Про організацію діяльності ЗДО у 2019-2020 навчальному році. Виступ-діалог до педради

Тези виступу у формі діалогу

1. Діяльність ЗДО у новому навчальному році буде спрямовуватися на дотримання інструктивно-методичних рекомендацій «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» (від 02.07.2019 № 1/9-419).

2. Автономія закладу освіти. Закон України «Про освіту» надав кожному закладу освіти, в тому числі й ЗДО, автономію:

-       академічну

-       організаційну

-       фінансову

-       кадрову

-       а керівнику - в управлінні закладом, прийнятті рішень щодо організації його роботи.

Автономія - це право дошкільного закладу на самоврядування, тобто на самостійне здійснення своєї діяльності: фінансово-господарської, освітньої.

Кожен ЗДО буде самостійно приймати рішення про організацію освітнього процесу, про розробку освітніх програм відповідно до державних стандартів; буде самостійно організовувати внутрішню систему забезпечення якості освіти, яка дасть змогу досягти державних стандартів.

Педагогічні колективи ЗДО мають набувати досвід діяльності в умовах автономії, особливо академічної (освітньої), наданої їм законодавством. Академічна автономія - самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова, думки і творчості, поширення знань та інформації, вільного оприлюднення і використання результатів досвіду роботи, наукових досліджень з урахуванням обмежень, установлених законом, що дають змогу досягати державних стандартів дошкільної освіти.

3. Роль відділу освіти в цій схемі дещо трансформується. На сьогодні відділ  освіти для ЗДО, які стають автономними, та методичні служби різних рівнів, здійснюють лише методичний супровід і координацію та аналіз їх роботи, отже, мають надавати їм дієву допомогу, зокрема з питань:

- вибору: освітньої програми; пріоритетних напрямів та завдань в організації освітнього процесу; моделі планування та організації освітнього процесу на основі інтегрованого підходу; видів, форм та методів підвищення професійної компетентності працівників;

- прийняття управлінських рішень щодо стратегічних перспектив розвитку закладу освіти;

- відповідальності за хід і результати освітнього процесу;

- забезпечення партнерських стосунків у взаєминах із дітьми та їхніми батьками.

4. Освітня програма. Зміст освітнього процесу реалізується відповідно до вимог освітніх програм розвитку, виховання і навчання дітей. Чинними для використання у ЗДО різних типів і форм власності є програми (комплексні і парціальні), рекомендовані (схвалені) МОНУ. (Див. Лист МОН від 10.06.2019 № 1/9-365 "Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році").

Програмно-методичний супровід змісту дошкільної освіти дітей з особливими освітніми потребами здійснюється за окремими програмами, рекомендованими МОН України, або схваленими відповідними предметними комісіями НМР з питань освіти МОН України. Педагогічним колективам надається право обирати для використання в роботі чинні освітні програми, перелік та особливості реалізації яких обговорюється та схвалюється педагогічною радою закладу дошкільної освіти.

5.       Організація освітнього процесу. Освітній процес в умовах закладу дошкільної освіти - це цілісний процес взаємодії дорослих і дітей, який розвивається в часі та в рамках певної системи, носить особистісно-орієнтований характер.

Педагог має:

 • володіти знаннями про вікові та психологічні особливості дітей, їх індивідуальні можливості та потреби;
 • гнучко та варіативно застосовувати форми та види організації освітнього процесу;
 • використовувати ігрові і проблемно-навчальні ситуації, інформаційно-комунікаційні та комунікативні технології, проєктну діяльність;
 • продумувати найбільш вдалі методи організації освітнього процесу, під час яких діти могли б працювати індивідуально та разом, проявляти ініціативу, радитися один з одним, допомагати;
 • сприяти тому, щоб дитина отримувала доступний віку обсяг інформації та практично засвоювала важливі уміння та навички, опановувала систему моральних цінностей, отримувала життєвий соціальний досвід спілкування та доречної поведінки.

Забезпечувати партнерську взаємодію дорослого з дітьми через:

- включеність вихователя у запропоновану діяльність нарівні з дітьми;

- добровільне приєднання дошкільнят до діяльності (без психічного і дисциплінарного примусу);

- залучення батьків (законних представників) дітей до освітнього процесу;

- вільне спілкування і переміщення дітей під час діяльності (передбачення педагогом організації відповідного розміщення навчально-дидактичних матеріалів у просторі групового приміщення чи іншої території закладу);

- гнучкість у завершені певної роботи дітьми (кожен працює в своєму темпі).

