Індивідуальні форми роботи. Атестація. Підвищення кваліфікації. Самоосвіта педагогів

ПОЛОЖЕННЯ про педагогічне наставництво

Педагогічне наставництво - це одна із форм підвищення кваліфікації молодих педагогів, які мають стаж роботи до трьох років або потребують методичної допомоги, та новопризначених педагогічних працівників ЗДО...

Впроваджуємо професійний стандарт «Вихователь закладу дошкільної освіти». Вимоги до професійних компетентностей вихователів відповідно до КК

Впроваджуємо професійний стандарт «Вихователь закладу дошкільної освіти». Пам'ятка для керівника та педагогічних працівників ЗДО "В И М О Г И до професійних компетентностей вихователів закладів дошкільної освіти відповідно до кваліфікаційних категорій (КК)"... 

ВИМОГИ оновленого БКДО (2021) до формування компетентностей дошкільників. Консультація для педагогів-початківців

Базовий компонент дошкільної освіти, що є Державним стандартом дошкільної освіти в Україні, затверджено 12 січня 2021 року. Нова редакція документа дозволить продовжити реформу дошкільної освіти з урахуванням наступності між закладом дошкільної освіти та загальної середньої освіти... 

П Л А Н роботи з педагогічного наставництва на 2022/2023 навчальний рік

ПЛАН роботи з педагогічного наставництва на 2022/2023 навчальний рік...

САМОЗВІТ ПЕДАГОГА за міжатестаційний період. Матеріали педагогічної години для педагогів, які атестуються

Самозвіт педагога за міжатестаційний період доцільніше готувати в електронному форматі (слайдової презентації), оскільки краще сприймається і запам'ятовується колегами, ніж той, що викладається у паперовому варіанті. Портфоліо-звіт за міжатестаційний період презентується/заслуховується на педагогічній раді ЗДО...

ТАБЛИЦЯ ДАНИХ про самоосвітню діяльність педагогічних працівників Квасилівського ЗДО (ясла-садок) на 2022/2023 навчальний рік

Таблиця даних про самоосвітню діяльність педагогічних працівників Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) оновлюється щорічно станом на 01 вересня...

ДОСВІД РОБОТИ ПЕДАГОГА: узагальнення та презентація. Консультація-інструктаж для педагогів ЗДО

Кожен педагог ЗДО має обирати для себе індивідуальну тему по самоосвіті (на 1-2 чи більше років) та щорічно складати план роботи з підвищення професійного рівня із даної  проблеми. Кожен педагог веде щоденник з підвищення професійного рівня  на навчальний рік і працює за відповідним планом. Такий план роботи достатньо складати на навчальний рік за 4-ма основними розділами:

АКТУАЛЬНА ТЕМАТИКА САМООСВІТИ для педагогічних працівників ЗДО

Самоосвіта - обов’язкова складова професійного розвитку педагога. Адже педагогічна наука не стоїть на місці: з’являються нові напрями і технології освітньої діяльності, удосконалюються форми і методи роботи з дітьми. І педагог, який прагне досягти успіхів у своїй професії, не може залишатися осторонь, а систематично займатися самоосвітньою діяльністю. Головне завдання самоосвіти - удосконалити професійні навички педагога та поліпшити освітній процес у ЗДО. Зазвичай, педагог обирає тему самоосвіти на навчальний рік і працює над нею відповідно складеного Плану роботи над темою самоосвіти на _______ навчальний рік та веде відповідний Щоденник із підвищення професійного рівня...

Підвищення кваліфікації педагогів: відповідаємо на поширені запитання

Кожен педагогічний і науково-педагогічний працівник закладу освіти зобовязаний підвищувати кваліфікацію не рідше одного разу на пять років...

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ вихователя закладу дошкільної освіти

Основні функції вихователя - організовує життєдіяльність дітей згідно з ви­могами державного стандарту дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти); забезпечує всебічний розвиток дітей з урахуванням їхніх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психологічних і фізичних особливостей, культурних по­треб; зберігає та зміцнює фізичне і психічне здоров'я дітей...

ОРІЄНТОВНИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН освітньої роботи педагогів Квасилівського ЗДО на літній період-2022 в умовах воєнного стану

Відповідно до рекомендацій МОН на період воєнного стану педагогічні працівники ЗДО мають приділяти достатньо уваги освітній, методичній та професійній діяльності. З цією метою рекомендується кожному педагогічному працівнику скласти Індивідуальний план роботи на літній період, у якому передбачити найбільш актуальні завдання в умовах воєнного стану. Подаємо орієнтовний зразок такого плану...

 

ІНФОРМАЦІЯ про кількість слухачів Квасилівського ЗДО, які бажають переглянути серію безкоштовних онлайн-занять у РОІППО

ІНФОРМАЦІЯ про кількість слухачів Квасилівського ЗДО, які бажають переглянути серію безкоштовних онлайн-занять у РОІППО

ДОВІДКА про підсумки вивчення професійної діяльності педагогічних працівників, які проходять атестацію у 2021/2022 навчальному році

Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. Метою атестації було стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу...

Типові помилки вихователя на занятті. Педагогічне наставництво для вихователів-початківців

Маємо розуміти, що суть особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти полягає у розвитку, навчанні і вихованні особистості з проведенням максимально можливої індивідуально-диференційованої освітньої роботи, створенням умов для саморозвитку і самонавчання кожної окремо взятої дитини, формуванні її життєвої компетентності у різних видах діяльності. А тому реалізованість вихователем особистісно-орієнтованого підходу до дітей на занятті (та у різних видах практичної діяльності) передбачає: 

Про інноваційність освітнього процесу у ЗДО та 33 типових помилки вихователя на занятті. Педагогічне наставництво для вихователів-початківців

Особистісно орієнтовані технології ставлять у центр системи дошкільної освіти особистість дитини, забезпечення комфортних умов для її розвитку, реалізації її природніх потенційних можливостей. Ці технології цілком відкидають примус, реалізовують демократизм, рівність і партнерство, співдружність та співтворчість у відносинах «вихователь - дитина», роблять акцент на наданні дитині свободи вибору та самостійності. Це - технології, які забезпечують нестресогенний психологічний мікроклімат у групі, коли імпульсивність, агресивність, тривожність у дитини перебувають у межах норми. Це - технології, які можна назвати здоров'язбережувальними та здоров'яформувальними, бо забезпечують щасливе дитинство дошкільника... Які ж особливості освітнього процесу у сучасному ЗДО? Яких помилок уникати вихователю, щоб заняття відповідало сучасним вимогам? 

НАКАЗ Про педагогічне наставництво у 2021/2022 навчальному році

Відповідно до статті 26 Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про методичний кабінет Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок), листа МОН України «Планування роботи закладу дошкільної освіти» № 1/9-344 від 07.07.2021, листа МОН України «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році» № 1/9-106 від 10.08.2021, Плану роботи Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) на 2021/2022 навчальний рік та з метою підвищення рівня науково-теоретичних і методичних знань педагогів-початківців, формування їхньої педагогічної майстерності, а також забезпечення якості освіти, що надається у закладі...

Г Р А Ф І К роботи атестаційної комісії Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) на 2021/2022 навчальний рік

Г Р А Ф І К роботи атестаційної комісії Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) на 2021/2022 навчальний рік

Таблиця даних про самоосвітню діяльність педагогічних працівників Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) на 2021/2022 н.р.

Таблиця даних про самоосвітню діяльність  педагогічних працівників Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) оновлюється щорічно станом на 01 вересня...

