Статут Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Рівненської міської ради

                                           

 


 

1.  Загальні положення

       1.1. Квасилівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Рівненськоїміської ради (далі – заклад дошкільної освіти) є правонаступником Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясел-садка).

       Скорочене найменування закладу дошкільної освіти: Квасилівський ЗДО.

       Тип закладу -  ясла-садок.

       Організаційно-правова форма комунальний заклад.       

           1.2.  ЄДРПОУ 25315035, місцезнаходження закладу дошкільної освіти:

 вул. Молодіжна, 26, смт Квасилів, Рівненський район, Рівненська область, 35350.

      1.3. Засновником закладу дошкільної освіти є територіальна громада міста Рівне в особі Рівненської міської ради ( ЄДРПОУ 34847334, місцезнаходження вул. Соборна, 12-А, м. Рівне).  Уповноваженим органом управління закладу  дошкільної освіти  визначене Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.

        1.4. Заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України: «Про освіту»,  «Про дошкільну освіту»,  Положенням про заклад дошкільної освіти, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями (розпорядженнями) засновника  або уповноваженого ним  органу та власними установчими документами.

        1.5. 3аклад дошкільної освіти є юридичною особою, має свій ідентифікаційний код, печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства.

        1.6. Заклад дошкільної освіти  забезпечує реалізацію права дитини, в тому числі дитини з особливими освітніми потребами, на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

        1.7. Діяльність закладу дошкільної освіти спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

       - збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;

        - виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

        - формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

        - виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

        - здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї.

        1.8. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у встановленому законодавством України порядку.

        1.9. Заклад дошкільної освіти:

        - задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти;

        - забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;

  - створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;

  - формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;

        - сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;

        - здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім'єю;

        - є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку;

        - планує свою діяльність та формує стратегію розвитку закладу;

        - формує освітню програму закладу;

        - забезпечує добір і розстановку кадрів;

        - відповідно до установчих документів утворює, реорганізує та ліквідує структурні підрозділи (відділення, групи);

  - додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;

        - здійснює інші повноваження відповідно до статуту закладу дошкільної освіти.

        1.10. Заклад дошкільної освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та цим статутом.

        1.11. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед здобувачами освіти, територіальною громадою міста, суспільством і державою за:

        - створення безпечних та якісних умов для усіх учасників освітнього процесу;

        - реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

        - забезпечення рівня дошкільної освіти у межах виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти;

       - додержання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

        1.12. Взаємодія сім'ї і закладу дошкільної освіти:

        - сім'я зобов'язана сприяти здобуттю дитиною освіти у закладі дошкільної освіти або забезпечити дошкільну освіту в сім'ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

        - відвідування дитиною закладу освіти не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі;

        - батьки або інші законні представники дитини, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров'я, людської гідності.

        Діти, у тому числі діти з особливими освітніми потребами, можуть здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків або іншого законного представника дитини:

-      у закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності;

-      у структурних підрозділах юридичних осіб приватного і публічного права, у тому числі закладів освіти;

-      у сім’ї – за сімейною (домашньою) формою здобуття дошкільної освіти;

-      за допомогою фізичних осіб, які мають педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, у тому числі які провадять незалежну професійну діяльність;

-      за допомогою фізичних осіб – підприємців, основним видом діяльності яких є освітня діяльність.

1.13. Здобуття дошкільної освіти в закладі дошкільної освіти  має забезпечити виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти стосовно дітей з особливими освітніми потребами забезпечується з урахуванням їхніх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних можливостей та у тій формі, яка для кожної дитини є найбільш оптимальною.

        1.14. У разі звернення одного з батьків або іншого законного представника дитини з особливими освітніми потребами у закладі дошкільної освіти утворюються інклюзивні та/або спеціальні групи.

        1.15. Заклад дошкільної освіти може здійснювати соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку з особливими освітніми потребами,  які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, але не відвідують заклади дошкільної освіти, та надання консультаційної допомоги сім’ї.

        1.16.  Взаємовідносини між закладом дошкільної освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2. Комплектування груп закладу дошкільної освіти

        2.1. Заклад дошкільної освіти розрахований на 270 місць.

        2.2. Групи у закладі дошкільної освіти комплектуються за віковими ознаками відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладі дошкільної освіти.

