Організація освітнього процесу

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти

Цей Примірний перелік підготовлений відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», вимог Базового компонента дошкільної освіти і чинних комплексних програм розвитку, навчання і виховання дітей раннього і передшкільного віку, рекомендованих Міністерством освіти і науки України... 

Використання ІКТ-технологій в освітньому процесі ЗДО: зростаємо професійно

Із запровадженням освітньої реформи "Нова українська школа" сьогодні в Україні йде активне становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір. Цей процес супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і практиці освітнього процесу, пов'язаними із внесенням коректив у зміст технологій навчання...

Вимоги до підготовки та проведення сучасного заняття в ЗДО

Суть особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти - навчання і виховання особистості з максимальною можливою індивідуалізацією, створенням умов для саморозвитку і самонавчання. Це такий тип навчання і виховання, який ґрунтується на діалозі, моделюванні ситуацій вибору, вільного обміну думками, авансуванні успіху...

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ у 2017/2018 навчальному році

СУЧАСНИЙ ДНЗ - позитивний, динамічний простір, що оптимізує розвивальний та творчий потенціал дошкільників  і містить різноманітні розвивальні центри із сучасним ігровим сервісом для дітей...

РІЧНЕ ПЕРСПЕКТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ освітньої діяльності в ДНЗ за інтегрованими навчально-виховними блоками: авторський підхід

В Квасилівському ДНЗ (ясла-садок) розробленне річне перспективне планування освітньої діяльності за тематичними навчально-виховними блоками (щотижневими) та  пізнавальною (лексичною) темою освітнього процесу на кожен день для всіх вікових груп, враховуючи як вимоги програм для загального розвитку дошкільників, так і корекційних програм для дітей з особливими освітніми потребами...

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ у 2017-2018: основні вимоги

  • Не обмежувати ініціативу вихователів у виборі форм організації освітнього процесу (заняття різних видів та типів, міні-заняття, освітні ситуації)
  • Раціонально розподіляти у часі діяльність малюків залежно від їхнього віку
  • Забезпечити особистісно орієнтований, диференційований, індивідуальний, діяльнісний, інтегрований, ігровий та інші сучасні підходи до організації дитячої життєдіяльності.

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА потребує нового вчителя!

Педагог нової формації - це передусім особистість, яка неперервно працює над своїм розвитком, самовдосконаленням, відкрита для всього нового, вміє добирати найбільш ефективні прийоми, засоби, технології навчання та виховання для реалізації поставлених завдань, легко відмовляється від штампів і стереотипів в освітній роботі і в житті загалом...  

Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»

 Розвиток дошкільної освіти залишається одним із пріоритетних напрямів державної політики у галузі освіти. Основні завданняу 2017/2018 році - створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти, забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи та реалізація принципівдемократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі. Це сприятимесвоєчасному становленню і всебічному розвитку життєво компетентної особистості дитини, формуванню її фізичної і психологічної готовності до нової соціальної ролі...

Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році

Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016 № 234), інших нормативно-правових актів...

Організаційно-педагогічна робота в ДНЗ та її результативність. До матеріалів Ради закладу

В цьому навчальному році, виходячи із ситуації, яка склалася в Україні, дуже багато уваги приділяємо національно-патріотичному вихованню дошкільників. Багато занять вихователі присвячують вихованню любові до родини, дитячого садка, селища, українського народу і його традицій, України, яка на даний час важко виборює свою свободу, мир і неподільність кордонів...

Організація роботи в дошкільному навчальному закладі у літній період. Порадник для вихователя

Літо є найбільш сприятливим періодом для укріплення здоров'я, загартування та всебічного розвитку дітей. Для забезпечення успішного літнього відпочинку та оздоровлення дітей в умовах дошкільного навчального закладу необхідно визначити завдання роботи ДНЗ на літо та провести відповідну підготовчу роботу, яка передбачає:

Перспективне та календарне планування освітньої роботи в ДНЗ у літній період. Методичні рекомендації

 Перспективне та календарне плану­вання освітньої роботи у літній період здій­снюють відповідно до тих самих вимог, що й упродовж навчального року. Проте, скла­даючи план, слід враховувати специфіку ор­ганізації та зміст освітньої роботи з дітьми у літні місяці (максимальне перебування ді­тей на свіжому повітрі, наявність зведених різновікових груп, посилена увага до прове­дення загартувальних процедур тощо)...

Графічна план-схема календарного планування освітнього процесу за видами діяльності в групі дітей раннього віку

Подаємо графічну план-схему календарного планування освітнього процесу за видами діяльності в групах дітей раннього віку...

Графічна схема календарного планування освітнього процесу за режимними моментами першої та другої половини дня

Подаємо методичний порадник для молодого вихователя щодо змісту календарного планування освітньої роботи в ДНЗ...

Аналіз результатів освітньої діяльності ДНЗ

Аналіз результатів освітньої діяльності є найскладнішим розділом аналізу роботи ДНЗ. Ця проблема на сьогоднішній день не має достатньо чіткого наукового дослідження. А тому, залежно від поглядів на проблему, різні науковці використовують і різні методи аналізу якості дошкільної освіти, яку забезпечує ДНЗ. Проте жоден науковець не заперечує самого факту здійснення такого аналізу, аби визначити якість освітніх послуг, які надає ДНЗ, і визначають, що результати аналізу освітньої діяльності мають порівнюватися з вимогами державного стандарту - БКДО...

Організація та планування освітньої роботи в дошкільному закладі: сучасні підходи

Перебудова системи освіти у зв'язку з переходом на нові зміст, структуру і терміни навчання вимагає змін в організації та у змісті педпроцесу. Прийняття БКДО в Україні, перехід до особистісно орієнтовної моделі дошкільної освіти зумовили також необхідність перегляду деяких підходів до планування навчально - виховного процесу в ДНЗ...

Сучасні підходи до планування навчально-виховної роботи в групах дітей раннього віку

Сьогодні все частіше в дошкільних закладах з'являються вихованці, яким немає ще й 3-х років. Цей вік досить особливий. Він потребує від педагогів спеціальних знань та різнобічної підготовки. Дедалі частіше вихователі груп раннього віку переконуються у тому, що дуже мало сьогодні друкується методичної літератури та посібників для роботи з дітьми саме цього віку. А та методична література, якою користуються вихователі груп раннього віку протягом останніх 10-20 років, значною мірою застаріла і потребує ретельного перегляду. Застаріли погляди на можливості дітей раннього віку і на способи та методи освітньо-виховної роботи з ними...

Типові помилки вихователя на занятті

Для реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти в практиці роботи  дошкільного закладу однією з провідних форм роботи з дітьми залишаємо заняття...

Особливості проведення занять в ДНЗ

Оскільки заняття залишаються важливою складовою організованого навчання дошкільників, вважається за необхідне рекомендува­ти педагогам дошкільних навчальних закладів дотримуватися розро­блених вітчизняною дошкільною дидактикою і перевірених науко­вими дослідженнями, багаторічною практикою положень, які прокоментовані у програмах для ДНЗ: «Дитина», «Українське дошкілля», «Дитина в дошкільні роки»...