Творче портфоліо як форма оцінки результативності самоосвітньої діяльності педагога. Пам'ятка для педагога

Портфоліо вихователя свідчить не лише про якість його педагогічної діяльності, рівень професійного зростання та професійної майстерності, сформованість професійної компетентності, а й про його професійний шлях за роки праці в ЗДО. Портфоліо дає можливість будувати методичну роботу на діагностичній основі, диференційовано, з урахуванням запитів та індивідуальних можливостей кожного педагога...

Портфоліо як засіб самовдосконалення педагога. Пам'ятка

Правильно сформоване портфоліо допоможе педагогу вигідно представити свій педагогічний досвід, неординарно розповісти про нього, вміло проаналізувати свою професійну діяльність і прогнозувати її результат, налаштуватися на професійне зростання...

Як створити й оформити портфоліо вихователя ЗДО для атестації чи конкурсу

Портфоліо вихователя ЗДО - це добірка матеріалів, які свідчать про досягнення у професійній діяльності. Фактично це папка із систематизованим матеріалом і додатками та мультимедійна презентація, яка стисло зображує основну інформацію виступу...

Вимоги до організації самоосвіти педагогів: це варто знати! Методична скарбничка для педагогів ЗДО

Цю пам'ятку варто взяти до уваги усім педагогічним працівникам ЗДО і особливо тим, які атестуються у поточному навчальному році, оскільки у них попереду важливий заключний етап роботи з оформлення результатів самоосвіти (досвіду роботи)...

ПОРЯДОК підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800

Цей Порядок визначає процедуру, види, форми, обсяг (тривалість), періодичність, умови підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів освіти і установ усіх форм власності та сфер управління, включаючи механізм оплати, умови і процедуру визнання результатів підвищення кваліфікації...

ЗМІНИ, що вносяться до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Не пізніше 25 грудня працівник повинен поінформувати керівника закладу освіти або уповноважену ним особу про стан проходження ним підвищення кваліфікації у поточному році з додаванням копій отриманих документів про підвищення кваліфікації. Відповідна інформація зберігається в особовій справі працівника відповідно до законодавства...

Орієнтовний перелік вебінарів для підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗДО у період карантину. Методичний порадник

Пропонуємо орієновний перелік вебінарів для підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗДО у період карантину

ОРІЄНТОВНИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ вихователя Квасилівського ЗДО (ясла-садок) на період карантину з 06.04 по 24.04.2020

Відповідно до ЗАХОДІВ щодо часткового переведення педагогічних працівників ЗДО на роботу в дистанційному режимі та на виконання інших видів робіт (організаційно-педагогічна, науково-методична, просвітницька тощо) на період з 06 квітня по 24 квітня 2020 року, пропонуємо ОРІЄНТОВНИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ ВИХОВАТЕЛЯ ЗДО на період карантину в умовах переведення педагогічних працівників на роботу в дистанційному режимі...

ОРІЄНТОВНИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ вихователя Квасилівського ЗДО (ясла-садок) на період карантину з 13.03 по 03.04.2020

Відповідно до ЗАХОДІВ щодо часткового переведення педагогічних працівників ЗДО на роботу в дистанційному режимі та на виконання інших видів робіт (організаційно-педагогічна, науково-методична, просвітницька тощо) на період з 12 березня по 03 квітня 2020 року, пропонуємо ОРІЄНТОВНИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ ВИХОВАТЕЛЯ ЗДО на період карантину в умовах переведення педагогічних працівників на роботу в дистанційному режимі...

Довідка про результати атестації педагогічних працівників Квасилівського ЗДО (ясла-садок) у 2019-2020 навчальному році

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 №1255/18550, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 року «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», наказу відділу освіти Рівненської РДА «Про затвердження складу атестаційної комісії ІІ рівня та заходів щодо проведення атестації педагогічних працівників у 2019-2020 навчальному році», наказу по Квасилівському закладі дошкільної освіти (ясла-садок)  «Про затвердження  складу атестаційної  комісії І рівня при дошкільному навчальному закладі та заходів щодо проведення атестації педагогічних працівників у 2019-2020 навчальному році» проведено атестацію п'яти педагогічних працівників закладу у 2019-2020 навчальному році:

Щодо особливостей підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗДО. Круглий стіл

21 серпня 2019 року постановою КМУ № 800 затверджений «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників». 04 листопада 2019 року виданий лист МОНУ «Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників» із роз'ясненнями...

