднання спорідненого матеріалу з кількох розділів програми (освітніх ліній) та різних видів діяльності дітей навколо однієї теми;
 • опанування з дошкільниками значно більшого за обсягом навчального матеріалу та досягання цілісності їх знань за значно коротший термін;
 • залучення дошкільників до процесу активного самостійного здобуття знань;
 • формування творчої особистості дитини, її здібностей;
 • забезпечення можливості застосовувати дітьми набутих знань, умінь і навичок з різних розділів програми (освітніх ліній) у практичній діяльності.

 Оскільки інтегрований підхід до освітнього процесу в ЗДО заявлений ще Державними стандартами дошкільної освіти-2012 та усіма Програмами розвитку дітей, педагогічні колективи намагаються осучаснити планування освітнього процесу на інтеграційних засадах. На наші переконання, інтеграція здатна вирішити чисельні проблеми дошкільної освіти, і найперше - підвищити її якість. Для нас є очевидним, що інтеграція закладає нові умови діяльності вихователя та дітей, є діючою моделлю активізації інтелектуально-пізнавальної діяльності та розвивального навчання в ЗДО, яка зобов'язує до використання різноманітних форм проведення освітнього процесу, що має великий вплив на ефективність сприйняття дітьми навчального матеріалу; вона стає для всіх її учасників - вихователів, помічників вихователів, музкерівників, інструктора з фізкультури, практичного психолога, дітей, батьків, адміністрації - школою тісної співпраці та взаємодії, що допомагає разом просуватися до спільної  мети - формування цілісної системи знань та умінь особистості, розвиток творчих здібностей та потенційних можливостей кожної дитини, формування у дітей дошкільної зрілості та підготовки їх до навчання в школі й шкільних навантажень.

О. Богініч ніколи не відкидала значення занять у дитячому садку і наголошує на необхідності створення у кожному дошкільному закладі такої системи освітньої роботи, яка була б направлена не лише на засвоєння знань та умінь, але й активне й творче використання здобутих знань дітьми у практичній діяльності, розкриваючи наступну послідовність етапів формування у дошкільників системи цінностей (цілісної картини світу):

- по перше: оволодіння дитиною певною системою знань, умінь і навичок на заняттях та в повсякденному житті;

- по друге: емоційно-позитивне прийняття дитиною здобутих нею знань, умінь і навичок (навчання для дитини завжди має бути цікавим і захоплюючим);

- по третє: формування власних переконань дитиною та практична  реалізація здобутих нею знань, умінь і навичок у процесі своєї життєдіяльності (практичне втілення знань дитиною у житті).

Отже, за словами О. Богініч, дитині варто давати лише такі знання та вміння, які потрібні їй у житті. «Сьогодні завдання №1, - пише О. Богініч, - така організація освітнього процесу, за якої міцне здоров'я та формування системи цінностей стане для дитини однією з потреб не лише в дошкільний період, а й упродовж усього життя». У початковій школі також запроваджується  компетентнісний підхід до розвитку особистості та формування системи цінностей (цілісної картини світу) у молодших школярів. Лише з-за такого підходу (і ми цьому дуже раді) ми вже можемо сьогодні говорити про тісну наступність, перспективність та  спадкоємність між двома ланками освіти: дошкільною та початковою.

Формування цілісної, життєво компетентної особистості в умовах інноваційного розвитку дошкільної освіти -  так звучала науково-методична проблема, над якою працював Квасилівський ЗДО (ясла-садок). Її реалізація потребувала пошуку нових, удосконалених форм, методів і принципів роботи. І саме інтеграційний підхід до освітнього процесу давно довів свою ефективність і стрімко поширюється у практиці роботи нашого ЗДО та в реалізації даної науково-методичної проблеми.

Квасилівський ЗДО (ясла-садок) має гарний досвід побудови інноваційного освітнього процесу на інтеграційних засадах. Свої творчі здобутки розкриваємо у посібнику «Інтегрований підхід до організації та проведення освітнього процесу в ЗДО», створеного за результатами трьохрічної роботи садового методичного об'єднання вихователів, яке працювало над проблемою оновлення змісту і структури освітнього процесу, виходячи з вимог нового БКДО та чинної програми «Я у Світі».  

В практичному доробку розкриваємо:

- систему освітньої роботи з дошкільниками у відповідності до нових Державних стандартів дошкільної освіти (БКДО), побудовану за інтегрованими освітніми блоками та на основі принципу блочно-тематичного планування;

- модель інтегрованого освітнього процесу у кожній віковій групі;

- основні аспекти технології інтегрованого навчання дошкільників та її переваги;

-результати впровадження інтерактивних методів в освітньому процесі з дошкільниками та їх переваги в досягненні основної мети дошкільної освіти - висока результативність у засвоєнні знань і формуванні практичних умінь і навичок дошкільників, їх життєвої компетенції.

Маючи на меті виховання компетентного дошкільника, ми переконуємося в тому, що високі результати роботи дає активне застосовування принципу інтеграції не тільки на організованих формах навчально-пізнавальної діяльності, а й в усіх видах дитячої діяльності протягом дня. Його застосування значно розширює можливості педагогічного процесу: стимулюється аналітико-синтетична діяльність дітей, розвивається потреба в системному підході до об'єкта пізнання, формуються уміння аналізувати, порівнювати предмети, об'єкти довкілля, що забезпечує цілісне сприйняття світу. Та це відбувається лише за певних умов:

1. Урізноманітнення форм пізнавальної діяльності протягом дня: заняття (різних видів і типів), спостереження, експериментування, ДПД, міні-заняття, моделювання проблемних ситуацій, ігрова та творча діяльність, створення освітніх ситуацій тощо.

