Організація науково-методичної роботи в ЗДО (ясла-садок)

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ вихователя-методиста Квасилівського ЗДО на 2024 рік

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ вихователя-методиста Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Рівненської міської ради а 2024 рік

ПЛАН роботи вихователя-методиста на травень 2023 року

ПЛАН роботи вихователя-методиста на травень 2023 року

ПЛАН роботи вихователя-методиста на квітень 2023 року

ПЛАН роботи вихователя-методиста на квітень 2023 року

ПЛАН роботи вихователя-методиста на березень 2023 року

 ПЛАН роботи вихователя-методиста на березень 2023 року... 

П Л А Н роботи вихователя-методиста на лютий 2023 року

П Л А Н роботи вихователя-методиста на лютий 2023 року...

ПЛАН роботи вихователя-методиста на січень 2023 року

План роботи вихователя-методиста на січень 2023 року...

ПЛАН роботи вихователя-методиста на грудень 2022 року

  План роботи вихователя-методиста на грудень 2022 року...

ПЛАН роботи вихователя-методиста на листопад 2022 року

ПЛАН роботи вихователя-методиста на листопад 2022 року...

П Л А Н роботи вихователя-методиста на жовтень 2022 року

План роботи вихователя-методиста на жовтень 2022 року...

ПЛАН роботи вихователя-методиста на вересень 2022 року

 ПЛАН роботи вихователя-методиста складений на вересень 2022 року

Структура методичної роботи у Квасилівському ЗДО (ясла-садок) на 2022/2023 навчальний рік

Провівши детальний аналіз діяльності Квасилівського ЗДО за 2021/2022 навчальний рік та оцінивши усі сильні і слабкі сторони у роботі нашого колективу в умовах карантину та воєнного стану в Україні, у наступному 2022/2023 навчальному році адміністрація та колектив закладу спрямує свою діяльність на дотримання вимог організації освітніх і управлінських процесів закладу та внутрішньої системи забезпечення якості освіти за напрямом оцінювання «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти» із визначенням річних завдань на майбутній період:

Структура методичної роботи у Квасилівському ЗДО (ясла-садок) на 2021/2022 навчальний рік

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2020\2021 навчальному році, педагогічний колектив у наступному 2021\2022 навчальному році буде продовжувати спрямовувати свою діяльність на реалізацію науково-методичної проблеми «Формування основ патріотичного виховання як засобу всебічного розвитку особистості майбутнього громадянина» та розв'язання нових\удосконалення попередніх пріоритетних завдань...

План роботи садового методичного об'єднання вихователів Квасилівського ЗДО (ясла-садок) на 2020-2021 навчальний рік

Мета: ознайомлення педагогів із сучасним станом і перспективами розвитку дошкільної освіти в умовах Нової української школи; оновлення і поглиблення знань педагогічних працівників із різних методик дошкільного виховання; активне використання інноваційних форм і засобів фізичного та інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку; підвищення кваліфікації та професійного рівня педагогів, їх ІКТ-компетентності.  

Структура науково-методичної роботи у Квасилівському ЗДО (ясла-садок) на 2020-2021 н.р.

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2019\2020 навчальному році, досягнення і перспективи розвитку ЗДО, педагогічний колектив у наступному 2020\2021 навчальному році буде спрямовувати свою діяльність на розв'язання основних пріоритетних завдань:

ЦИКЛОГРАМА внутрішнього контролю у Квасилівському ЗДО (ясла-садок) на 2020-2021 н.р.

Контроль за освітнім процесом спрямований на систематичне вивчен­ня стану роботи педагогічних працівників, вико­нання освітньої програми розвитку, виховання і навчання дітей до­шкільного віку, надання вчасної допомоги педа­гогам...

Про організацію діяльності ЗДО у 2019-2020 навчальному році. Виступ-діалог до педради

Діяльність ЗДО у новому навчальному році буде спрямовуватися на дотримання інструктивно-методичних рекомендацій «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» (від 02.07.2019 № 1/9-419)...

Інструктивно-методичні рекомендації "Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 н.р."

Закон України «Про освіту» надав кожному закладу освіти автономію: академічну, організаційну, фінансову і кадрову, а керівнику - в управлінні закладом, прийнятті рішень щодо організації його роботи...

Оновлені повноваження педагогічної ради ЗДО: опрацьовуємо новий Закон "Про освіту"

Педагогічна рада схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі...

ОНОВЛЕНЕ ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ про методичний кабінет закладу дошкільної освіти (Наказ МОН України від 16.04.2018 №372)

Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам закладу дошкільної освіти та поширення психолого-педагогічних знань серед батьків щодо забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок...