Лист МОНУ "Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників №1\9-683 від 04.11.2019

З огляду на численні звернення педагогічних працівників з питань застосування Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників (постанова КМУ від 21.08.2019 №1\9-№ 800) в частині встановлення вимог шодо обсягу (кількості годин) підвищення кваліфікації педагогічних працівників, необхідного для проходження чергової атестації, інформуємо:

ПОЛОЖЕННЯ про школу молодого педагога-2019

Школа молодого педагога є складовою частиною системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗДО (далі педагогів) і об'єднує педагогів, що мають стаж менше 3-х років...

ПОЛОЖЕННЯ про наставництво-2019

Наставництво - це одна з форм підвищення кваліфікації молодих педагогів, які мають стаж роботи до трьох років або потребують методичної допомоги, та новопризначених педагогічних працівників ЗДО...

Довідка про результати атестації педагогічних працівників Квасилівського ЗДО (ясла-садок) у 2018-2019 навчальному році

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 №1255/18550, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 року «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», наказу відділу освіти Рівненської РДА «Про затвердження складу атестаційної комісії ІІ рівня та заходів щодо проведення атестації педагогічних працівників у 2018-2019 навчальному році», наказу по Квасилівському закладі дошкільної освіти (ясла-садок)  «Про затвердження  складу атестаційної  комісії І рівня при дошкільному навчальному закладі та заходів щодо проведення атестації педагогічних працівників у 2018-2019 навчальному році» проведено атестацію восьми педагогічних працівників закладу у 2018-2019 навчальному році:

План роботи Школи молодого вихователя Квасилівського ЗДО (ясла-садок) на 2018-2019 навчальний рік

Провідна проблема ШМС «Вплив педагогічної майстерності на формування особистості дошкільника»

Мета: підвищення професійної майстерності молодих педагогів.

Про організацію самоосвіти педагогів дошкільного закладу у 2018-2019 н.р. Наказ №72 від 12.09.2018 р.

Одним із показників професійної компетентності педагога є самоосвіта, яка є складовою його безперервної освіти. Суть самоосвіти полягає в оволодінні технікою й культурою розумової праці, умінні долати фахові інтелектуальні та практичні проблеми, самостійно працювати як над особистісним самовдосконаленням, так і над професійним. Самоосвітня діяльність є вищою формою пізнавально-навчальної діяльності педагога. Це найскладніший вид освітньої діяльності, оскільки він пов'язаний із саморефлексією, самооцінюванням, самоідентифікацією, трансформацією здобутих знань у практику роботи...

Таблиця даних про самоосвітню діяльність педагогів на 2018-2019 навчальний рік

Самоосвіта вихователів - одна з найважливіших форм підвищення їх кваліфікації. У нашому ЗДО робимо усе для того, щоб самоосвіта не була стихійною і безсистемною Кожен вихователь розуміє, що самоосвіта - це усвідомлений процес пізнавальної діяльності, постійний пошук, зростання, розвиток і результатом ефективної самоосвіти є не лише власне самовдосконалення, а й успішність розвитку вихованців. У своєму закладі організовуємо роботу так, щоб самоосвіта була потребою педагогів, а не забаганкою вихователя-методиста. Проводимо за потребою  анкетування, щоб визначити рівень готовності педагогів до самоосвіти...

Стаття 42 «Академічна доброчесність»

Академічна доброчесність - це етичні принципи та правила, яких мають дотримуватися всі учасники освітнього процесу, аби забезпечити довіру до результатів навчання...

