НАКАЗ "Про організацію роботи Консультативного центру для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім'ї"

 УКРАЇНА

КВАСИЛІВСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК)

НАКАЗ

12 вересня 2020 року                                           Квасилів                                                № 80

 

Про організацію роботи Консультативного 

центру для батьків або осіб, які їх замінюють,

і дітей, які виховуються в умовах сім'ї

        Керуючись Конституцiєю України, Закона­ми України «Про oсвiтy», «Про дошкiльну oсвіту», Інструктивно-методичними листами МОН «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади» від 18.12.2000 №1/9-510, «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» від 04 10.2007 №1/9-583, «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» від 17.12.2008 № 1/9-611, Наказом МОН молоді та спорту від 30.06.2011 №714 Про затвердження Примірного положення про Консультативний центр для батькiв або осiб, якi їx замiнюють i дiтей, якi виховуються в умовах ciм'ї , рiшеннями мiсцевих opraнів виконавчої влади та opraнів мiсцевого самовря­дування,

 НАКАЗУЮ:

 1. Організувати Консультативний центр для батькiв або осiб, якi їx замiнюють i дiтей, якi виховуються в умовах ciм'ї  при Квасилівському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок).

 2. Роботу проводити відповідно до положення про Консультативний центр для батькiв або осiб, якi їx замiнюють i дiтей, якi виховуються в умовах ciм'ї  при Квасилівському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок).

3. Консультативний центр створити для батькiв або осiб, якi їx замiнюють i дiтей віком  5-6(7) pоків, якi виховуються в умовах сім'ї.

4. Визначити мету Консультативного центру - надання допомоги ciм'ї у вихованнi i роз­витку дiтей дошкiльного віку.

 5. Визначити завдання Консультативного центру:

- забезпечення єдиних вимог i наступностi сiмейного i суспiльного виховання;

- надання безкоштовної психолого-педа­гогiчної допомоги батькам або особам, якi їх замiнюють, пiдтримки рiзнобiчного розвитку дiтей, якi виховуються в умовах сім'ї.

- надання всебiчної допомоги сім'ї у роз­витку, вихованнi та навчаннi дiтей, якi вихову­ються в умовах сім'ї, вiдповiдно до їх задаткiв, нахилiв, здiбностей, iндивiдуальних, психiчних та фiзичних особливостей, культурних потреб;

- сприяння соцiалiзації дiтей дошкiльно­го віку, якi виховуються в умовах ciм'ї;

- забезпечення взаємодiї: мiж дошкiль­ним навчальним закладом й iншими органiза­цiями соцiальної i медичної пiдтримки дiтей i батькiв або осiб, якi їх замiнюють.

6. Визначити основні форми дiяльностi Консульта­тивного центру:

- організація лекторiїв, теоритичних i практичних ceмінарів, iндивiдуальних i групових консультацiй для батькiв або осіб, які їх заміняють (робота з батьками або особами, якi їх замiнюють i дiтьми в Консультативному центрi проводиться пiдгрупами та iндивiдуально);

7. Визначити зміст Консультативного центру (може здiй­снювати консультативну допомогу батькам або особам, якi їх замiнюють, з питань):

- соцiалiзацiї: дiтей дошкiльного віку, якi виховуються в умовах сім'ї;

- вiкових, психофiзiологiчних особливос­тей дiтей;

- психологiчної rотовностi до навчання у школi;

- профiлактики вiдхилень у фiзичному, психiчному i соцiальному розвитку дiтей до­шкiльного віку, якi виховуються в умовах ciм'ї;

- організації ігрової дiяльностi;

- органiзацiї харчування дiтей вдома;

- створення умов для загартування i оздо­ровлення;

- соцiального захисту дiтей iз рiзних ка­тегорiй сiмей.

8. Будувати органiзацiю психолого-педагогiчної допомоги батькам або особам, якi їх замiню­ють, на основі iнтеграцiї: дiяльностi спецiалiстiв Консультативного центру: вихователя-методиста, вихо­вателів, практичного психолога, медичних працiвників та iнших фа­хiвцiв (консультування батькiв або осiб, якi їх замiнюють, може проводитись одним або де­кiлькома спецiалiстами одночасно).

 9. Для здiйснення дiяльностi Консульта­тивного центру  вести наступну документацію:

- журнал peєстрації звернень;

- план та графiк роботи Консультативного центру, затверджений керiвником навчального закладу.

 10. Вихователю-методисту Семенюк Р.Ф.:

10.1. Розробити цикл лекцій і консультацій для батьків про психофізичний розвиток дітей дошкільного віку;

10.2. Організувати систематичне проведення індивідуальних консультацій, психологічного лекторію для педагогів та батьків;

10.3. Організувати виставку книжок та журналів, створити аудіо - й відеотеку для батьків з метою поширення серед них психолого - педагогічних і фізіологічних знань про дітей раннього та дошкільного віку, представлення досвіду родинного виховання;

10.4. Вивчити та узагальнити  впродовж року кращий досвід дошкільних навчальних закладів району, міста щодо поширення психолого - педагогічних та фізіологічних знань серед батьків, ознайомити з ним працівників ДНЗ;

10.5. Інформувати батьків про тематику лекцій, що проводяться постійно- діючим консультативним центром при Квасилівському  ДНЗ (яслах-садку);

10.6. Активізувати роботу консультативного центру через сайт Квасилівського ДНЗ (ясла-садок).

11. Вихователям груп:

11.1.Залучати батьків, інших членів родин вихованців до участі в освітньому процесі дошкільного навчального закладу.

11.2. Підготувати тематичні інформаційні бюлетені для батьків.

 12. Практичному психологу Павлусь М.М. упродовж навчального року надавати педагогам, батькам консультації за такими темами:

- специфічні особливості, характерні ознаки кожного етапу дошкільного дитинства;

- важливість соціалізації дітей;

- портрет дошкільника напередодні його вступу до школи тощо.

13. Подати оголошення на веб-сайт закладу  про роботу Консультативного центру для батькiв або осiб, якi їx замiнюють i дiтей, якi виховуються в умовах ciм'ї  при Квасилівському дошкільному навчальному закладі.

 14. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

   Завідувач                                                                                                                                  О.М. Лисак