Планування методичної роботи в ДНЗ: інноваційні підходи

Організація та планування методичної роботи з педагогічними кадрами в дошкільному закладі має носити діагностично-прогностичний характер, оскільки лише знання особистісних рис усіх категорій педагогічних працівників, їхніх проблем і потреб, рівня творчих здібностей і професійної майстерності дає можливість методисту грамотно, змістовно та результативно спланувати методичну роботу,  враховуючи умови дошкільного навчального закладу. Для досягнення цієї мети визначаються такі завдання:

  • забезпечення цілеспрямованого методичного навчання всіх категорій педагогічних працівників (завідувач, методист, вихователі, молоді спеціалісти, вихователі-фахівці, керівники РМО та шкіл);
  • здійснення диференційованого підходу до вибору форм і засобів навчання педкадрів; використання інноваційних форм методичної роботи з ними (див. таблицю «Схема використання різних форм методичної роботи в ДНЗ»);
  • вдосконалення науково-теоретичної, методичної та психологічної підготовки педагогів;
  • стимулювання педагогів до самоосвіти, активізація їхньої творчої ініціативи.

Отже, першим кроком до організації та планування методичної роботи в сучасному ДНЗ є вивчення професійної компетентності педкадрів на певній діагностичній основі.

Завдання професійного діагностування:

-       визначити ставлення до професійних обов'язків та рівень знань і вмінь кожного педагога;

-       виявити позитивні і негативні сторони діяльності педагога, причини негативів у його роботі.

Діагностичні дослідження, анкетування показують, що педагоги  завжди чекають від методичної служби практичної допомоги. Виходячи з цього, й укладається структура методичної роботи в закладі та її планування з активним використанням інноваційних технологій.

План методичної роботи ДНЗ складається на один навчальний рік і спрямовується на поліпшення науково-теоретичної, методичної та практичної підготовки педагогічних кадрів. Він обов'язково включає зміст і заходи методичної діяльності відділу освіти та інноваційні форми роботи з педагогічними працівниками ДНЗ, які доцільно спланувати, виходячи із запитів самих педагогів, а також  рекомендацій методичних служб ДНЗ та відділу освіти.

З 2010-2011 навчального року запроваджені нові підходи до складання річного плану роботи ДНЗ, зокрема і щодо планування методичної роботи.

Структура річного плану методичної роботи з педкадрами включає наступні підрозділи (блоки):

1.  Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників ДНЗ   

 В цьому блоці передбачаються традиційні форми роботи з педагогами, що спрямовані на підвищення їхньої професійної компетентності через активну участь у районних та садових методичних заходах  (методичні об'єднання; знайомство з інноваційними методиками (інформаційно-педагогічні дні «Це цікаво знати»); інструктивно-методичні наради; індивідуальні консультації;  різновиди групових консультацій (6-7 на рік); виставка-презентація  новинок науково-методичної літератури, кращого розвивального наочно-дидактичного матеріалу та  педагогічного досвіду; педагогічні години з оглядом періодичних видань; організація «педагогічних зустрічей»; виставки-ярмарки; конкурси освітніх технологій; педагогічні читання; наставництво або стажування (школа молодого спеціаліста);  різновиди семінарів; різновиди шкіл; колективний перегляд (відкриті покази); конференція; педагогічний лекторій; анкетування; день методичного навчання; співбесіди тощо).

2.   Удосконалення професійної творчості

         В цьому блоці передбачаються нетрадиційні форми роботи з педкадрами (панорама методичних знахідок; конкурси педагогічної майстерності; конкурс «Вихователь року»; педагогічна вітальня; майстер-клас; клуб творчих педагогів; творча майстерня; творча лабораторія; творча група; ініціативна група; проблемна група; проблемний стіл; «круглий стіл»»; авторська школа майстра; творчі конкурси та огляди; декада педінновацій у педагогів, що атестуються; тиждень педагогічного звіту; творчий звіт; творче портфоліо-презентація; творче портфоліо-звіт; робота опорного ДНЗ  тощо).

3.   Самоосвіта

В цьому блоці планується робота, пов'язана із самоосвітою педагогів (тематика індивідуальних проблем, над якими працюватимуть педагоги в поточному навчальному році; складання індивідуальних планів з підвищення професійного рівня; обговорення новинок педагогічної літератури; обмін досвідом роботи; взаємовідвідування; опрацювання нормативно-правової бази, кращих ППД, інноваційних технологій,  передових статей; творчі звіти педагогів з індивідуальних тем самоосвіти тощо).

4.  Педагогічні ради

В цьому блоці планується 3-4 (за потребою 4-5) засідань педагогічних рад на рік. Цьому розділу приділяється особлива увага, оскільки педагогічна рада в ДНЗ є важливим колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним закладом, на якому вирішуються актуальні питання, а саме:

-       оцінка результативності реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання та навчання дітей у кожній віковій групі;

-       розгляд питань удосконалення організації навчально-виховного процесу в   ДНЗ;

-       визначення річного плану роботи ДНЗ та педагогічного навантаження педагогів;

-       затвердження заходів щодо зміцнення здоров'я дітей;

-       обговорення питання підвищення кваліфікації педпрацівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

-       аналіз проведення експериментальної та інноваційної діяльності  у ДНЗ;

-       визначення шляхів співпраці ДНЗ з сім'єю;

-       розгляд питання матеріального та морального заохочення педпрацівників;

-       заслуховування творчих звітів педпрацівників, які проходять атестацію;

-       затвердження планів підвищення професійної майстерності педпрацівників тощо.