6.  Щодо діяльності інклюзивних груп. Інклюзивне навчання визнано одним із пріоритетів розвитку держави. Внесено зміни до закону України «Про дошкільну освіту» щодо організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти. Організаційні засади діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти та форму індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами визначено у Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 530.

Необхідними умовами якісного інклюзивного навчання є:

-визначення особливих освітніх потреб дитини та умов для організації інклюзивного навчання (здійснюється практичними психологами та вчителями-дефектологами інклюзивно-ресурсних центрів за наслідками проведеної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини);

- підвищенням кваліфікації педагогічних працівників;

- створення інклюзивного освітнього простору;

- надання освітніх, психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг;

-забезпечення дітей спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку (наказ МОН від 17.04.2019 № 423, зареєстрований в Мінюсті 17.04.2019 за № 403/33374);

- здійснення психолого-педагогічного супроводу дитини протягом усього періоду навчання із обов'язковим залученням батьків до освітнього процесу.

Докладніше щодо організації інклюзивної освіти дітей у закладах освіти  розкрито в інструктивно-методичних рекомендаціях (лист МОН від 26.06.2019 № 1/9-409).

7.       Предметно-просторове розвивальне середовище. Предметно-просторове середовище має бути:

 • сучасним і цікавим, змістовно-насиченим, готовим до трансформації;
 • багатофункціональним;
 • варіативним;
 • доступним;
 • безпечним.

Запроваджувати модульні меблі, які мають бути достатньо легкими для пересування. Відкриті полиці з доступними матеріалами, дошки або фліпчарти - це важливі атрибути середовища. Оснащення освітнього процесу рекомендується здійснювати відповідно до Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, затвердженого наказом МОН України від 19.12.2017 № 1633. При створенні безпечних умов варто керуватись листом МОН України від 14.02.2019 № 1/11-1491 «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти».

Особливу увагу слід приділяти створенню універсального дизайну у закладі. (Актуальність своєчасного перетворення освітнього простору дошкільників: технологія «Стіни, які говорять»)

8.       Освіта для сталого розвитку. Повністю відповідають концепції сталого розвитку елементи стратегії Нової української школи такі як:  

-  особистісно орієнтована модель навчання;

- розвиток критичного мислення у дітей;

- інтеграція освітніх напрямків;

- педагогіка партнерства, яка ґрунтується на принципах педагогіки емпауерменту (надання людині мотивації й натхнення до дії, формувати й автоматизувати навички чинити саме так, а не інакше), що передбачає нову модель організації освітньої діяльності.  

Сучасне розуміння поняття сталого розвитку це - економічна стабільність, екологічна цілісність та соціальне благополуччя.

Для забезпечення сталого розвитку загальними завданнями дошкільної освіти є створення умов для:

- формування у дітей початкових уявлень про дії та поведінку, що орієнтовані на сталий розвиток, необхідних для свідомого вибору способу власного життя;

- усвідомлення старшими дошкільниками необхідності збереження ресурсів Землі та особистої причетності до майбутнього суспільства і природи;

- розвиток у дітей звичок і моделей поведінки, що відповідають сталому розвитку бажання діяти у цьому напрямі.

Завдання педагогічного колективу - сприяти формуванню у дошкільників мотивації до дій і моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя (самостійне, свідоме і відповідальне виконання дитиною певних дій, розвиток звичок щодо гармонізації суспільних відносин, економічно та екологічно доцільної поведінки, культури ресурсозбереження, здатності здійснювати дослідження і самооцінку та самоконтроль своєї поведінки).

9. Планування освітньої роботи - обов'язковий елемент щоденної роботи педагога, оскільки забезпечує системність, послідовність та комплексність в організації діяльності з дітьми. Чинне законодавство визначає План роботи обов'язковим документом, за формування та зберігання якого відповідає педагог закладу дошкільної освіти. Педагог має свободу вибору найбільш ефективної та зручної для нього моделі та форми планування. Найефективнішими моделями планування залишається блочно-тематичне та методичний конструктор, які забезпечують міжпредметні та внутрішньо предметні зв'язки (інтеграцію освітнього процесу).

Блочно-тематичний перспективний план (як і методичний конструктор) дозволяє формувати картотеку методичних засобів: короткий опис різних форм і методів роботи з дітьми (різних видів ігор, спостережень, трудової діяльності, конспектів занять, комплексів ранкової гімнастики, оздоровчих заходів тощо), що в свою чергу, забезпечує економію часу у розробці педагогом календарного плану.

