Інноваційні педагогічні технології в освітній роботі з дошкільниками: експрес-огляд

Діагностична методика Т.О. Піроженко "Мовленнєве зростання дошкільника"

Суть технології. Пропоновані параметри мовленнєвого становлення дошкільника представлені з позицій комунікативного підходу до розвитку засобів мовлення.  Принциповою позицією цього підходу є твердження про те, що міжособистісна взаємодія - основа взаєморозуміння. Неможливо зрозуміти іншу людину поза особистісних контактів з нею. Мета і результат мовної взаємодії - розуміння - відбувається лише за умови, коли реалізуються міжособистісні відносини між людьми. Комунікативний підхід до діагностики розвитку мовлення розглядає дитину як активного й ініціативного учасника соціальної взаємодії, в якій дошкільник має не лише засвоїти суспільний досвід (мову), але й щоразу самостійно застосовувати засвоєне, робити свій власний вибір адекватних до ситуації засобів спілкування, нарешті, створювати свої власні засоби для реалізації мети взаємодії. Через те, в комплексному підході такою важливою є саме діагностика (і своєчасне формування!) потреб, мотивів спілкування, інтересів, бажань, ціннісних орієнтацій, пов'язаних із людиною. Координати "людина" та  "її ставлення до інших" є найважливішими для мовленнєвого становлення дошкільника. Отриманий під час діагностики матеріал дає змогу охарактеризувати форми взаємин між дитиною і дорослим, допомагає визначати комунікативну спрямованість і готовність дитини до комунікації. 

Технологія фізичного виховання дітей М.Єфименка ("Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей")

Суть технології. Проведення фізкультурних занять у формі ігрових дійств. Форма фізичної активності дітей - горизонтальний пластичний балет ("пластик-шоу"), що поєднує музичність, хореографічність, естетичність дійства. Його скорочені програми використовують як фізкультурні хвилинки, паузи, а також як розваги і свята. Ігрова взаємодія з дітьми реалізується в рамках ігрової теми як великої тематичної  гри (макрогри), що триває протягом одного чи кількох занять. Спільна мета та сюжетна лінія містить кілька  міні-ігор, ігор-вправ.

Технологія розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера. Методика ТРВЗ

Суть технології. Основне завдання - навчати дитину розв'язувати проблеми різного рівня складності з використанням винахідницьких завдань. Основна ідея технології полягає у тому, щоб переводити завдання з нижчого рівня складності на вищий. Для її успішної реалізації потрібно навчити дитину виявляти проблеми, з'ясовувати, чому легкі завдання розв'язуються просто, а важкі - складно. У роботі з дітьми дошкільного віку використовують колективні ігри, ігри-заняття, під час яких діти вчаться спостерігати навколишню дійсність, виявляти суперечливі властивості предметів, явищ, шукати відповіді на поставлені питання. Педагог орієнтується на вільний та самостійний вибір дитини - предмета, матеріалу, виду діяльності. 

Ткаченко Т. Методика використання схем-моделей для навчання дітей описових розповідей

Суть технології. За цією методикою для роботи використовується аркуш картону 45х30 см, поділений на шість квадратів (за кількістю характерних ознак предмета або об'єктів чи пір року, про які потрібно розповісти). Дітей навчають знаходити головні, суттєві ознаки предмета, відрізняти їх від другорядних. Навчаючи старших дошкільників складанню описових розповідей, використовують схеми-моделі. Діти вибудовують розповідь  з дотриманням послідовності та параметрів, закладених у схемах: колір, форма, величина, матеріал, частини, дії. Використання схем при складанні описових розповідей допомагає дітям засвоїти порівняння предметів не в загальній формі - чим подібні, або чим відрізняються предмети, а диференціювати. порівнюючи предмети за формою, величиною, кольором тощо. 

Крутій К. Методика використання схем-моделей у лексично-граматичній роботі

Суть технології. Розвиток у дітей словесно-логічного мислення, формування у них уміння користуватися основними логічними прийомами і операціями є одним із важливих завдань у процесі навчання старших дошкільників. Пропонується наступна схема ознайомлення дітей із предметами:

1) первинне ознайомлення з предметом і його назвою;

2) дослідження властивостей предметів: колір, відтінки, форма, розмір, звуки, шуми; співвідношення в просторі; вага; властивості поверхні; ритм; рух предмета; назва деталей предмета;

3) групування (узагальнення і найпростіша класифікація предметів, формування родових і видових понять, наступна класифікація - диференціація родових понять;

4) розвиток елементів логічного мислення шляхом складання моделей, схем, коректурних таблиць разом із дітьми.

Шульга Л. Методика розвитку творчих здібностей на заняттях з образотворчої діяльності

Суть технології. Діти зображають навколишнє тільки після емоційних зустрічей з ним у процесі спостереження, розгляду картин, слухання музики, читання, розповідання. Головне завдання організації  зображувальної діяльності - виховання естетичних почуттів, а допоміжне - навчання технічним прийомам. Чим більше органів чуття беруть участь у сприйманні навколишнього, тим повнішими будуть уявлення, глибшим - пізнання.

Використання спадщини В.Сухомлинського

Суть технології. Основоположною у науково-теоретичних працях і практичному досвіді В. Сухомлинського є його філософсько-педагогічна  система ідей та поглядів на дитину  як на найвищу цінність. Педагогіка В. Сухомлинського - це педагогіка серця, дитино центризму й толерантності, яка базується на ідеї наближення навчально  - виховного процесу до природи конкретної дитини. Педагогіка побудована на утвердженні тієї філософської істини, що освіта, виховання й розвиток людини мають передбачити передусім утвердження гармонії розуму й серця. Розроблені педагогом основні норми моральної вихованості для дітей ґрунтуються  на творчому використанні багатого потенціалу загальнолюдських моральних цінностей і є складовою його цілісної педагогічної системи.

Методика «Виховання казкою» Л.Б.Фесюкової

Суть технології.  Універсальна методика роботи з казкою, розроблена педагогом Л.Б. Фесюковою, розвиває образне і логічне мислення дитини, його творчі здібності, формує нетрадиційний спосіб мислення. Знайомить дітей з світом природи і допомагає підготуватися до школи.

Музична педагогіка Карла Орфа

Суть технології. Як педагог, Орф розробив систему музичного виховання. Вона основана на різних видах музикування дитячої творчості, активній виконавській діяльності. Головний його принцип - будувати музичне виховання на ритмопластичній основі . Орфовська система музичного виховання містить такі елементи:

-  мовленнєві вправи - доцільні для загального  музичного розвитку, бо легкі  й доступні для всіх дітей;

-  поетичне музикування - допомагає відчути дітям красу звучання поезії й музики, розвиває пам'ять, усвідомлюється зв'язок слова й музики ;

- музично-рухові вправи - допомагають підготувати дитину до спонтанного рухового вираження, навчають її зображувати звуки і настрої через елементарний рух ( удари, клацання, плескання, притупування), при цьому в дітей виробляється швидкість реакцій, уміння чекати, знаходити момент вступу;

- елементарний музичний театр - інтерактивна  ігрова форма припускає загальний вплив музики, мовлення, руху, танцю і художнього образу. 

Використано Інтернет-ресурс