Методика векторного моделювання освітнього середовища:стилі управління, основні типи середовища

(Практикум для молодого вихователя-методиста)

Стилі управління

Стиль управління - це не тільки важливий фактор розвитку колективу, розвитку у педагогів ініціативи та самостійності, але він є і критерієм оцінювання діяльності керівника.

Найоптимальніші умови для проявлення творчої ініціативи педагогів  створює демократичний стиль управління, який є системою спілкування та взаємодії керівника з членами колективу, що передбачає його відповідальність перед колективом за прийняті рішення і не може існувати без розвитку ініціативи підлеглих та опори на неї.

Керівник із демократичним стилем управління - це носій передових технологій, спеціаліст за людським фактором, координатор спільної діяльності. Він уміло будує взаємовідносини, об'єднує колектив, стимулює співпрацю, помічає найменші успіхи кожного працівника, заохочує їх, віддаючи перевагу методам стимулювання, намагаючись якомога більше питань виносити на обговорення колективу.

При демократичному стилі управління членів колективу систематично інформують про стан справ у колективі, про проблеми, які необхідно розв'язувати, а працівники правильно реагують на критику і виправляють свої помилки. Свобода критики, право на помилки, діалогова взаємодія сприяють створенню творчої атмосфери у колективі.

Авторитарний стиль управління  характеризується відданням керівником переваги власним способам управління, використанням адміністративних засобів дії на підлеглих (наказ, зауваження, інструкція, вказівка, осуд тощо), особистим прийняттям рішень без попереднього обговорення в колективі. Підлеглі, як правило, не мають інформації про стан справ у колективі, їх критика чи пропозиції керівником не сприймаються. Людський фактор ігнорується. Саме те, що авторитарний керівник отримує задоволення від того, що командує людьми, віддає накази, досягає підкорення, є фактором, який заважає розвитку креативності педагогів, їх творчого потенціалу.

При ліберальному стилі управління керівник не втручається в стан роботи, недостатньо веде контроль, підлеглим дається повна свобода у визначенні мети, прийнятті рішень і контролю за своєю роботою, що призводить до аврального характеру стану справ у колективі. За такого стилю керівник мало турбується про досягнення в освітньому процесі, створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі.

Якщо в такому колективі і працює творча особистість, яка  відчуває повну свободу для творчого пошуку та втілення всього нового, все ж результати її роботи будуть неефективними, часто непоміченими і неоціненими, а з часом і руки опустяться...  (А кому це потрібно?).

Поради успішному керівникові! Намагатися створювати атмосферу творчості, бачити в кожному педагогові особистість, поважати його вибір, давати можливість ставати архітектором власного професійного життя та апробувати свої ідеї, нагороджувати їх за оригінальні ідеї та заохочувати творче начало в колективі.

Основні типи середовища:

Догматичне середовище

Переважає авторитарний стиль керівництва, жорстка дисципліна, муштра, культ зовнішнього порядку, застарілі традиції і ритуали. Таке середовище формує пасивну і залежну особистість.

Про творче начало в педагогічному колективі і годі говорити...

Безтурботне середовище

В колективі панує спокій і безтурботність, що супроводжуються привітністю і добротою. В такому середовищі формується пасивна особистість, яка не пристосована до напруженого життя і боротьби, до апробації і введення інновацій в освітній процес. В скрутній ситуації педагоги усуваються від подолання труднощів і надіються у вирішенні проблеми лише на когось.

Творчість такому колективу не притаманна...

Кар'єрне середовище

Орієнтоване більше на зовнішні прояви, ніж на внутрішній зміст освітнього процесу: вчасні звіти, зовнішнє оформлення приміщень дошкільного закладу, етикет педагогічних працівників, охайна документація. Фальш і лицемірство, прагнення до кар'єри через хитрощі, підкуп, високі зв'язки тощо - основні риси особистості, яка працює в кар'єрному середовищі.

Творчість педагогів у такому середовищі нестабільна, тимчасова, не завжди підтримана і заохочувана кар'єрним керівником...