Наказ "Про організацію та структуру методичної роботи з педагогічними кадрами на 2018-2019 навчальний рік

Організація методичної роботи в Квасилівському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) у 2018-2019 навчальному році буде здійснюватися відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305),  державних програм у галузі дошкільної освіти, Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу, наказу відділу освіти Рівненської райдержадміністрації «Про організацію та структуру методичної роботи з педагогічними кадрами району на 2018-2019 навчальний рік»...

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ДНЗ

Контроль за освітнім процесом по­винен бути спрямований на систематичне вивчен­ня стану роботи педагогічних працівників, вико­нання програми виховання і навчання дітей до­шкільного віку і надання вчасної допомоги педа­гогам...

Організація науково-методичної роботи в сучасному ДНЗ: обговорення в загальному колі

Організація та планування методичної роботи з педагогічними кадрами в дошкільному закладі  носить діагностично-прогностичний характер, оскільки лише знання особистісних рис усіх категорій педагогічних працівників, їхніх проблем і потреб, рівня творчих здібностей і професійної майстерності дає можливість методисту грамотно, змістовно та результативно спланувати методичну роботу,  враховуючи умови дошкільного навчального закладу. Для досягнення цієї мети визначаються такі завдання:

Школа ППД – групова форма поширення перспективного педагогічного досвіду, набуття його іншими педагогами

  • ШППД створюється для впровадження і поширення перспективного педагогічного досвіду, вдосконалення майстерності педпрацівників; 
  • у ШППД вивчають систему роботи педагога (або окремі сторони його педдіяльності), вчаться професійної майстерності.

Сучасні вимоги до методичної роботи у дошкільному навчальному закладі. Порадник для молодого вихователя-методиста

 Методична робота - це систематична колективна й індивідуальна діяльність педагогічних кадрів, спрямована на підвищення їх науково-теоретичного, загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності...

Аналіз системи роботи педагога у міжатестаційний період

Система роботи вихователя дошкільного навчального закладу - це весь комплекс педагогічної роботи, сукупність форм, методів і прийомів, що властиві його діяльності та дають йому змогу отримувати конкретні результати в освіті дошкільників...

Оновлена Програма «Я у Світі»: структурні особливості та зміст

  Згідно з наказом МОН від 24.06.2014 № 750 Програмі розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція) надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». Оновлена Програма повністю відповідає стуктурі Базового компонента дошкільної освіти...

Орієнтовна циклограма вивчення діяльності педагога на рік

Контрольно-аналітичну діяльність у ДНЗ здійснюють завідувач та вихователь-методист за постійного психологічного супроводу практичного психолога. Впровадження освітнього моніторингу, врахування інтересів та професійної майстерності педагогів, корегування завдань, повноважень і міри відповідальності кожного з них сприяє створенню мотиваційної основи праці педагогів.

Мета контрольно-аналітичної діяльності - забезпечення якості освітнього процесу і надання кожному педагогу конкретної допомоги, удосконалення педагогічного процесу в усіх вікових групах.

Порядок вивчення діяльності педагогів

Мета контрольно-аналітичної діяльності в ДНЗ - забезпечення якості освітнього процесу і надання кожному педагогу конкретної допомоги, удосконалення освітнього процесу в усіх вікових групах. Цієї мети досягаємо завдяки:

Атестація педагогічних працівників як аспект діяльності вихователя-методиста ДНЗ

Робота з кадрами - один із напрямів діяльності вихователя-методиста дошкільного навчального закладу. Складовою кадрового ме­неджменту є атестація персоналу. Це важлива форма морального та матеріального стимулювання, спрямована на вдосконалення діяльнос­ті педагогів, які працюють в освітніх закладах різних типів і форм влас­ності...

Методика векторного моделювання освітнього середовища:стилі управління, основні типи середовища

Стиль управління - це не тільки важливий фактор розвитку колективу, розвитку у педагогів ініціативи та самостійності, але він є і критерієм оцінювання діяльності керівника...

Схема використання різних форм методичної роботи в Квасилівському ДНЗ (ясла-садок)

Зміст науково-методичної роботи Квасилівського ДНЗ реалізується у різних формах: масових, групових, індивідуальних...

Функції методичного кабінету

Методичний кабінет ДНЗ є центром методичної допомоги педагогічним працівникам дошкільного закладу та поширення психолого-педагогічних знань серед батьків щодо розвитку, вихованн та навчання дітей дошкільного віку. Робота методичного кабінету організовується з урахуванням вимог Законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", інших нормативно-правових актів та Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу (Наказ №1070 від 09 листопада 2010 року)...

Аналітичні аспекти планування науково-методичної роботи в ДНЗ

Організація та планування методичної роботи з педагогічними кадрами в дошкільному закладі  носить діагностично-прогностичний характер, оскільки лише знання особистісних рис усіх категорій педагогічних працівників, їхніх проблем і потреб, рівня творчих здібностей і професійної майстерності дає можливість методисту грамотно, змістовно та результативно спланувати методичну роботу,  враховуючи умови дошкільного навчального закладу...