Дистанційне навчання. ВСЕ ПРО ПЛАСТ - національну скаутську організацію України

«Пласт» - національна скаутська організація України, мета якої сприяти всебічному патріотичному самовихованню української молоді на засадах християнської моралі, на свідомих, відповідальних та повноцінних громадян місцевої, національної та світової спільнот, і на провідників українського суспільства...

Портфоліо вихователя дитячого садка. Педагогічне кредо вихователя

Портфоліо вихователя ДНЗ (ЗДО) - це добірка матеріалів, які свідчать про досягнення у професійній діяльності. Фактично це папка із систематизованим матеріалом і додатками та мультимедійна презентація, яка стисло зображує основну інформацію виступу. Презентувати портфоліо можна на засіданні педагогічної ради, під час методичної роботи чи безпосередньо перед атестацією...

Вивчення атестаційною комісією професійної діяльності вихователів та практичних психологів

За результатами атестації педагогічних працівників визначають рівень їхньої професійної компетентності та якість фахової діяльності. Тому вивчення професійної діяльності педагогічних працівників є одним із найважливіших і найвідповідальніших етапів атестаційного періоду. Розглянемо, що при цьому мають ураховувати члени атестаційної комісії, а чого не можуть вимагати У закладі дошкільної освіти до вивчення професійної діяльності педагогічних працівників приступають після того, як атестаційна комісія затвердить: списки осіб, які підлягають атестації графік своєї роботи. Ці завдання атестаційна комісіядошкільного закладу має виконати до 20 жовтня. Їй доцільно також розробити плани вивчення професійної діяльності педагогічних працівників...

Інформальна освіта (самоосвіта) педагогів ЗДО: основні поради зі щоденника вихователя-методиста

Самоосвіта не повинна зводитися до ведення зошитів, написання доповідей та оформлення барвистих папок, стендів, а має бути стимулом як для підвищення професійної майстерності педагога і розвитку його особистості, так і для підвищення якості дошкільної освіти....

Структура заняття в закладі дошкільної освіти. Пам'ятка для молодого вихователя

Сучасна методика рекомендує гнучко й творчо підходити до побудови будь-якого заняття. Але педагогу слід мати на увазі, що, вибудовуючи заняття, все ж слід пам'ятати  про такі  важливі вимоги щодо його структури:

Як презентувати перспективний педагогічний досвід

Формальне і стихійне упровадження та висвітлення педагогічного досвіду вичерпало себе. Нині для підвищення професійної компетентності педагогів важливо узагальнювати і поширювати перспективний педагогічний досвід...

План роботи Школи молодого вихователя Квасилівського ЗДО (ясла-садок) на 2017-2018 навчальний рік

Провідна проблема «Вплив педагогічної майстерності на формування особистості дошкільника»...

ПОРАДИ молодим вихователям: безпека та спілкування з дітьми

Бути завжди цікавою дітям, маючи у своєму арсеналі: 3-4 вірші та пісеньки, нову казку, гру, потішку, прислів'я, пальчикову гімнастику, загадку, музично-ритмічні рухи. Вміти виконати з дітьми оригамі, ліплення, малюнок, цікаву розвивальну гру та обговорити з ними результат...

Робота вихователя над індивідуальною проблемою самоосвіти. Досвід роботи: узагальнення та презентація

Сучасний вихователь закладу дошкільної освіти - це творчий педагог, який активно впроваджує інноваційні методи роботи з дітьми й безперервно працює над самовдосконаленням та фаховим розвитком. Важливим показником успішної діяльності є наявність педагогічних напрацювань та відкриттів, які в узагальненому вигляді становлять досвід роботи вихователя дитячого садка...

Спільний план роботи педагогів-наставників з молодими спеціалістами на 2017-2018 навчальний рік

Спільний план роботи педагогів-наставників з молодими спеціалістами складаємо щорічно та, за потреби, корегуємо протягом навчального року...

