Оцінка фізичного розвитку дошкільників: основні критерії. Порадник для інструкторів з фізкультури

Теоретичний аналіз наукової і методичної літератури, свідчить, що головною  метою модернізації дошкільної освіти на сучасному етапі є цілісний розвиток дитини як особистості. Саме цьому приділяє увагу науковий та педагогічний потенціал освіти: Є.Вільчковський, М.Денисенко, О.Аксьонова, О.Курок, В.Шахненко і інші. Досягнення позитивних результатів у вихованні здорової дитини можливо за умови, якщо впродовж її перебування у дитячому садку здійснюється цілеспрямована робота з формування у неї фізичної культури і культури здоров'я.

Дати об'єктивну оцінку можливостям роботи в режимі фізичного розвитку дошкільників допоможе моніторинг. Саме тому педагогу важливо не тільки правильно спланувати роботу з фізичного виховання, а й уміло вести її облік. Висока якість роботи з фізичної культури забезпечується у дитячому садку шляхом використанням новітніх фітнес-технологій (футбол-аеробіка, зумба, горизонтальний пластичний балет, використання елементів спортивних ігор - футбол, баскетбол, волейбол тощо), розробкою інтегрованих занять з фізкультури з урахуванням рухової підготовленості дітей, стану їхнього здоров'я, рівня фізичної підготовленості. Успішне засвоєння основних рухів відбувається також під час використання комплексів фізичних вправ, спрямованих на розвиток якостей: спритності, швидкості, сили, гнучкості, витривалості. Підвищенню ефективності засвоєння дітьми рухових навичок  допомагає  систематизоване перспективне планування освітньої роботи інструктора з фізкультури, що дає змогу вихователю кожної вікової групи вносити корективи у свої календарні плани роботи. А в свою чергу, добре спланований облік дає змогу оцінити правильність планування, з'ясувати причини недоліків і накреслити шляхи їх усунення.

 Практика свідчить, що моніторинг динаміки основних рухів дітей дошкільного віку допомагає  педагогу вчасно вносити корективи в освітній процес і запобігти методичних помилок щодо планування педагогічної роботи. Заняття під час виконання дітьми діагностичних завдань проводяться в ігровій або змагальній формі залежно від віку дітей. Під час добирання цих завдань варто враховувати: відповідність віковим особливостям фізичного розвитку, доступність, можливість наочно оцінити досягнутий результат. Віддавати перевагу сюжетно-ігровій формі заняття. Адже найважливішим принципом даної діагностики є її доцільність і природність. Це впливає на якість виконання рухів. Дуже важливо, щоб діти на момент діагностики не замислювалися над правильністю виконання руху, а діяли природнім для них способом.  Лише за таких умов можна  оцінити рівень їх рухового розвитку.

Інструктор з фізкультури знає, яких типових помилок можуть припуститися дошкільники під час виконання рухів і намагається запобігти їм, ретельно продумуючи умови завдань. Окрім того, ігрові образи допомагають концентрувати увагу дітей на найвагоміших елементах основних рухів. Так, дитина, яка наслідує ігровий образ, свідоміше відтворює рух, виконуючи його чіткіше і виразніше.

 В педагогічній практиці ДНЗ є ще один дуже важливий аспект успішної роботи по засвоєнню дошкільниками основних рухів - це емоційна складова, а саме активна участь батьків у спортивних святах, заняттях, спільних забігах, приурочених знаменним датам, відвідування батьками занять, ранкової гімнастики на свіжому повітрі, індивідуальна співпраця з родинами вихованців.

Своєчасна і вичерпна діагностика стану фізичної підготовленості дає змогу встановити рівень розвитку рухів і фізичних якостей у дітей, а також визначити ступінь відповідності їхньої фізичної відповідності віковим нормам. Результати тестування дітей  допомагають визначити особливості їхнього моторного розвитку й спланувати комплекс засобів і методів фізичного виховання, спрямованих на корекцію індивідуального розвитку кожної дитини. Облік повинен бути об'єктивним, систематичним і охоплювати всі сторони фізичного виховання. Для діагностики фізичної підготовленості дітей у своїй практиці варто використовувати тести, які мають форму гри або змагання, вони зручні у використанні і не потребують для проведення додаткової підготовки педагога чи складного обладнання. Вони мають високу статистичну вірогідність. Запропоновані діагностичні тести для визначення фізичної підготовленості дітей допомагають інструктору з фізкультури та вихователю виявити причини відставання дітей в освоєні програмового матеріалу, створюють передумови для оптимізації процесу фізичного виховання у дошкільному закладі.