 2.3. Наповнюваність груп у закладі дошкільної освіти становить:

- для дітей віком від двох до трьох років - до 15 осіб;

- для дітей віком від трьох до шести (семи) років - до 20 осіб;

- різновікові - до 15 осіб;

- з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей - до 10 осіб;

- в літній період - до 15 осіб;

- в інклюзивних групах - не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами.

2.4. За бажанням одного з батьків або іншого законного представника дитини у закладі дошкільної освіти дитина може перебувати цілодобово, протягом дня або короткотривало (неповний день). Для дітей, які перебувають у закладі дошкільної освіти короткотривало, можуть утворюватися окремі групи. У закладі дошкільної освіти можуть функціонувати чергові групи в ранкові та вечірні години, а також у вихідні та святкові дні.

2.5. У закладі дошкільної освіти організована та використовується система електронної реєстрації дітей для поступлення у заклад.

2.6. Зарахування дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється керівником  закладу протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв про зарахування. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або іншим законним представником дитини.

 До заяви про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти додаються:

- копія свідоцтва про народження дитини;

- медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;

- карта профілактичних щеплень – форма № 063/о;

- документи про підтвердження наявних пільг.

Для зарахування дитини з особливими освітніми потребами до  закладу дошкільної освіти та утворення інклюзивних груп до заяви про зарахування додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Для зарахування дитини з інвалідністю до закладу дошкільної освіти до заяви про зарахування додаються:

-      копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України  «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;

-         копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю;

        Першочергово до закладу дошкільної освіти зараховуються діти, які:

      -  проживають на території обслуговування державного (комунального) закладу дошкільної освіти (в разі її встановлення його засновником (засновниками);

       -  є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти;

       - є дітьми працівників такого закладу дошкільної освіти;

       - належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;

       - належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;

       -  перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;

       -  діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

       - мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону.

        2.7. Під час подання заяви про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти один з батьків або інший законний представник дитини повинен пред’явити оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини, та зазначити його реквізити у заяві. У разі коли право на першочергове зарахування не підтверджено, дитина зараховується до закладу дошкільної освіти на загальних підставах.

        Після зарахування до закладу дошкільної освіти дітей, які належать до категорій, визначених цим пунктом, здійснюється зарахування на вільні місця інших дітей, батьками або іншими законними представниками яких подано в установленому порядку заяви про зарахування.

        2.8.  Переведення вихованців з однієї вікової групи до іншої в межах одного закладу дошкільної освіти та формування його новостворених груп здійснюється щороку наприкінці літнього періоду, але не пізніше 31 серпня.

        Для переведення вихованця з одного державного (комунального) закладу дошкільної освіти до іншого один з батьків або інший законний представник дитини повинен подати керівнику відповідного закладу дошкільної освіти заяву про зарахування дитини письмово або за допомогою системи електронної реєстрації (у разі її запровадження).

        Керівник  закладу дошкільної освіти впродовж десяти робочих днів з дати надходження такої заяви інформує заявника про можливість зарахування дитини до відповідного закладу дошкільної освіти із зазначенням кінцевого строку подання необхідних документів.

        2.9. За вихованцями зберігається місце у  закладі дошкільної освіти у літній період та у таких випадках:

- у разі хвороби вихованця, його санаторного лікування, реабілітації;

- у разі карантину в закладі дошкільної освіти;

- на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника дитини.

        2.10.  Відрахування вихованців із закладу дошкільної освіти може здійснюватися:

 - за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли рішенням органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків);

-  на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти відповідного типу;

- у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з особливими освітніми потребами - повних восьми років), що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року;

-  у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;

-  у разі невідвідування дитиною закладу дошкільної освіти протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.

Керівник закладу дошкільної освіти зобов’язаний письмово із зазначенням причин повідомити одного з батьків або іншого законного представника дитини про відрахування дитини не менш як за десять календарних днів до такого відрахування.

3.  Режим роботи закладу дошкільної освіти

3.1.          Режим роботи закладу встановлюється засновником відповідно до

законодавства України.

        3.2. Заклад освіти працює за: п'ятиденним робочим тижнем.

        Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж календарного року.

        3.3.  Щоденний графік роботи закладу освіти: з 7.30 до 18.00 год. (10.30 год), чергові групи з 7.00 до 19.00 год.(12 год).