 

Про стажування молодих спеціалістів та наставництво у 2017-2018 навчальному році. Наказ

Відповідно до статті 26 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 року № 2628-III (зі змінами), рекомендацій щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти, виданих Міністерством освіти і науки від 03.07.2002 року № 1/9-318, Положення про методичний кабінет Квасилівського ДНЗ (ясла-садок) з метою підвищення рівня науково-теоретичних і методичних знань молодих спеціалістів, формування їхньої педагогічної майстерності, а також забезпечення якості освіти, що надається у дошкільному закладі...

Аналіз системи роботи педагога у міжатестаційний період

Система роботи вихователя дошкільного навчального закладу - це весь комплекс педагогічної роботи, сукупність форм, методів і прийомів, що властиві його діяльності та дають йому змогу отримувати конкретні результати в освіті дошкільників...

Творчий звіт з індивідуальної проблеми самоосвіти вихователя Левкович С.В.

14 березня 2017 року відбувся творчий звіт вихователя Левкович С.В. з індивідуальної проблеми самоосвіти «Мовні ігри та забави - засіб розвитку активного мовлення дошкільників» з порядком дня:

Творчі звіти з індивідуальних проблем самоосвіти вихователів Новосад Т.В., Малютіної О.В.

15 березня 2017 року відбулися творчі звіти вихователів Малютіної О.В. та Новосад Т.В. з порядком дня:

Види та типи занять у сучасному ДНЗ. Пам'ятка для молодого вихователя

 Заняття - одна з основних форм освітньої роботи з дошкільниками, яка дозволяє комплексно вирішувати всі поставлені завдання. На занятті вихователь займає ведучу позицію, а діти оволодівають навчальною діяльністю - вмінням слухати і чути мову дорослого, діяти у відповідності з вказівками, досягати потрібних результатів. Дитина на занятті має набути ті знання, якими вона користуватиметься у житті, і які забезпечать її самодостатність та мінімум практичних умінь...

Причини дитячих пустощів. Пам'ятка для вихователя-початківця

 Нерідко молоді вихователі скаржаться на неадекватну поведінку дітей на занятті та у вільний від занять час. Їм важко організувати дітей на різні види діяльності. Не всі діти їх слухають, шумлять тощо...

Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогічних працівників ДНЗ при присвоєнні їм кваліфікаційних категорій

Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогічного працівника розроблені у відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних працівників...

Спільний план роботи наставників та молодих педагогів на 2016-2017 навчальний рік

Відповідно до статті 26 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 року №2628-III (зі змінами), рекомендацій щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти, виданих Міністерством освіти і науки від 03.07.2002 року № 1/9-318, з метою підвищення рівня науково-теоретичних і методичних знань молодих спеціалістів, формування їхньої педагогічної майстерності, а також забезпечення якості освіти, що надається у дошкільному закладі:

Анкета для вихователя

В практиці роботи з педагогами часто використовуємо анкетування...

Ведення документації вихователя-методиста з атестації педагогічних працівників. Пам'ятка

Проведення атестації передбачає ведення цілої низки докумен­тів, оформлення яких, як правило, покладається на вихователя-методиста. Зокрема, у методичному кабінеті ДНЗ має бути впоряд­ковано такі матеріали щодо атестації:

Рекомендації для молодого вихователя

Наставництво - це одна з форм підвищення кваліфікації молодих педагогів, які мають стаж роботи до трьох років або потребують методичної допомоги, та новопризначених педагогічних працівників ДНЗ. Наставник у ДНЗ - педагог з високою творчою активністю, зі своїм баченням проблем навчально-виховного процесу, з високими результатами власної практичної діяльності з дошкільниками...

Аналіз системи роботи педагога (Методичні рекомендації)

Система роботи вихователя дошкільного навчального закладу - це весь комплекс педагогічної роботи, сукупність форм, методів і прийомів, що властиві його діяльності та дають йому змогу отримувати конкретні результати в освіті дошкільників...