2.  Доцільне поєднання розвивального матеріалу з різних розділів програми (індивідуального, демонстраційного) та активне використання його у процесі життєдіяльності дошкільників.

3. Тісна співпраця та співтворчість дітей і вихователів, надання дітям права вибору та можливості самостійно знаходити шляхи розв'язання завдань, проблемних ситуацій.

Занятійна модель організації життєдіяльності дошкільників, добре освоєна вихователями, і надалі залишається пріоритетною у нашому Квасилівському ЗДО (ясла-садок). Орієнтовний тижневий розподіл організованої навчально-пізнавальної діяльності (Розклад занять) для кожної з 14 вікових  груп  складається обов'язково. Три-чотири роки назад основним видом занять за спрямованістю навчання були так звані предметні, тобто такі, що реалізувалися в межах однієї галузі знань (заняття з математики, рідної природи, конструювання, малювання, мовленнєвого спілкування, навчання елементів грамоти тощо). Останнім часом активно поширюється практика проведення інтегрованих занять, які принципово відрізняються від предметних за дидактичними цілями, характером взаємодії вихователя з дітьми, способами організації дошкільнят на виконання завдань, домінуючими методами навчання.

Вважаючи за доцільне зберегти всі позитиви накопиченого практикою досвіду організації освітнього процесу в режимі предметних занять, ми внесли принципові корективи як у зміст, так і в способи навчально-пізнавальної роботи з дітьми. Одним із шляхів оптимізації освітнього процесу за занятійною моделлю вважаємо, як і рекомендується сьогодні, скорочення кількості загальногрупових занять на користь індивідуальних та індивідуально-підгрупових,  що дає  змогу вивільняти час для самовизначення кожній окремій дитині, занять за інтересами дітей. При складанні розкладу занять обов'язково враховуємо гранично допустиме навчальне навантаження на дітей кожної вікової групи.

Активно поширюємо, крім тематичних, комплексних, комбінованих, контрольних занять також і практику проведення інтегрованих занять, які вже надто добре вписалися у практику освітньої роботи з дошкільниками усіх вікових груп. Маємо велику картотеку взірцевих інтегрованих занять, розроблених нашими педагогами у відповідності до тематики НВБ для всіх вікових груп. Дану картотеку постійно поповнюємо «родзинками», особливо в результаті проведених відкритих заходів для молодих педагогів, на садових методичних об'єднаннях, семінарах-практикумах, районних заходах, творчих звітах педагогів з проблем самоосвіти та до атестації тощо.

Оптимізувати освітній процес у закладі допомагає активне застосування педагогічних інновацій, сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. Проводиться значна робота з оволодіння всіма педагогічними працівниками комп'ютером. В арсеналі дошкільного закладу маємо: 2 ноутбуки, 9 комп'ютерів (з них 4 на вікових групах для роботи вихователів з дітьми), 1 мультимедійний проектор та дошку (оскільки активно використовуємо на заняттях тематичні слайдові презентації, які створюють самі вихователі), 6 принтерів для копіювання матеріалів до занять; дошкільний заклад підключений до мережі Інтернет, що надто допомагає в освітній роботі.

Важливим чинником в оптимізації освітнього процесу та підвищенні його якості є формування сучасного розвивального середовища в кожній віковій групі та ДНЗ загалом. Цьому приділяємо надто багато уваги. Матеріально-технічне оснащення та сучасні осередки розвивального предметно-ігрового середовища усіх вікових груп представлені на нашому сайті у розділі «Розвивальне предметне середовище». Змістове наповнення розвивальних осередків проводимо у відповідності до Типового переліку обов'язкового обладнання... та творчо втілюємо власні ідеї. Так, для осучаснення освітнього простору в дошкільному закладі обладнані: виставка творчих робіт дітей «Сім кольорів дитинства», досить змістовна картинна галерея «Мистецтво - чарівне вікно у світ» (для творчої роботи з картиною), ряд міні-музеїв:

- «Люби і знай свій рідний край - Квасилів»;

- міні-музей петриківського розпису;

- «Лялька-мотанка - берегиня роду»;

- «Квілінгові фантазії»;

- «Вироби із солоного тіста»;

- «Вишиваємо кольоровими стрічками»;

- тощо.

Ідея продовжувати створювати міні-музеї у дошкільному закладі виникла відразу після участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції з проблеми «Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку: теорія і практика», яку проводило МОН України 31 травня 2016 року у м. Києві.

Активізувати освітній процес з дошкільниками допомагає тісна взаємодія з родинами (впровадження інтерактивних форм роботи з батьками). На нашому сайті систематично оновлюємо матеріали співпраці з батьками вихованців. Плідно працює Консультативний центр для батьків, матеріали якого розміщуємо на сайті у розділі «Консультативний центр для батьків» (план роботи, форми роботи з батьками, графік роботи працівників, матеріали КЦ додаємо). 3-4 рази на рік проводилися засідання батьківського клубу «Турботливі батьки».