4.  Організація освітнього процесу у закладі дошкільної освіти

4.1.        Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. Літній період починається 1 червня і закінчується 31 серпня.

4.2.              У закладі дошкільної освіти освітній процес включає розвиток, виховання, навчання його вихованців і відбувається відповідно до освітньої програми. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти.

        4.3.  Заклад дошкільної освіти для формування освітньої програми закладу може використовувати освітні програми, рекомендовані МОН.

        4.4.  Рішення про обрання та використання освітньої програми закладом дошкільної освіти схвалюється педагогічною радою закладу дошкільної освіти та затверджується його керівником.

 4.5. Здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами здійснюється за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Базового компонента дошкільної освіти МОН, за погодженням з МОЗ.

Для забезпечення індивідуалізації освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами відповідно до висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності) складається індивідуальна програма розвитку, що розробляється командою психолого-педагогічного супроводу.

        4.6.  З метою своєчасного виявлення та розвитку обдарувань, здібностей вихованців заклад дошкільної освіти  організовує освітній процес за фізкультурно-оздоровчим  пріоритетним напрямом.

        4.7.  На основі освітньої програми педагогічна рада закладу дошкільної освіти визначає план роботи на навчальний рік та літній період, що конкретизує організацію освітнього процесу. План роботи закладу дошкільної освіти затверджується його керівником.

        4.8.  Заклад дошкільної освіти самостійно визначає форми організації освітнього процесу.

        4.9.  Розклад організації освітнього процесу затверджується керівником закладу дошкільної освіти до початку навчального року.

        4.10.  Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або іншого законного представника дитини, за рахунок коштів батьків або іншого законного представника дитини, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або іншим законним представникм дитини, та закладом дошкільної освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини.

        4.11.  Освітній процес у закладі дошкільної освіти проводиться українською мовою.

5.  Учасники освітнього процесу

5.1. Учасниками освітнього процесу у закладі дошкільної освіти  є:

- діти дошкільного віку, вихованці;

- педагогічні працівники: директор, вихователь-методист, вихователі, практичний психолог,  інструктори з фізкультури,  музичні керівники, вчитель-логопед, керівники гуртків, соціальний педагог, асистенти вихователів та інші спеціалісти;

- помічники вихователів;

-  медичні працівники;

- батьки або інший законний представник дитини;

- асистенти дітей з особливими освітніми потребами;

- фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

5.2. Права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються згідно із законодавством.

5.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією УкраїниЗаконом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Дитина має гарантоване державою право на:

-      безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах дошкільної освіти;

-      безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

-      захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

-      безоплатне медичне обслуговування у закладах дошкільної освіти;

-      захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;

-      здоровий спосіб життя;

-      діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями, мають право на першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти;

-      інші права, що не суперечать законодавству України.

5.4. Права та обов'язки батьків або інших законних представників дитини.

Батьки або інший законний представник дитини, мають право:

-      вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

-      обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу дошкільної освіти;

-      звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

-      захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

-      бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки асистента дитини;

-      інші права, що не суперечать законодавству України.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

-      виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

-      забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

-      постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей,

-      створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

-      поважати гідність дитини;

-      виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

-      інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

5.5. Права, обов’язки та соціальні гарантії працівників закладу дошкільної освіти регулюються трудовим законодавством та трудовими договорами.

Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти мають право на:

- академічну свободу, включаючи  вільний вибір форм, методів і засобів навчання та виховання, що відповідають освітній програмі;

- педагогічну ініціативу;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- вільний вибір освітніх програм, форм організації освітнього процесу;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються

в освітньому процесі;

- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

- захист професійної честі та власної гідності;

- безпечні і нешкідливі умови праці;

- участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

- захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства, експлуатації, пропаганди та агітації, що завдають шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти зобов'язані:

        -  дотримуватись принципів особистісно-орієнтованого підходу до розвитку дітей та педагогіки партнерства;

        - забезпечувати єдність розвитку, виховання та навчання вихованців, дотримуватися у своїй педагогічній діяльності інших принципів освітньої діяльності, визначених статтею 6 Закону України «Про освіту»;

        - використовувати державну мову в освітньому процесі відповідно до вимог законодавства;

        - постійно підвищувати кваліфікаційний рівень та вдосконалювати професійну компетентність;

        - дотримуватися принципів та засад академічної доброчесності;

        - з повагою ставитись до інших учасників освітнього процесу;

        - забезпечувати безпечні та нешкідливі умови життєдіяльності вихованців у закладі дошкільної освіти;

        - брати участь у засіданнях  педагогічної ради та заходах закладу дошкільної освіти;

        - виконувати обовязки, визначені Законом України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту», іншими законами та нормативно-правовими актами України, трудовим договором та/або посадовими обовязками.