10. Курси підвищення кваліфікації. На сьогодні стан забезпечення педагогічними кадрами в системі дошкільної освіти України характеризується нестачею вихователів із фаховою освітою. Щоб освітній процес був якісним, а робота спеціалістів-суміжників фаховою і відповідно оплачуваною - цим педагогам необхідно проходити додатково курси підвищення кваліфікації за спеціалізацією «вихователь закладу дошкільної освіти».

Плануючи підвищення кваліфікації на початку року, педагоги різних категорій реєструються для проходження курсів підвищення кваліфікації за основним фахом (на 2 тижні) та другою спеціалізацією (на 1 тиждень за фахом «вихователь ЗДО»). (Наприклад, практичний психолог проходить підвищення кваліфікації за основним фахом 2 тижні у січні, а пізніше ще тиждень - за фахом «вихователь ЗДО» з метою отримання необхідних знань та права атестуватися як вихователь ЗДО).

11. Підвищення професійної майстерності педагогів. Реалізація творчого потенціалу педагога - необхідна умова оновлення освітнього процесу. Тож варто знайти шляхи розкриття творчого потенціалу, проявів креативності у педагогів та системного моніторингу рівня їхніх професійних компетенцій.

Завдання методичної служби у новому навчальному році:

 • досліджувати світовий перспективний педагогічний досвід;
 • створити банк інноваційних методів розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку;
 • упроваджувати нові освітні технології та системи;
 • допомогти оволодіти знаннями про сучасні освітні методики та навичками їх використання;
 • поширювати апробовані на практиці ефективні інновації та методичні надбання колективів;
 • адаптувати педагогічний процес до вимог інформаційного освітнього простору;
 • формувати готовність педагогів до інноваційних змін;
 • піднімати імідж дошкільного закладу серед батьків, педагогів, громадськості;
 • обмінюватися досвідом ефективної організації освітнього процесу;
 • організувати методичне навчання педагогів в режимі online;
 • сприяти розвитку професійної компетенції педагогічних працівників;
 • підвищувати якість дошкільної освіти.

Кожний педагог може самостійно (або з допомогою методичної служби) вибрати тему професійного навчання, яке забезпечує оновлення, поповнення, систематизацію знань та мотивацію до впровадження інноваційних технологій. Обираються педагоги-майстри, які будуть (на загальносадових чи районних методичних заходах) презентувати свій досвід впровадження інновацій в роботу з дітьми.

У новому навчальному році залишаються дієвими та пропонуються сучасні форми науково-методичної роботи з педкадрами: консультація, методичне об'єднання, засідання круглих столів з різних тем, авторський науково-практичний семінар, школа авторської технології, педагогічний клуб «Майстерня успіху», Методична Платформа, Ресурсний центр, Методичний дайджест, авторська Школа інноваційних технологій тощо.

12. Партнерська взаємодія. У 2019/2020 навчальному році особливу увагу слід звернути на педагогіку партнерства. Вона передбачає вміння забезпечити плідну співпрацю з дітьми та батьками на засадах взаємної довіри й поваги. Майстерність досягти балансу прав, обов'язків і відповідальності у трикутнику «дитина-педагог-батьки», де батьки - повноправні учасники освітнього процесу.

РІЗНЕ

1. Перший урок\заняття в навчальному році - важлива подія як для усіх учнів\дітей, так і для їхніх батьків та вчителів\вихователів. Саме тому підготовка до цієї дати повинна бути належною. Окрім урочистих заходів обов'язковим, як дає зрозуміти програма Міністерства освіти, 1-го вересня є і проведення першого уроку\заняття.

Так, для початкових класів\ЗДО, доречними стануть такі теми:

 • Діти об'єднують Україну
 • Я люблю свою країну
 • Добре тим, хто вміє дружити
 • Краса людини - її доброта.