На сьогоднішній день надто посилена увага до моніторингу якості дошкільної освіти. Перед дошкільними закладами постає питання: як підвищити якість дошкільної освіти, які шляхи розв'язання проблеми і не лише у старших вікових групах, які критерії оцінки рівня розвитку  дошкільників тощо. Маємо неабиякий досвід роботи з цієї проблеми і на даний час працюємо над удосконаленням механізмів моніторингу якості освітнього процесу з дошкільниками усіх вікових категорій. У цьому бере активну участь творча група вихователів-методистів дошкільних закладів Рівненського району. 04 жовтня 2016 року ми мали змогу зі своїм методистом відділу освіти Савченко О.Ю. відвідати семінар-практикум у м. Києві з проблеми «Моніторинг якості дошкільної освіти: кваліметричний підхід», організований за сприяння МОН України. Розроблення і впровадження  критеріїв оцінювання рівня розвитку дітей різних вікових категорій, а не лише старшого дошкільного віку, з використанням кваліметричної моделі вважаємо значним досягненням у проведенні моніторингових досліджень у дошкільних закладах Рівненського району. Відвідавши Всеукраїнський семінар-практикум, ми зробили висновок, що таку об'ємну і важливу для практиків роботу потрібно навчитися проводити правильно - і ми на правильному шляху. Думаємо з колегами, що до завершення навчального року ми вже зможемо свої творчі досягнення сформувати у методичну скарбничку для вихователя, де поділимося досвідом роботи з проведення оцінювання рівня розвитку дошкільників та якості виконання Програми, яка є Державним стандартом у кожній віковій групі.

Н. Гавриш у своїх працях зауважує, що в нашому дошкіллі, і ми з цим погоджуємося, досі спостерігається певний стихійний (авторський) досвід проведення інтеграції освітнього процесу та інтегрованих занять вихователями, які зацікавлені в опануванні відповідної методики, і водночас переживають відчутні труднощі у забезпеченні цілісності, структурної та тематичної єдності освітнього процесу, інтегрованих занять, недостатньо володіють способами інтегрування змісту та методів навчання. Негативним фактором Н. Гавриш вважає і той факт, що сьогодні педагогічна преса нерідко досить некритично, навіть безвідповідально ставиться до презентації широкому педагогічному загалу низькоякісних конспектів та планів освітньої роботи, в яких порушені будь-які закони логіки, а не лише інтеграції. Окремі ДНЗ своєю педагогічною радою іноді затверджують готову друковану основу календарно-перспективного планування освітнього процесу, розроблену іншими педагогічними колективами і пристосовану до їхніх умов, дітей, навчально-методичної бази і, зрештою, виходячи зі своїх можливостей і професійної майстерності. Готовий план роботи породжує бездумного вихователя, - наголошує  Н. Гавриш, - позбавляє освітній процес особистісно орієнтованого підходу до вихованців, зупиняє творчість та підвищення професійного росту педагога; кимось розписаний до дрібниць щоденний план роботи вихователя, точне і бездумне слідування складеному кимось - це пережиток минулого. Освітній процес у таких ЗДО не завжди можна назвати творчим та інноваційним, а систему планування - побудовану з дотриманням принципу інтеграції, який мав би забезпечити змістову цілісність освітнього процесу та високу якість дошкільної освіти.

Створення сучасної системи планування освітнього процесу в ЗДО

Вибудована система календарно-перспективного планування освітнього процесу у Квасилівському ЗДО (ясла-садок) має свою специфіку щодо організації освітньої роботи. Перевагу, як і рекомендується, надаємо блочно-тематичному плануванню, що базується на інтегрованому підході до організації життєдіяльності дітей та змістової цілісності освітнього процесу.

Наш педагогічний колектив, ретельно опрацювавши зміст оновленого Базового компонента дошкільної освіти та усіх оновлених програм,  на своїх садових методичних об'єднаннях вихователів щоразу приймав виважені рішення щодо організації і планування освітнього процесу згідно сучасних вимог. Щорічно складаємо змістовні плани роботи своїх садових методичних об'єднань вихователів, якими передбачаємо вивчення всіх проблемних питань. Однією з таких проблем була розробка для кожної вікової групи моделей життєвої компетенції (МЖК) дошкільників за всіма освітніми напрямами оновленого БКДО та освітньої програми, без яких важко було б надалі правильно підібрати тематику занять та проводити інтеграцію освітнього процесу протягом навчального року вцілому. На допомогу вихователям нашою творчою групою було розроблено МЖК для  дітей раннього, молодшого, середнього та старшого дошкільного віку, зміст яких був доведений  для всіх спеціалістів з метою активного використання при плануванні освітньої роботи. МЖК розміщуємо у кожній віковій групі для ознайомлення батьків та ретельно опрацьовуємо їх зміст на перших батьківських зборах з метою ознайомлення батьків із сучасними вимогами програми і Державних стандартів дошкільної освіти та активізації батьківської громади для участі в освітньому процесі ЗДО.  