   Відповідно до цільової установки рекомендується планувати і проводити такі види педагогічних рад (за К. Крутій):

  • науково-педагогічні (спрямовані на підвищення науково-теоретичного та методичного рівня освітнього процесу, впровадження нових методик, технологій, ППД в роботу ДНЗ);
  • психолого-педагогічні (розглядають окремі досягнення психологічної науки, допомагають удосконалювати виховний вплив на дошкільників, поліпшувати стосунки між усіма учасниками навчально-виховного процесу);
  • тематичні (розглядають питання володіння методиками за певним розділом програми (лінією розвитку), рівень компетентності дошкільників з цього розділу);
  • проблемні (обговорюють питання реалізації науково-методичної проблеми в роботі ДНЗ, розробляють концепцію розвитку закладу згідно з обраною темою);
  • підсумкові та настановчі (присвячені аналізу підсумків минулого навчального року, обиранню нової науково-методичної проблеми ДНЗ, обговоренню і затвердженню планів роботи, планів оздоровчої кампанії тощо);
  • комбіновані (розглядають різні питання).

За формою організації планують педради: традиційні (доповідь, виступи, обговорення чітко за процедурою проведення)  нетрадиційні (ділова гра, «круглий стіл», дискусія, аукціон ідей тощо), традиційні з використанням інтерактивних методів навчання педагогів (педагогічний ринг, КВК, педагогічний турнір, тренінг, фестиваль педагогічної майстерності, дискусія, дебати, банк ідей, робота в парах, діалог, «Карусель», «Мікрофон», «Мозковий штурм», аналіз ситуацій, «Без табу», «Обери позицію», «Зміни позицію», робота в малих групах, «Незакінчені речення», «Лабораторія невирішених проблем» тощо). (Див. пос. І. Романюк «Педагогічна рада у дошкільному навчальному закладі». - Тернопіль: Мандрівець, 2008, ст.49 - 63; ж-л «Палітра педагога» №3\2010).

5.   Атестація. Курсова перепідготовка

В цьому блоці плануються заходи, які відображають послідовність процедури атестації педагогів: видання наказів; проведення засідань АК; вивчення системи роботи педагогів, які атестуються; творчі звіти педагогів за період атестації; складання карт самоаналізу педагогів, які атестуються; анкетування педагогів, які атестуються; психолого-педагогічний аналіз діяльності педагога, який атестується; опис системи (досвіду) роботи педагога, який атестується; засідання ради, позачергової педради  чи батьківського комітету ДНЗ, на якому керівник ознайомлює педколектив та батьків з атестаційними характеристиками педагогів, які атестуються тощо.

В цьому блоці планується курсова перепідготовка педагогічних працівників (вказується прізвище, ім'я, по батькові педагога, назва та термін проходження курсів; визначаються докурсові та післякурсові завдання).

6. Діагностика. Моніторингові дослідження  (цей блок  новий і ще не до кінця вивчений науковцями і практиками)

В цьому блоці передбачаються діагностичні та моніторингові дослідження роботи та професійної компетентності педагогічних працівників, рівнів розвитку дітей, зокрема:

-         діагностика педагогічної майстерності педпрацівників (вересень, травень та за потребою);

-         діагностика виконання Державних стандартів дошкільної освіти  на кінець дошкільного віку;

-         діагностика виконання програми розвитку дітей, формування їх життєвої компетентності (щоквартально);

-         педагогічне   обстеження рівнів розвитку дітей дошкільного віку (вересень, січень, травень);

-         психологічне обстеження (діагностика) дошкільників (вересень-жовтень);

-         діагностика нервово-психічного розвитку дітей раннього віку (вересень, січень, травень та за потребою);

-         діагностика фізичного розвитку дітей (вересень, травень та за потребою);

-         діагностика музичного розвитку дітей (вересень, травень та за потребою);

-         моніторинг предметно-розвивального середовища в ДНЗ та в кожній окремо взятій віковій групі;

-         моніторинг навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в ДНЗ та в кожній окремо взятій віковій групі;

-         моніторинг якості організації навчально-виховного процесу в ДНЗ (за результатами опитування та анкетування батьків і вихователів);

-         моніторинг роботи з охорони життя і здоров'я дітей;

-         моніторинг показників винагороди педагогічних працівників за сумлінну працю та зразкове виконання посадових обов'язків (у відповідності до ст. 57 Закону України «Про освіту»;

-         моніторинг роботи з батьками;

-         моніторинг адаптації молодих вихователів тощо.

Підготувала вихователь-методист Семенюк Р.Ф.