Педагогічний працівник закладу дошкільної освіти - особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

Педагогічні та інші працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичного і психічного здоров’я вихованців згідно із законом.

Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти у партнерстві з батьками або іншими законними представниками дитини забезпечують єдність навчання, виховання і розвитку вихованців у рамках освітнього процесу, створюють безпечне освітнє середовище, вільне від будь-яких проявів насильства та булінгу (цькування).

5.6. Учасники освітнього процесу взаємодіють на основі поваги один до одного, дотримання правил внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти та цього статуту.

6. Управління закладом дошкільної освіти

        6.1. Управління закладом дошкільної освіти здійснюється засновником в особі управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.

        6.2. Безпосереднє керівництво закладом освіти здійснює його директор, якого призначає і звільняє з посади начальник управління освіти з дотриманням чинного законодавства.

        Керівником закладу дошкільної освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Керівник закладу дошкільної освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу дошкільної освіти.

Керівник закладу дошкільної освіти:

-         організовує діяльність закладу дошкільної освіти;

-      вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти;

-      призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

-      забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

-      забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

-      забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу дошкільної освіти;

-      сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу дошкільної освіти;

-      сприяє здоровому способу життя вихованців та працівників закладу дошкільної освіти;

-      забезпечує створення у закладі дошкільної освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування);

-         видає у межах компетенції накази і контролює їх виконання;

-      щорічно звітує про свою роботу на конференції колективу закладу дошкільної освіти;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.

        6.3.  Колегіальним постійно діючим органом управління закладом дошкільної освіти є педагогічна рада. Керівник закладу дошкільної освіти є головою педагогічної ради.

До складу педагогічної ради закладу дошкільної освіти входять усі педагогічні працівники закладу, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради закладу дошкільної освіти можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських об’єднань, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Педагогічна рада обирає із свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада закладу дошкільної освіти:

-      схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

-      формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

-      розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу в закладі;

-      визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

-         затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

-      обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи;

-      затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-      розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

-      ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

-      розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

-      має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

-      розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

6.4. У закладі дошкільної освіти можуть діяти органи самоврядування працівників такого закладу, органи батьківського самоврядування, інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

Повноваження, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування визначаються Законами України «Про освіту»,  «Про дошкільну освіту»  та установчими документами закладу дошкільної освіти.

        6.5.  Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу дошкільної освіти.

7.  Організація харчування дітей у закладі дошкільної освіти

7.1. Заклад дошкільної освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх належного розвитку, з урахуванням особливих дієтичних потреб дітей, а також дотриманням принципів здорового харчування та натурального набору продуктів для харчування дітей дошкільного віку визначеного центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

        7.2.  Організація харчування дітей у закладі дошкільної освіти залежить від режиму роботи закладу та тривалості перебування в ньому дітей.

        7.3. Організація та відповідальність за харчування дітей у закладі освіти

покладаються на Рівненську міську раду, управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради, а також на директора закладу дошкільної освіти.

 7.4. Контроль і державний нагляд за якістю харчування у закладі дошкільної освіти покладаються на засновника, відповідні органи управління охорони здоров'я та відповідні органи управління освітою.

7.5. Батьки або інші законні представники дитини, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному закладі дошкільної освіти у розмірах, визначених органами місцевого самоврядування або відповідними органами управління.

7.6. Порядок встановлення плати за харчування дитини у державному та комунальному закладі дошкільної освіти визначається Кабінетом Міністрів України.

 8. Медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти

        8.1.  У закладі дошкільної освіти діти забезпечуються постійним медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату такого закладу або відповідного закладу охорони здоров’я, відповідно до порядку  встановленого постановою Кабінету Міністрів України.