Маючи  такі змістовні МЖК дитини за всіма освітніми лініями, узгоджені зі змістом Програми для кожної вікової групи, розподілили зміст освітнього процесу в інтегровані освітні блоки (36 ОБ на рік для кожної вікової групи, починаючи з групи дітей раннього віку). Тема освітнього блоку визначає загальне спрямування роботи на тиждень, тому проведена ще одна велика робота з розподілом тематики освітньої роботи на кожен день тижня, яка підпорядкована загальній ідеї, великій темі ОБ. Тематичне планування за ОБ охоплює всі освітні напрями, форми освітньої роботи, які узгоджується з усіма заняттями, спостереженнями, екскурсіями, експериментальною діяльністю тощо. Робота, розпочата в будь-який день тижня, не обмежується лише цим днем, вона може продовжуватись до кінця тижня, тобто закінчення ОБ. Таким чином, відбувається поступове накопичення й розширення пізнавального простору дитини під час проживання теми.  П'ятниця - день підведення підсумків роботи по узагальненню програмового матеріалу за темою освітнього блоку. При неповному календарному тижні освітня діяльність з дітьми, на вибір вихователя, може спрямовуватися за попередньою (узагальнювального змісту) або наступною (ознайомлювального змісту) підтемою освітнього блоку тижня. Тематичними інтегрованими ОБ охоплено, в основному, весь зміст БКДО та Програми для дітей раннього, молодшого, середнього і старшого дошкільного віку, тривалість кожного блоку - тиждень. Таким чином, жодна пізнавальна тема протягом навчального року не залишилася поза увагою.

 Нашою системою передбачені у кожній віковій групі обов'язкові Тижні фізкультури (3 рази на рік у час канікул), Тижні безпеки дитини (третій тиждень жовтня та останній тиждень квітня), Тиждень рідної мови (лютий) та інші.

Інтегрований освітній процес будуємо за принципами: доступності, науковості,  послідовності, системності, цілісності, логічності, вертикального тематизму. Систему освітньої роботи вибудували таким чином, щоб тематика  інтегрованих ОБ у кожній віковій групі протягом року періодично повторювалася з обов'язковим ускладненням програмових завдань (дотримання принципу вертикального тематизму). В цьому і є переваги  нашої системи планування освітнього процесу перед іншими.

Таким чином, у нашому закладі розроблене і апробоване на практиці розгорнуте Річне планування освітньої діяльності за інтегрованими освітніми блоками для кожної вікової групи. Багато зусиль у вирішенні цієї проблеми доклала творча група вихователів ЗДО. Було непросто, оскільки потрібно було ретельно вивчити зміст програми для кожної вікової групи, розкласти його по півріччях, кварталах, місяцях і тижнях, аби не пропустити жодної пізнавальної теми і вкласти їх в ОБ таким чином, щоб протягом навчального року була врахована сезонність, повторюваність тематики та ускладнення програмових вимог для кожної вікової групи. На сайті Квасилівського ЗДО (ясла-садок) ми розмістили Річне перспективне планування освітньої діяльності за інтегрованими ОБ у розділі «Освітня діяльність. Організація освітнього процесу».  

Оскільки щороку у дитячий садок прибувають діти з особливими освітніми потребами, ми узгодили своє Річне планування освітнього процесу з вимогами корекційних програм та підкоригувати його у відповідності до індивідуальних особливостей дітей з різними нозологіями. На сьогоднішній день у нашому дЗДО виховується 8 дітей з особливими освітніми потребами.

 Орієнтовний перспективний розподіл інтегрованих тематичних освітніх блоків на рік: авторський підхід           

 Ранній вік 

 

Місяці

Тижні

Тематика ОБ

Вересень

1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень

4 тиждень

Я і мій дитсадок. Ігри та забави.

Я, моя сім'я і рідна домівка.

На бабусиному подвір'ї. Свійські  тварини і птахи.

Мандруємо селищем.

Жовтень

1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень

4 тиждень

Осінь - радісна пора. Сонечко.

Вітаміни - наші помічники. Овочі, фрукти, ягоди.

Тиждень безпеки дитини. Я сам. Я - дитинонька маленька.

Дикі тварини. Комахи.

    Листопад

1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень

4 тиждень

Тиждень фізкультури «Будьмо здорові»

Одяг та взуття восени.

Продукти харчування. Сон та його значення.

Чистота - важлива справа.

Грудень

1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень

4 тиждень

Прийшла зимонька - зима.

Чарівний світ меблів. Світ неживої природи взимку.

Чарівний світ посуду.

Птахи - наші друзі.

Січень

1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень

4 тиждень

Зимові розваги. Дід Мороз і Снігуронька.

Тиждень фізкультури «Будьмо здорові»

Я люблю свою родину. Свої та чужі люди.

Чарівний світ гри та іграшки.

Лютий

1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень

4 тиждень

У нас в гостях книжечка. Мої перші казки.

Наш куточок природи. Дикі тварини взимку.

Колискові, забавлянки та потішки.

Свійські тварини - домашні улюбленці.

Березень

1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень

4 тиждень

Прийшла веснонька - весна.

Мамо, матусенько, мамо моя. Сон у житті дитини.

Посуд. Продукти харчування.

Тиждень фізкультури «Будьмо здорові»

Квітень

1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень

4 тиждень

Рослини та комахи навесні.

Свійські птахи.

Звірі та їх дитинчата. Одяг та взуття навесні.

Тиждень безпеки дитини.

Травень

1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень

4 тиждень

Природа Космосу. Сонечко. Місяць. Зірочки.

Я , моя сім'я, моя країна. Свої та чужі люди.

Предмети побуту. Продукти харчування.

Світ навколо мене і у світі - я (визначення показників життєвої компетенції дитини).