В українських школах рекомендовано цьогоріч провести Перший урок на тему європейської інтеграції:

 • «Україна на карті Європи»
 • «Європа - наш цивілізаційний вибір»
 • «Історія та символи Європейського Союзу»
 • «Європейські цінності» тощо

2. Відсутність дисципліни - одна з головних перепон успішного освітнього процесу. Адже, як можна почути і усвідомити те, про що говорить вихователь, коли у групі гамір? Створіть правила поведінки вже на першому  занятті під час першого знайомства з дітьми:

 • Посміхайтесь.Це так просто і так важливо. Гарна посмішка відкриває шлях до формування доброзичливої атмосфери.
 • Стиште темп.Звісно, хвилювання дає про себе знати, але спробуйте впевнено, спокійно, роблячи паузи. Бажано в цей час не рухатись хаотично по групі.
 • Залишайтесь собою.Не намагайтесь бути для дітей краще, чи гірше, ніж ви є насправді. Діти дуже чутливі до фальші і навряд чи оцінять відверте підлабузництво чи надмірну суворість.
 • Влучно пожартуйте.Розкажіть про себе у легкій манері. Фактично, це прийом Storytelling, який все частіше використовують у педагогічній практиці. Попрактикуйтесь, у майбутньому на заняттях цей прийом вам знадобиться. Саме зараз він зацікавить дітей, здивує.
 • Покажіть щось незвичне.Хай це буде непрограмний експеримент, цікавий дослід, гра. Це допоможе зрозуміти дітям, що навчатися весело. Це не лише безкінечні логічні завдання, купа роботи на заняттях, а й щось цікаве, де можна створювати небуденні речі.
 • Спробуйте трошки повеселитися.Легкі жарти ще нікому не завадили, особливо на тому етапі, коли ви ще добре не знаєте своїх дітей.
 • Підготуйте нотатки, щоб не забути розказати про важливе: планування цікавих ігор, методи і прийоми для підсилення пізнавальної активності дітей, правила роботи тощо.

3. З 1 січня 2020 року українські освітяни отримають підвищення зарплати від 20 до 70%. Молодий вихователь дитсадка сьогодні отримує в місяць мінімальну зарплату 4173 гривні. У 2020 році дошкільник без урахування надбавки за престижність отримуватиме оклад 6369 гривень. Це зростання на 52%. Якщо додаємо оздоровлення і винагороду за роботу річну, то середня зарплата складатиме 7427 гривень.

Зараз зі стажем 21 рік, наприклад, за що передбачена надбавка 30%, з надбавкою за престижність 10%, вихователь отримує за місяць 6509 гривень. З 1 січня 2020 року такий вихователь отримуватиме 9100 гривень. Це 40% збільшення окладу.

"Ми ухвалюємо важливу постанову, яка виправить несправедливість щодо тих освітян, які фінансуються з місцевих бюджетів, а також працівників коледжів, яких не торкнулося 10% збільшення з 1 січня 2018 року", - каже Л. Гриневич. Для них 10% підвищення відбудеться з 1 вересня 2019 року. Це - працівники дошкілля, позашкілля, профтехосвіти (крім вчителів, які отримують заробітну плату з освітньої субвенції, бо вони вже отримати це підвищення) і працівників фахової передвищої освіти.

4. Кабмін видовжив відпуску вихователів дошкільних закладів з 42 календарних днів на рік до 56. Відповідну постанову затвердив КМУ 10 липня 2019 року, в залі Засідань Уряду.

«На сьогодні тривалість щорічної основної відпустки вихователів дитсадків - 42 календарні дні. Це значно менше, ніж у їхніх колег, наприклад, вчителів. Хоча, насправді, робота з маленькими дітьми не легша та передбачає вищу міру відповідальності дорослого за життя і здоров'я дитини. Таким чином, прийнята сьогодні постанова передбачає, що нарешті вихователі також отримають відпустку 56 календарних днів», - відзначила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Постанова набуває чинності з 1 січня 2020 року.

5. Міністерство освіти і науки України повідомило, що 17 травня 2019 року набрав чинності Наказ «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних групах закладів дошкільної освіти» від 01 квітня 2019 р. № 423

Типовий Перелік засобів корекції психофізичного розвитку представлений у формі таблиці. Документ описує перелік засобів та обладнання, умови їх використання, безпеки розміщення, яке описано в технічному завданні.

6. На Рівненщині запрацювала Державна служба якості освіти. Державна служба якості освіти створила територіальний підрозділ у Рівненській області.

Новостворене управління вже отримало державну реєстрацію та Виписку з Єдиного державного реєстру. На посаду начальника призначено Святослава Миколайовича Сидорука.   

7.  МОН розробляє нові нормативно-правові документи:  

- зміни до Закону України «Про дошкільну освіту» (нова редакція)

- концепцію забезпечення якості дошкільної освіти

- Порядок зарахування, відрахування та переведення вихованців до державних та комунальних закладів освіти для здобуття дошкільної освіти (проект узгоджується з МОЗ).

Діалог з педпрацівниками вела вихователь-методист Семенюк Р.Ф.