Оновлені повноваження педагогічної ради ЗДО: опрацьовуємо новий Закон "Про освіту"

Повноваження педагогічної ради:

  • схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі
  • формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності
  • розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу узакладі
  • визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників
  • затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей
  • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи
  • затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників
  • заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію
  • розглядає питання:

- впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій

- участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності

- співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти

- визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім'єю

-ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення вихованців, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу

-розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов'язків

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

Джерело: 

https://www.pedrada.com.ua/article/1515-onovlen-povnovajennya-pedagogchno-radi-zakladu-doshklno-osvti