Вас вітає Квасилівський ДНЗ
(ясла-садок)

Організація освітнього процесу

Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»

 Розвиток дошкільної освіти залишається одним із пріоритетних напрямів державної політики у галузі освіти. Основні завданняу 2017/2018 році - створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти, забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи та реалізація принципівдемократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі. Це сприятимесвоєчасному становленню і всебічному розвитку життєво компетентної особистості дитини, формуванню її фізичної і психологічної готовності до нової соціальної ролі...

Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році

Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016 № 234), інших нормативно-правових актів...

Організація роботи в дошкільному навчальному закладі у літній період. Порадник для вихователя

Літо є найбільш сприятливим періодом для укріплення здоров'я, загартування та всебічного розвитку дітей. Для забезпечення успішного літнього відпочинку та оздоровлення дітей в умовах дошкільного навчального закладу необхідно визначити завдання роботи ДНЗ на літо та провести відповідну підготовчу роботу, яка передбачає:

Перспективне та календарне планування освітньої роботи в ДНЗ у літній період. Методичні рекомендації

 Перспективне та календарне плану­вання освітньої роботи у літній період здій­снюють відповідно до тих самих вимог, що й упродовж навчального року. Проте, скла­даючи план, слід враховувати специфіку ор­ганізації та зміст освітньої роботи з дітьми у літні місяці (максимальне перебування ді­тей на свіжому повітрі, наявність зведених різновікових груп, посилена увага до прове­дення загартувальних процедур тощо)...

Графічна план-схема календарного планування освітнього процесу за видами діяльності в групі дітей раннього віку

Подаємо графічну план-схему календарного планування освітнього процесу за видами діяльності в групах дітей раннього віку...

Графічна схема календарного планування освітнього процесу за режимними моментами першої та другої половини дня

Подаємо методичний порадник для молодого вихователя щодо змісту календарного планування освітньої роботи в ДНЗ...

Річне перспективне планування освітньої діяльності в ДНЗ за інтегрованими навчально-виховними блоками: авторський підхід

 В Квасилівському ДНЗ (ясла-садок) розробленне річне перспективне планування освітньої діяльності за тематчними навчально-виховними блоками (щотижневими) та  пізнавальною (лексичною) темою освітнього процесу на кожен день для всіх вікових груп, враховуючи як вимоги програм для загального розвитку дошкільників, так і корекційних програм для дітей з особливими освітніми потребами...

Аналіз результатів освітньої діяльності ДНЗ

Аналіз результатів освітньої діяльності є найскладнішим розділом аналізу роботи ДНЗ. Ця проблема на сьогоднішній день не має достатньо чіткого наукового дослідження. А тому, залежно від поглядів на проблему, різні науковці використовують і різні методи аналізу якості дошкільної освіти, яку забезпечує ДНЗ. Проте жоден науковець не заперечує самого факту здійснення такого аналізу, аби визначити якість освітніх послуг, які надає ДНЗ, і визначають, що результати аналізу освітньої діяльності мають порівнюватися з вимогами державного стандарту - БКДО...

Організація та планування освітньої роботи в дошкільному закладі: сучасні підходи

Перебудова системи освіти у зв'язку з переходом на нові зміст, структуру і терміни навчання вимагає змін в організації та у змісті педпроцесу. Прийняття БКДО в Україні, перехід до особистісно орієнтовної моделі дошкільної освіти зумовили також необхідність перегляду деяких підходів до планування навчально - виховного процесу в ДНЗ...

Сучасні підходи до планування навчально-виховної роботи в групах дітей раннього віку

Сьогодні все частіше в дошкільних закладах з'являються вихованці, яким немає ще й 3-х років. Цей вік досить особливий. Він потребує від педагогів спеціальних знань та різнобічної підготовки. Дедалі частіше вихователі груп раннього віку переконуються у тому, що дуже мало сьогодні друкується методичної літератури та посібників для роботи з дітьми саме цього віку. А та методична література, якою користуються вихователі груп раннього віку протягом останніх 10-20 років, значною мірою застаріла і потребує ретельного перегляду. Застаріли погляди на можливості дітей раннього віку і на способи та методи освітньо-виховної роботи з ними...

Типові помилки вихователя на занятті

Для реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти в практиці роботи  дошкільного закладу однією з провідних форм роботи з дітьми залишаємо заняття...

Особливості проведення занять в ДНЗ

Оскільки заняття залишаються важливою складовою організованого навчання дошкільників, вважається за необхідне рекомендува­ти педагогам дошкільних навчальних закладів дотримуватися розро­блених вітчизняною дошкільною дидактикою і перевірених науко­вими дослідженнями, багаторічною практикою положень, які прокоментовані у програмах для ДНЗ: «Дитина», «Українське дошкілля», «Дитина в дошкільні роки»...

Корисне