У практиці фізичного виховання дошкільників застосовується три види обліку: попередній, поточний та підсумковий.

Попередній облік. Для забезпечення чіткого планування роботи з фізичного виховання педагогу потрібно мати дані про фізичний розвиток, стан здоров'я та рухову підготовленість дітей. Біологічні дані про стан здоров'я, фізичний розвиток та поставу дітей педагог отримує після лікарського обстеження групи. Всі ці дані записуються в журнал. Отримані дані попереднього обліку є основою для внесення відповідних коректив до навчального процесу з фізичного виховання.                    (Див. Додаток 3)

Педагогом фіксуються якісні та кількісні показники кожного руху. Порівняння результатів першого (у вересні) та завершального обстежень (у травні) дає змогу об'єктивно визначити ступінь оволодіння дітьми основними рухами та розвитком рухових якостей протягом навчального року, а також об'єктивно проаналізувати роботу педагога щодо виконання програми з фізичної культури.

Обстеження розвитку рухів у кожній віковій групі проводиться інструктором з фізкультури спільно з вихователями груп, методистом дитячого садка, їм допомагають медична сестра і музичний керівник.

Для отримання об'єктивних даних основні рухи обстежуються в однакових умовах. Терміни обстеження не слід розтягувати більше, ніж на 4-5 днів. Дані обстеження (якісні та кількісні показники рухів) відмічають в оцінювальній таблиці результатів діагностики основних рухів та фізичних якостей дошкільників. Картки діагностування розвитку основних рухів із зазначенням нормативів для хлопчиків і дівчаток та оцінювальні таблиці на кожну вікову групу розроблені вихователем-методистом Семенюк Р.Ф. та інструктором з фізкультури Момоток Т.Р. Квасилівського ДНЗ (ясла-садок). (Див. Додаток 4).

Для зручності проведення аналізу обстеження кожного руху окремо зазначаються в таблиці результати хлопчиків та дівчаток. Внизу зазначається загальна кількість обстежень дітей та середні результати з даного руху з урахуванням статі.

Підсумковий облік. Наприкінці навчального року проводиться обстеження стану здоров'я дітей, їх фізичного розвитку та рухової підготовленості. Отримані дані порівнюються з відповідними стандартами. Вони дозволяють педагогу зробити об'єктивний аналіз засвоєння дітьми відповідної групи програмового матеріалу за навчальний рік, виявити досягнення та недоліки  у системі фізичного виховання. Оцінювання проводиться за 4-х бальною шкалою:

  • 4 бали - компетенція сформована в повній мірі (високий рівень);
  • 2 бали - компетенція сформована посередньо (середній рівень);
  • 1 бал - компетенція сформована мінімально (низький рівень).

Якщо є недоліки у руховій підготовленості дітей, то виробляються конкретні пропозиції щодо оперативного їх усунення. Наприклад, під час літнього оздоровчого періоду (червень-серпень) педагог акцентує увагу під час проведення занять з фізичної культури на удосконаленні тих вправ, де кількісні результати не відповідають середнім показникам у виконанні основних рухів у дітей певної групи.

На основі  аналізу даних підсумкового обліку складається звіт про роботу з дітьми кожної вікової групи з фізичного виховання, у якому відзначають позитивні сторони: тенденції у бік покращення здоров'я, фізичного розвитку, постави та рухової підготовленості дітей, а також наявні недоліки і конкретні пропозиції щодо їх усунення.

Примітка. У Квасилівському ДНЗ (ясла-садок) розроблені і апробовані на практиці картки діагностування розвитку основних рухів і фізичних якостей дошкільників молодшого, середнього і старшого дошкільного віку з чітким визначенням нормативів для хлопчиків і дівчаток (на початок і кінець навчального року). Використання карток дуже зручне у роботі інструктора з фізкультури і є досить результативним у проведенні діагностики фізичного розвитку дошкільників.

 Підготували: вихователь-методист Семенюк Р.Ф. та інструктор з фізкультури Момоток Т.Р.