Молодший дошкільний вік 

 

Тижні

Тематика ОБ

Вересень

1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень

4 тиждень

Я і мій дитсадок. Моє ім'я. Ігри та забави.

Я, моя сім'я і рідна домівка. Професії моїх батьків.

На бабусиному подвір'ї. Свійські тварини і птахи.

Мій рідний край, моє селище. Види транспорту.

Жовтень

1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень

4 тиждень

Осінь - радісна пора. Що таке ліс?

Вітаміни - наші помічники. Овочі, фрукти, ягоди.

Тиждень безпеки дитини

 Дикі тварини, комахи. Повітря, вітер.

Листопад

1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень

 4 тиждень

Тиждень фізкультури «Будьмо здорові»

Наше вбрання. Сучасний одяг. Нежива природа.

Продукти харчування. Професія кухаря. Сон, його значення.

Чистота - запорука здоров'я. Професія лікаря, медсестри.

Грудень

1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень

      4 тиждень

Прийшла зимонька-зима. Світ неживої природи взимку.

Чарівний світ меблів. Сучасні предмети побуту і вжитку.

Чарівний світ посуду. Властивості матеріалів (глина, скло, пластмаса, залізо).

Птахи - наші друзі. Свійські птахи. Риби.

Січень

1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень

4 тиждень

Зимові свята і розваги. Природні явища взимку.

Тиждень фізкультури «Будьмо здорові»

 Моя родина. Свої та чужі люди. Особисті та спільні речі.

Чарівний світ гри та іграшки. Народна гра та іграшка.

Лютий

1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень

4 тиждень

В гостях у книжки. Мої перші казки.

Наш куточок природи. Дикі тварини взимку. Повітря.

Український національний одяг для хлопчиків та дівчаток. Наша українська мова.                                                                      

Свійські тварини.

Березень

1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень

      4 тиждень

Прийшла веснонька - весна. Вода та її значення.

Моя рідна домівка. Праця батьків. Товар - гроші.

Чарівний світ посуду. Продукти харчування.Овочі, фрукти.

Тиждень фізкультури «Будьмо здорові»

Квітень

1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень

4 тиждень

Рослини та комахи навесні.

Свійські птахи. Мої бабуся і дідусь. Транспорт.

Звірі та їх дитинчата. Одяг та взуття навесні.

Тиждень безпеки дитини

Травень

1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень

4 тиждень

Природа Космосу. Сонечко. Місяць. Зорі.

Я і моя сім'я. Моя країна. Інші народи.

Наші помічники. Сучасні предмети побуту і вжитку.

Що я знаю про себе?  Я та мої друзі. 

Середній дошкільний вік 

 

Тижні

                              Тематика ОБ

Вересень

1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень

4 тиждень

Дитсадок - веселий дім. Моє ім'я, прізвище.

Я, моя сім'я, родина. Професії моїх батьків.

Мій дім. Бабусина хата в селі. Праця восени.

Мій рідний край, моє селище. У світі транспорту.

Жовтень

1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень

 4 тиждень

Надходить золота пора. Ліс та лісові дарунки.

І в саду, і на городі. Вітаміни - наші друзі.

Тиждень безпеки дитини                                 

Осінні явища. Вітер, повітря. Дикі тварини та їх дитинчата.

Листопад

1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень

4 тиждень

Тиждень фізкультури «Будьмо здорові»

Нежива природа. Одяг та взуття для хлопчиків та дівчаток.

Професія кухаря. Українські страви. Вода - сік життя.

Мікроби та хвороби. Професія лікаря.

Грудень

1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень

4 тиждень

Зимові явища в природі. Вода, сніг, лід, ґрунт. Моя шкіра.

Світ меблів. Сучасні предмети побуту і вжитку.

Що ми знаємо про посуд? Український посуд.

Пернаті друзі лісу. Свійські птахи та їх дитинчата. Риби.

Січень

1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень

4 тиждень

Зимові свята і розваги. Добрі справи взимку.

Тиждень фізкультури «Будьмо здорові»

Свої та чужі люди. Я - хлопчик, я - дівчинка.

Світ гри та іграшки. Народна іграшка. Український національний одяг.

Лютий

1 тиждень

2 тиждень

 3 тиждень

4 тиждень

Книжка - наш друг. Книжкова лікарня.

Сад на підвіконні. Риби та мальки. Зимівля лісових мешканців.

Моя барвиста рідна мова.  Сон у житті дитини.

Свійські тварини - домашні улюбленці.

Березень

1 тиждень

2 тиждень

 3 тиждень

4 тиждень

А вже весна, а вже красна. Праця на полі навесні.

Моя родина та Шевченко. Професії моїх батьків. Товар - гроші.

Чарівний світ посуду. Про режим харчування та апетит.

Тиждень фізкультури «Будьмо здорові»

Квітень

1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень

4 тиждень

Рослини та комахи навесні.

На гостину до бабусі та дідуся. Транспорт. Свійські птахи.

Дикі звірі навесні. Наше вбрання.

Тиждень безпеки дитини

Травень

1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень

4 тиждень

Що я знаю про Космос?

Я та моя Україна. Моє селище.

Предмети побуту і вжитку.

Що я знаю про себе? В королівстві добрих справ.

Старший дошкільний вік

 

Тижні

Тематика ОБ

Вересень

1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень

4 тиждень

Моя друга домівка - дитячий садок. Краса імені твого.