        8.2.  Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичних працівників та проведення лікувально-профілактичних заходів.

  8.3  До основних обов’язків медичних працівників, які безпосередньо забезпечують медичний супровід в закладі дошкільної освіти, належить:

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

- здійснення контролю за своєчасністю проходження медичних оглядів, у тому числі поглиблених, організація виконання профілактичних та оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження;

- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів;

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або інших законних представників дитини та працівників закладу.

        8.4. Органи охорони здоров'я, заклади охорони здоров'я разом з органами управління освітою здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у закладі дошкільної освіти, щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд дітей, моніторинг і корекцію стану їх здоров'я, несуть відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних норм, проведення лікувально-профілактичних заходів у закладі дошкільної освіти.

9.  Майно закладу дошкільної освіти

 9.1. Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти включає будівлі, споруди,  земельну ділянку, комунікації, обладнання та інше.

9.2. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами. Примірні переліки матеріально-технічного оснащення закладів дошкільної освіти, ігрового, навчально-дидактичного обладнання закладу дошкільної освіти затверджуються МОН.

9.3. Майно закладу дошкільної освіти належить йому на правах, визначених законодавством.

9.4. Об’єкти та майно закладу дошкільної освіти не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням, крім надання в оренду з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо закладами освіти, пов’язаних із забезпеченням освітнього процесу або обслуговуванням учасників освітнього процесу, з урахуванням визначення органом управління можливості користування державним нерухомим майном відповідно до законодавства.

        9.5. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти, у тому числі забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування, фінансуються за рахунок коштів засновника закладу та інших джерел, не заборонених законодавством.

10.  Фінансово-господарська діяльність закладу дошкільної освіти

10.1. Фінансово-господарська діяльність закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», законів про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-правових актів.

10.2. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти  можуть бути кошти:

- засновника (засновників);

- державного та місцевих бюджетів;

- батьків або інших законних представників дитини;

- добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб;

- інші кошти, не заборонені законодавством.

10.3. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі дошкільної освіти визначається керівником закладу відповідно до законодавства. Бухгалтерський облік  у закладі дошкільної освіти  здійснюється самостійно.

10.4. Штатний розпис закладу дошкільної освіти встановлюється відповідно до законодавства на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених МОН за погодженням з Мінфіном.

10.5. Заклад дошкільної освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник закладу дошкільної освіти має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

        10.6. Керівник закладу дошкільної освіти відповідно до законодавства, установчих документів, колективного договору має право встановлювати педагогічним та іншим працівникам доплати, надбавки, премії.

11. Контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти

        11.1. Державний нагляд (контроль) у сфері дошкільної освіти здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в цій сфері та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.

        11.2.  Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу дошкільної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та її територіальними органами відповідно до Закону України «Про освіту».

        11.3. Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов. Інституційний аудит може бути проведений за ініціативою засновника, керівника закладу, колегіального органу управління або органу громадського самоврядування у закладі дошкільної освіти у випадках передбачених чинним законодавством.

       11.4. 3аклад дошкільної освіти підпорядкований і підзвітний управлінню освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.

        11.5. Безпосередньо в закладі дошкільної освіти громадський нагляд (контроль) може проводитися виключно з дозволу керівника закладу освіти, крім випадків, встановлених законодавством.

        11.6. Громадський нагляд (контроль) за освітньою діяльністю закладу дошкільної освіти здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) відповідно до Закону України «Про освіту».

12. Реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу дошкільної освіти

        12.1.  Рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання закладу дошкільної освіти приймається засновником закладу відповідно до діючого законодавства України.

        12.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною наказом засновника, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

        12.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами закладу освіти. Ліквідаційна комісія складає баланс і подає його засновнику.

        12.4. У разі ліквідації закладу дошкільної освіти вивільнені приміщення використовуються виключно для роботи з дітьми. Майно, яке є комунальною власністю (земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання, тощо), придбання чи відокремлення якого призначене для здобуття дітьми дошкільної освіти, використовується виключно для роботи з дітьми.

        12.5. При ліквідації, реорганізації чи перепрофілюванні закладу дошкільної освіти звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим законодавством України.

        12.6. Заклад дошкільної освіти вважається ліквідованим, реорганізованим чи перепрофільованим з моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру.