Планування діяльності ЗДО

Річний план роботи Квасилівського ЗДО (ясла-садок) на 2019-2020 навчальний рік

Квасилівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) у своїй діяльності  керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про  дошкільну освіту»,  Положенням  про  дошкільний  навчальний  заклад  України, розпорядженнями селищного голови Квасилівської селищної ради Рівненського району Рівненської області, наказами та іншими розпорядчими документами відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації,    іншими нормативно-правовими актами, власним статутом...

ПРОГРАМА розвитку Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) на 2017-2022 роки

В цих умовах Квасилівський ЗДО (ясла-садок) має поступово набувати нового статусу, розширювати свої функції, стати обов'язковим для відвідування дітьми, особливо старшого дошкільного віку; удосконалювати режим своєї роботи;  якнайширше впроваджувати моделі інтегрованої освіти, кінцевим результатом якої є благополуччя дитини, її захищеність, емоційний комфорт і випереджальний розвиток...

План роботи Квасилівського ЗДО (ясла-садок) з охорони життя та безпеки життєдіяльності дітей на 2019-2020 навчальний рік

Мета: вдосконалення системи організації та проведення різних форм роботи з дітьми зі збереження, зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей; підвищення професійної компетентності педагогів у впровадженні системи роботи «Формування безпеки життєдіяльності дошкільників» (Сенюк Н.Г.) та інтегрованого курсу «Основи здоров'я (валеологія, безпека життєдіяльності)»; формування соціальної компетентності дошкільників з питань безпеки життєдіяльності; забезпечення безпечних умов для перебування дітей в ЗДО...

Циклограма оперативного контролю у Квасилівському ЗДО (ясла-садок) на 2019-2020 навчальний рік

Оперативний контроль планується задля вивчення сукупності питань у діяльності закладу дошкільної освіти. За отриманою інформацією здійснюєтьсяпорівнянняузагальнення, аналіз, пошук причин, які викликали ту чи іншу проблему. Такий вид контролю відіграє запобіжну роль. Адже завідувач має змогу вчасно виявити явища, загрозливі для кінцевих результатів діяльності закладу. Оперативний контроль спрямований на:

ЦИКЛОГРАМА здійснення внутрішнього контролю у Квасилівському ЗДО (ясла-садок) на 2019-2020 навчальний рік

Внутрішній контроль за освітнім процесом та діяльністю ЗДО в цілому по­винен бути спрямований на систематичне вивчен­ня стану роботи педагогічних працівників та всього колективу, вико­нання програми розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку і якісного провадження освітньої діяльності...

Пріоритетні завдання педагогічного колективу Квасилівського ЗДО (ясла-садок) на 2019-2020 навчальний рік

 Основні пріоритетні завдання педагогічного колективу на 2019-2020 навчальний рік:

План роботи садового методичного об'єднання вихователів Квасилівського ЗДО (ясла-садок) на 2018-2019 н.р.

Мета: ознайомлення педагогів із сучасним станом і перспективами розвитку дошкільної освіти в умовах Нової української школи; оновлення і поглиблення знань педагогічних працівників з різних методик; активне використання інноваційних форм і засобів інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку; систематичне підвищення загальнокультурного та професійного рівнів педагогів, їх ІКТ-компетентності...

План роботи гуртка «Маленькі митці» на 2018-2019 навчальний рік

Мета: формування у дошкільників національної самосвідомості засобами художньо-продуктивних видів діяльності.

План роботи Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) на літній оздоровчий період 2018 року

Робота з виховання здорової дитини у Квасилівському ЗДО (ясла-садок) визначається завданнями, які направлені на: формування, збереження та зміцнення фізичного здоров'я, розвиток рухових умінь, фізичних якостей; виховання у дітей свідомого ставлення до ведення здорового способу життя. Під час планування роботи влітку колектив закладу опирається на листи МОН України:

План заходів з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників у 2018-2019 навчальному році

 Унесення коректив до перспективного плану проходження атестації та підвищення кваліфікації педагогічними працівниками (за потреби)...

План спільних заходів Квасилівського ДНЗ (ясла-садок) та Квасилівського НВК «школа-ліцей» на 2018-2019 навчальний рік

 План спільних заходів між двома освітніми закладами обговорюється і складається щорічно...

Взаємодія ДНЗ і школи. Угода

Реалізація принципу безперервної освіти має починатися із забезпечення наступності між першими її сходинками - дошкільною і початковими ланками. Забезпечення наступності та взаємодії між дошільною та початковою освітою утворює простір для реалізації в педагогічному процесі ДНЗ і початкової школи єдиної, динамічної та перспективної системи, спрямованої на розвиток, виховання і навчання старших дошкільників і молодших школярів...

Управлінські технології дошкільної освіти

Управління сучасним дошкільним навчальним закладом - непростий процес. Він складається із доцільного вибору цілей та завдань; вивчення та глибокого аналізу досягнутого рівня освітньої діяльності; системи раціонального планування та проектування розвитку всіх внутрішніх систем закладу; виявлення та впровадження перспективного педагогічного досвіду, використання досягнень науки та практики щодо формування професійної компетентності педагогів; ефективного контролю за якістю освітнього процесу, побудованого на гуманістичних засадах, тощо. Від якості процесу управління залежить якість результату діяльності дошкільного навчального закладу.

Саме тому, в умовах оновлення змісту освіти, визначення нових цілей, засобів, показників ефективності, якості, результативності діяльності дошкільних навчальних закладів, появи варіативних програм і технологій, що супроводжуються глобальними та лавиноподібними інноваційними процесами, інформатизації освітнього простору керівникові, як ніколи, треба бути грунтовно обізнаним у науці управління, соціально-психологічних аспектах управління  колективом, науковій організації праці...