Наша родина. Родинне деревце. Професії  мами й тата.

Мій дім, квартира. Чим багата українська хата. Наші обов'язки.

Люби і знай свій рідний край. Транспортні засоби.

Жовтень

1 тиждень

2 тиждень

 3 тиждень

4 тиждень

Щедра господиня осінь. Ліс восени. Дерева-символи.

Сільські клопоти восени. Вітамінна родина. День захисника України.

Тиждень безпеки дитини

Вітер, повітря. Стихійні лиха. Дикі тварини, комахи.

   Листопад  

1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень

 4 тиждень

Тиждень фізкультури «Будьмо здорові»

Одяг та взуття. Національний одяг. Професія швачки.

Моє харчування. Професія кухаря. Вода та інші корисні копалини нашої планети.                                                                                                                              Моє тіло. Орган слуху. Професія лікаря.

Грудень

1 тиждень

2 тиждень

       3 тиждень

4 тиждень

Зимові явища. Зимові місяці. Шкіра та догляд за нею.

Золоті руки майстрів.  Предмети побуту і вжитку. Професія пожежника.

Посудні вироби. Сучасний посуд. Мої вправні ручки.

Свійське птаство. Професія фермера. Зимуючі птахи.

Січень

1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень

4 тиждень

Зимові свята і розваги. Руховий режим та загартування.

Тиждень фізкультури «Будьмо здорові»

Свої та чужі люди. Літні люди. Милосердя та співчуття.

Ігри та іграшки. Народна іграшка. Професія художника.

Лютий

1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень 

4 тиждень

Книга - наш друг. Професії  бібліотекаря, вчителя.

Куточок природи. Риби і плазуни.

Україна - єдина країна. Наша державна мова. Малі фольклорні жанри.

Свійські тварини - наші улюбленці. Професія тваринника.

Березень

1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень

4 тиждень

Весна надходить - поле оживає. Весняні первоцвіти. Весняні місяці.

Моя сім'я. Професії моїх батьків. Моє серце та емоції.

Хто такі козаки-запорожці? Режим харчування та апетит.

Тиждень фізкультури «Будьмо здорові»

    Квітень

1 тиждень 

2 тиждень

3 тиждень

4 тиждень

Планета Земля (корисні копалини, рівнини, пагорби, гори, океани, моря, ріки, озера). Рослинний і тваринний світ України. Червона книга України.        Українська держава-наша честь і слава. Транспорт.

Дикі звірі навесні. Наше вбрання.

 Тиждень безпеки дитини

Травень

1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень

4 тиждень

Космічна мандрівка. Дослідники  Космосу. Пори року.

Земля - спільний дім усіх народів.  День Перемоги.

 Предмети побуту і вжитку українців. Комунальні послуги і тарифи.

Я - диво світу. Допоможи собі сам.

Враховуючи тематику інтегрованих освітніх блоків, музкерівники та інструктор з фізкультури також планують освітню роботу з музичного та фізичного розвитку дошкільників, використовуючи інтегрований підхід до занять та інших видів діяльності дітей протягом дня та тижня. Тематика освітнього блоку тижня є ключовою у календарному плануванні музичних занять та занять з фізкультури.

Самоосвітня діяльність педагогів. Як бачимо, сучасна освіта потребує від фахівців професіоналізму, мобільності, здатності до творчого використання нової інформації на практиці. Завдання методичної служби та адміністрації ЗДО - постійно мотивувати педагогів до самоосвіти та оновлення знань. Адже на якому етапі життя і професійного шляху не перебував би фахівець, він не може вважати свою освіту завершеною, а свою професійну компетентність - цілком сформованою. Потреба в самоосвіті завжди захищає особистість від інтелектуального зубожіння.

Педагогічний колектив Квасилівського ЗДО (ясла-садок) достатньо уваги приділяє самоосвітній діяльності. Кожен педагог обирає індивідуальну проблему самоосвіти на міжатестаційний період, яка узгоджується з науково-методичною проблемою дошкільного закладу. В результаті трьохрічної роботи над індивідуальною проблемою самоосвіти «Застосування ігрового методу у вирішенні завдань фізичного розвитку дошкільників» та її практичного втілення інструктор з фізкультури Квасилівського ЗДО (ясла-садок) Момоток Т.Р. створила безцінний для нас посібник з описом творчих здобутків з проблеми інтегрованого підходу до занять з фізкультури та розробила для всіх вікових груп розгорнуте перспективне планування фізкультурних занять на навчальний рік, які вписуються в загальну систему освітньої роботи закладу на засадах інтеграції та узгоджене з освітніми блоками, за якими працюють вихователі різних вікових груп. Річне планування розміщене на сайті Квасилівського ЗДО (ясла-садок) у розділі «Фізкультурно-оздоровча робота. Планування роботи».  

У Квасилівському ЗДО (ясла-садок) створена раціональна система фізкультурно-оздоровчої та лікувально-профілактичної роботи з урахуванням вимог програм для дітей загального розвитку та корекційних програм. Великого значення надаємо активному впровадженню здоров'я-збережувальних технологій в освітній процес. З цією метою також проведена чітка інтеграція всіх можливих здоров'язбережувальних технологій протягом дня в освітній процес здорових дітей та дітей з особливими освітніми потребами. Творчою групою дошкільного закладу створено методичний порадник «Комплексна програма фізкультурно-оздоровчої роботи в режимі дня дошкільників». Для кожної вікової групи підібрані свої комплекси здоров'язбережувальних технологій, враховуючи її умови, температурний режим, особливості розвитку дітей, в тому числі й з порушеннями здоров'я, їх вікові і потенційні можливості. Комплексна програма розміщена на сайті у розділ «Інклюзивна освіта».

