Організація науково-методичної роботи в ЗДО (ясла-садок)

Про пріоритети організації освітньої роботи в закладах дошкільної освіти у 2018-2019 навчальному році

Відповідно до статті 11 Закону України «Про дошкільну освіту» заклад дошкільної освіти (далі - заклад) планує свою діяльність та формує стратегію розвитку; розробляє освітню програму закладу; забезпечує добір і розстановку кадрів.

Оновлені повноваження педагогічної ради ЗДО: опрацьовуємо новий Закон "Про освіту"

Педагогічна рада схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі...

ПОЛОЖЕННЯ про методичний кабінет Квасилівського ЗДО (ясла-садок)

Методичний кабінет закладу дошкільної освіти (далі - методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам закладу дошкільної освіти та поширення серед батьків психолога-педагогічних знань щодо забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок...

ОНОВЛЕНЕ ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ про методичний кабінет закладу дошкільної освіти (Наказ МОН України від 16.04.2018 №372)

Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам закладу дошкільної освіти та поширення психолого-педагогічних знань серед батьків щодо забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок...

Наказ "Про організацію та структуру методичної роботи з педагогічними кадрами на 2018-2019 навчальний рік

Організація методичної роботи в Квасилівському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) у 2018-2019 навчальному році буде здійснюватися відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305),  державних програм у галузі дошкільної освіти, Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу, наказу відділу освіти Рівненської райдержадміністрації «Про організацію та структуру методичної роботи з педагогічними кадрами району на 2018-2019 навчальний рік»...

Структура науково-методичної роботи у Квасилівському ЗДО (ясла-садок) на 2018-2019 н.р.

Провести систему методичних заходів,  спрямованих на розвиток творчої індивідуальності та творчого потенціалу педагогічних працівників, залучаючи їх до активної участі в індивідуальних та групових формах роботи ЗДО та району...

ЦИКЛОГРАМА внутрішнього контролю в Квасилівському ЗДО (ясла-садок) на 2018-2019 н.р.

 Система контролю має бути гнучкою, зміню­ватися залежно від результатів роботи педагогів, попередніх і наступних перевірок. Головне - по­передити виникнення ускладнень у педагогічній роботі працівника, знайти причину недоліків, де­тально проаналізувати її і вчасно вжити ефектив­них заходів для їх усунення, вивчити кращий досвід педагогів. Не можна зводити контроль до одно­разових інспекцій чи перевірок, він повинен бути систематичним і глибоким...

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ організації освітньої діяльності в ДНЗ у 2017-2018 н.р.

Закони України: "Про освіту",  "Про дошкільну освіту" (Проект  змін до Закону знаходиться на розгляді у ВР), "Про охорону дитинства", "Про засади державної мовної політики", "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу"...

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ДНЗ

 Контроль за освітнім процесом по­винен бути спрямований на систематичне вивчен­ня стану роботи педагогічних працівників, вико­нання програми виховання і навчання дітей до­шкільного віку і надання вчасної допомоги педа­гогам...

Організація науково-методичної роботи в сучасному ДНЗ: обговорення в загальному колі

Організація та планування методичної роботи з педагогічними кадрами в дошкільному закладі  носить діагностично-прогностичний характер, оскільки лише знання особистісних рис усіх категорій педагогічних працівників, їхніх проблем і потреб, рівня творчих здібностей і професійної майстерності дає можливість методисту грамотно, змістовно та результативно спланувати методичну роботу,  враховуючи умови дошкільного навчального закладу. Для досягнення цієї мети визначаються такі завдання:

Школа ППД – групова форма поширення перспективного педагогічного досвіду, набуття його іншими педагогами

  • ШППД створюється для впровадження і поширення перспективного педагогічного досвіду, вдосконалення майстерності педпрацівників; 
  • у ШППД вивчають систему роботи педагога (або окремі сторони його педдіяльності), вчаться професійної майстерності.