Творче середовище

У творчому середовищі формується особистість, для якої властиві: активність, висока самооцінка, щирість, щедрість, свобода суджень і вчинків. Тут не працюють, а творять, не чекаючи вказівок згори; тут немає веління, а добра воля; тут немає догм, а є проблеми, які потрібно дружно і активно вирішувати.

Творче середовище відрізняється високою вмотивованістю діяльності, яка супроводжується емоційним підйомом, позитивним оптимістичним настроєм, великим бажанням творити задля себе і дітей та отримувати від цього велике задоволення і насолоду. Творчий педагог знає, що його праця потрібна,  завжди помічена і високо цінується в колективі та його керівником.

Пам'ятка успішному керівникові! Тільки керівники з демократичним стилем управління спроможні стимулювати, активізувати мотиваційну сферу своїх підлеглих, спонукати їх до творчої роботи за умови максимально важливого збігу особистісних, колективних і суспільних інтересів. Відповідним середовищем для становлення творчого потенціалу є середовище, у якому основними характеристиками є мотивація діяльності педагога, його свобода і активність.

Типи керівників та особливості  їхнього керівництва

(Л.Д. Кудряшов)

Ø  Регламентатор: його ідеал - цілковита регламентація діяльності підлеглих у посадових інструкціях, розпорядженнях, нормативах тощо. Повна регламентація призводить до того, що не залишається місця для творчої діяльності. Такий керівник, зазвичай, погано контактує з людьми, а в колективі створюється несприятливий психологічний клімат.

Ø  Колегіал: вважає, що ефективними є колегіальні форми прийняття рішень, а тому постійно організовує комісії, проводить збори, наради. Іноді використовує демократичні методи керівництва. Колегіальні рішення призводять до зменшення особистої відповідальності за прийняті рішення, оскільки вони приймаються більшістю і часто не співпадають з особистою точкою зору окремих педагогів.

Ø  Спринтер: вчасно приймає рішення, швидко реагує на змінювані управлінські ситуації, добре справляється з розв'язанням складної проблеми. Здатний зробити кар'єру, хоча часто виявляє безсистемність у роботі.

Ø  Об'єктивіст: успіхи та невдачі в управлінні пояснює об'єктивними факторами; у керівника завжди є пояснення на отримані спільними зусиллями колег здобутки та невдалі спроби виконати складне завдання.

Ø  Марудник: схильний до відтягування розв'язання проблем, сподіваючись, що вони розв'яжуться самі собою або кимось.

Ø  Максималіст: не визнає дрібних проблем управління, не помічає поточних і повсякденних проблем, не любить і не вміє ними займатися. Ставить перед собою і колективом максимально складні проблеми і досягає їх вирішення, генеруючи свої оригінальні ідеї та творчі задуми підлеглих. Дуже енергійний.

Ø  Організатор: вважає, що головне в роботі керівника - ефективне добирання і розміщення кадрів, які і вирішують всі проблеми у колективі.

Ø  Клопотун: відрізняється високою виконавською дисципліною; у нього завжди в ідеальному порядку вся документація; наради починаються у визначений час; виконує всі свої обіцянки; одночасно тримає в голові безліч дрібних справ; його зауваження і завдання завжди конкретні; його робочий час завершується, як правило, значно пізніше зазначеного.

Пам'ятка успішному керівникові! Створюючи атмосферу творчості у колективі, варто вчитися творити самому і створювати умови для виявлення творчої активності всіх підлеглих.

Створення умов для прояву творчої активності педагогічного колективу


Створення умов для прояву творчої активності педагогічного колективу          

 Пам'ятка успішному керівникові! Намагатися створювати умови для задоволення соціальних потреб у членів колективу, потреб у повазі, у самови-раженні. Вірити у творчі можливості своїх підлеглих, давати їм можливості  експериментувати, навіть якщо це іноді призводить до помилок. Не намагатися все робити наодинці, а розділяти свої повноваження, довіряючи колегам. Оцінювати внесок кожного педагога в результат творчої діяльності всього закладу. Демонструвати співробітникам приклад креативної поведінки. Презентувати нововведення творчо та підтримувати творчі роботи колег.

Підготувала вихователь-методист Семенюк Р.Ф.