Провідним видом діяльності дошкільників, і чи не найулюбленішим, є художньо-продуктивна (образотворча) діяльність. Саме їй відводимо чільне місце в освітньому процесі ЗДО, хоча проблем щодо правильного і змістовного планування освітньої роботи з цього розділу програми вистачає у кожного вихователя. В результаті роботи над індивідуальною проблемою самоосвіти «Шляхи впровадження інноваційних технологій  образотворчої  діяльності  в практику роботи з дошкільниками» та «Використання творів живопису як засобу розвитку творчої уяви та художніх здібностей дошкільників» і їх практичного втілення вихователь Квасилівського ЗДО (ясла-садок) Шевчук Н.С. створила дві методичні розробки із описом системи роботи з художньо-продуктивної діяльності дошкільників та розгорнутим річним плануванням образотворчої діяльності (малювання, ліплення, аплікація) для кожної вікової групи, також інтегруючи тематику тижневих освітніх блоків в образотворчу діяльність дошкільників.  

Найбільш вразливі діти раннього віку. Працювати з ними непросто, оскільки вони потребують особливої турботи і підходу до організації освітнього процесу. Вважаємо, що для цієї категорії дітей і досі недостатньо методичних розробок, навчально-методичного супроводу інноваційної освітньої діяльності, особливо з розвитку активного мовлення та мовленнєвого спілкування. Враховуючи річне планування інтегрованих тематичних ОБ для дітей групи раннього віку (3-го року життя), виникла нагальна потреба в розробленні системи планування занять з мовленнєвого спілкування на засадах інтеграції для роботи з малюками. В результаті роботи над індивідуальною проблемою самоосвіти з розвитку мовлення дітей раннього віку створений авторський методичний посібник  Р. Семенюк «Мовленнєвий розвиток дітей раннього віку», в якому поданий опис системи планування освітньої роботи з мовленнєвого розвитку малюків на навчальний рік та річне перспективне планування мовленнєвих занять на засадах інтеграції.  

Крім вище названих картотеку методичного кабінету Квасилівського ЗДО(ясла-садок) поповнюють кращі посібники з творчими доробками педагогів, які доповнюють систему блочно-тематичного планування освітнього процесу з різних розділів програми з урахуванням принципу інтеграції. Це:

 • «Формування валеологічного світогляду у дітей дошкільного віку» вихователя Сенюк Н.Г.
 • «Нетрадиційні підходи до вирішення завдань з українознавства в сучасному ЗДО» вихователя-методиста Семенюк Р. Ф.
 • «Мовленнєвий розвиток дошкільників - запорука їх наступної успішності в школі» вихователя Грухаль М.К.
 • «Формування основ безпеки життєдіяльності у дітей дошкільного віку» вихователя Сенюк Н. Г.
 • «Музична гра-драматизація - засіб розвитку творчих музичних здібностей дошкільників» музкерівника Денисюк О.М.
 • «Використання творів живопису як засобу розвитку творчих здібностей дошкільників» вихователя Шевчук Н.С.
 • «Формування мовленнєвого етикету у дітей дошкільного віку» вихователя Грухаль М.К.
 • «Становлення соціального здоров'я дошкільників в у мовах ЗДО та сім'ї» вихователя Сенюк Н.Г.
 • «Сюжетно-рольова гра - школа моралі для дошкільників. Річне планування сюжетно-рольових ігор для всіх вікових груп» вихователя Вернюк С.В.
 • та ін.

Враховуючи принцип інтеграції як один з провідних в організації освітнього процесу в дошкільному закладі, своєю педагогічною радою ми затвердили блочно-тематичне планування, виходячи з необхідності забезпечити взаємопов'язаність різних структурних компонентів освітнього процесу як основи для формування цілісної картини світу. Алгоритм блочно-тематичного планування розпочинаємо зі змістового наповнення тижневого освітніх блоків у вигляді розгалуженої картотеки навчально-методичного забезпечення.

Картотека практичних матеріалів є допоміжним засобом вихователя в успішному проведенні освітнього процесу, тому робота над її створенням, поповненням та оновленням ніколи не припиняється. Кожен ОБ наповнений картотеками дидактичних матеріалів з різних розділів програми. У її поповненні приймають активну участь протягом навчального року усі педагогічні працівники закладу, особливо молоді вихователі зі своїми новими ідеями та пропозиціями. В дошкільному закладі часто практикуємо майстер-класи, презентації творчих проектів навчально-ігрового забезпечення освітнього процесу (на садових методичних об'єднаннях, творчих звітах, педагогічних радах), а тому картотеки кращих зразків дидактичних матеріалів постійно доповнюються. Нам у цьому також допомагають практичні матеріали «Методичної скарбнички для вихователя».