Сучасні вимоги до методичної роботи у дошкільному навчальному закладі. Порадник для молодого вихователя-методиста

 Методична робота - це систематична колективна й індивідуальна діяльність педагогічних кадрів, спрямована на підвищення їх науково-теоретичного, загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності...

Аналіз системи роботи педагога у міжатестаційний період

Система роботи вихователя дошкільного навчального закладу - це весь комплекс педагогічної роботи, сукупність форм, методів і прийомів, що властиві його діяльності та дають йому змогу отримувати конкретні результати в освіті дошкільників...

Про організацію та структуру методичної роботи з педагогічними кадрами на 2015-2016 навчальний рік

   Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу у 2015-2016 навчальному році працюватиме над реалізацією  державної політики в системі освіти, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, виконанням Указів Президента України від 20.03.2008 № 244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості  освіти  в Україні», від 25.06.2013    № 344/2013, «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»,  постанов Уряду України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», нормативно-інстуктивних документів Міністерства освіти і науки України, Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, державних програм у галузі дошкільної освіти, Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу, наказу відділу освіти Рівненської райдержадміністрації «Про  організацію та структуру методичної роботи з педагогічними кадрами району на 2015-2016 навчальний рік»...

Оновлена Програма «Я у Світі»: структурні особливості та зміст

  Згідно з наказом МОН від 24.06.2014 № 750 Програмі розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція) надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». Оновлена Програма повністю відповідає стуктурі Базового компонента дошкільної освіти...

Орієнтовна циклограма вивчення діяльності педагога на рік

Контрольно-аналітичну діяльність у ДНЗ здійснюють завідувач та вихователь-методист за постійного психологічного супроводу практичного психолога. Впровадження освітнього моніторингу, врахування інтересів та професійної майстерності педагогів, корегування завдань, повноважень і міри відповідальності кожного з них сприяє створенню мотиваційної основи праці педагогів.

Мета контрольно-аналітичної діяльності - забезпечення якості освітнього процесу і надання кожному педагогу конкретної допомоги, удосконалення педагогічного процесу в усіх вікових групах.

Порядок вивчення діяльності педагогів

Мета контрольно-аналітичної діяльності в ДНЗ - забезпечення якості освітнього процесу і надання кожному педагогу конкретної допомоги, удосконалення освітнього процесу в усіх вікових групах. Цієї мети досягаємо завдяки:

Атестація педагогічних працівників як аспект діяльності вихователя-методиста ДНЗ

Робота з кадрами - один із напрямів діяльності вихователя-методиста дошкільного навчального закладу. Складовою кадрового ме­неджменту є атестація персоналу. Це важлива форма морального та матеріального стимулювання, спрямована на вдосконалення діяльнос­ті педагогів, які працюють в освітніх закладах різних типів і форм влас­ності...

Методика векторного моделювання освітнього середовища:стилі управління, основні типи середовища

Стиль управління - це не тільки важливий фактор розвитку колективу, розвитку у педагогів ініціативи та самостійності, але він є і критерієм оцінювання діяльності керівника...

Схема використання різних форм методичної роботи в Квасилівському ДНЗ (ясла-садок)

Зміст науково-методичної роботи Квасилівського ДНЗ реалізується у різних формах: масових, групових, індивідуальних...

Функції методичного кабінету

Методичний кабінет ДНЗ є центром методичної допомоги педагогічним працівникам дошкільного закладу та поширення психолого-педагогічних знань серед батьків щодо розвитку, вихованн та навчання дітей дошкільного віку. Робота методичного кабінету організовується з урахуванням вимог Законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", інших нормативно-правових актів та Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу (Наказ №1070 від 09 листопада 2010 року)...

Аналітичні аспекти планування науково-методичної роботи в ДНЗ

Організація та планування методичної роботи з педагогічними кадрами в дошкільному закладі  носить діагностично-прогностичний характер, оскільки лише знання особистісних рис усіх категорій педагогічних працівників, їхніх проблем і потреб, рівня творчих здібностей і професійної майстерності дає можливість методисту грамотно, змістовно та результативно спланувати методичну роботу,  враховуючи умови дошкільного навчального закладу...