Зміст чинних програм для ЗДО реалізуються вихователями вікових груп у перспективному та календарному плануванні педагогічної роботи. Основою для інтеграції тематики ОБ в освітній процес є перспективний план роботи вихователя на кожен місяць, структурними компонентами якого є:

 • Тематика інтегрованого ОБ (4 блоки на місяць)
 • Тематичні комплекси ранкової гімнастики та гімнастики пробудження (по 2 комплекси на місяць)
 • Загартовувальні процедури (вказуються види, норми, перебіг)
 • Освітня робота, спрямована на розгортання сюжетно-рольової гри (2-3 гри на місяць)
 • Планування організованої навчально-пізнавальної діяльності на місяць (сітка занять із зазначенням теми і програмових завдань)
 • Циклограма рухливих ігор (на місяць)
 • Циклограма дидактичних ігор (на місяць)
 • Циклограма спостережень в природному довкіллі (на місяць)
 • Циклограма дослідницько-пошукової діяльності (на місяць)
 • Циклограма трудової діяльності (на місяць)
 • Піші переходи (потижнево)
 • Свята, розваги, тематичні тижні (форми роботи, тема, дата проведення)
 • Робота з батьками (форми роботи, тема, дата проведення)
 • Організація розвивального середовища (природного, предметного, соціального)
 • Усна народна творчість (добірка творів на місяць).

Осучаснення освітнього процесу в дошкільному закладі відбувається також і шляхом впровадження інтерактивних методів навчання, які забезпечують  можливість дітям у парах, трійках, четвірках, мікрогрупах або малих групах опрацьовувати навчальний матеріал, активно спілкуватися один з одним, дискутуючи та обговорюючи різні точки зору.  Наша практика показує, що інтерактивність виробляє в дитини відповідальність, самокритичність, розвиває творчий підхід до розв'язання проблем, вчить правильно і адекватно оцінювати свої сили, бачити «білі плями» у своїх знаннях. Основний елемент інтерактивного заняття - діалог. Діти вчаться висловлювати та аргументувати власну думку, і це дуже важливо. Фрази, що найчастіше ними вживаються: «Я думаю», «Я вважаю», «На мою думку», «Я згоден, але...», «Я не згоден, тому що...». Основною перевагою інтерактивного навчання є нестандартний підхід до організації занять дошкільників, а це їм дуже подобається.

Аналіз роботи показує, що використання інтегрованого підходу до організації і планування освітнього процесу в дошкільному закладі значно підвищує результати нашої роботи з дошкільниками, а саме:

1.  Дає можливість уникнути перевантаження дітей складними для їх дошкільного віку частковими і випадковими знаннями і водночас забезпечити кожній дитині належний рівень розвитку і соціальної адаптації до нового статусу - школяра.

2.  Діти навчаються планувати і цікаво організовувати свою самостійну діяльність відповідно до поставленої мети і завдання, вміють слухати і чути дорослого та товариша, розуміти інших, домовлятися, доводити розпочату справу до кінця; їм цікаво.

3. Використання принципу інтеграції  в освітньому процесі забезпечує формування основних базових якостей особистості, таких як: самостійність, відповідальність, довільність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, самооцінка, креативність.

4. Діти навчаються виконувати логічні операції, такі як: абстракція, порівняння, аналіз, синтез, класифікація, узагальнення.

5. В дітей збільшуються потреби у спілкуванні з іншими дітьми, роботі в дитячих групах, мікрогрупах, у них розвиваються творчі здібності.

6. Належним чином формуються ключові компетентності дошкільників відповідно до освітніх напрямів оновленого БКДО.  

7. Значно зміцнюється розвивальне середовище в організації життєдіяльності дошкільників: предметно-ігрове, природне, соціальне.

8. Організація життєдіяльності дітей в ЗДО з урахуванням інтегрованого підходу до освітнього процесу за всіма освітніми напрямами дає змогу забезпечити належний рівень соціально-особистісного розвитку вихованців, сформувати у них  цілісну реалістичну картину світу.

9.  У дітей формуються навички практичного життя.

Головне завдання кожного дитячого садка - надання якісної освіти кожній дитині (Т. Панасюк). Отже, цільовими орієнтаціями педагогічного колективу на перспективу є:

 • Активне впровадження  в масову практику інноваційних технологій освітнього процесу на засадах інтеграції.
 • Використання ІКТ-технологій, інтерактивних форм і методів у роботі з дошкільниками.
 • Підвищення якості дошкільної освіти.

Сьогодні інтеграція  - необхідна умова переходу ЗДО на новий рівень його розвитку, осучаснення освітнього процесу та забезпечення більш якісної дошкільної освіти вихованців. Наш педагогічний колектив завжди радо ділиться творчими напрацюваннями зі своїми колегами на педагогічних ярмарках, семінарах-практикумах, методичних об'єднаннях, Школах молодого вихователя, а також через власний веб-сайт. Сайт Квасилівського ЗДО (ясла-садок) завжди відкритий і має щоденно сотні відвідувань. За результатами участі у VІІІ Всеукраїнському конкурсі на кращий веб-сайт закладів освіти  у 2018 році наш заклад отримав перемогу (перше місце у вебометричному рейтингу).

Інтеграційні процеси тривають, вони різноманітні, але мета їх одна - розвинена, креативна особистість, здібна до творчого пошуку та адаптована до сьогоднішнього життя. Ото ж, бажаємо успіхів у досягненні цієї мети усім своїм колегам!

Завантажити презентацію

Обмін досвідом роботи провела вихователь-методист Квасилівського ЗДО (ясла-садок) Семенюк Р.Ф.