Реалізація принципу інтеграції у фізичному розвитку дошкільників

 Методичні рекомендації для вихователів та інструкторів з фізкультури

Модернізація змісту дошкільної освіти передбачає впровадження в практику інтегрованого підходу, суть якого полягає у цілісності освітнього процесу. Інтеграція (від лат. integration - відновлювання, поповнення) - це об'єднання, взаємопроникнення окремих елементів у єдине ціле. Внаслідок інтеграції дитина оволодіває не стільки окремими знаннями з різних галузей, сфер життєдіяльності, скільки цілісними знаннями про світ, у якому живе, його природу, людей, саму себе, тобто системою поглядів на довкілля вцілому та власне «Я».

Я. Коменський «Зв'язки між знаннями, що подаються дітям, мають застосовуватися не на простому обміні інформацією з різних галузей знань, а на глибоких внутрішніх взаємозв'язках, які існують між явищами та об'єктами».

К. Ушинський «Розумна система знань дає можливість мобілізувати їх у певній ситуації та використати у практичній діяльності».

Ідея інтеграції змісту дошкільної освіти у різних сферах життєдіяльності дитини зумовлена концептуальними положеннями нового БКДО та Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

Практика показує, що й досі окремі вихователі, інструктори з фізкультури, музкерівники  проводять чисті заняття з різних розділів програми та з фізкультури і музичного виховання, тобто дають дітям розрізнені знання з різних сфер життєдіяльності, а тому заняття часто відірвані одне від одного за змістом, і у свідомості дитини створюється протягом дня, тижня, місяця мозаїка окремих картин, а не одна цілісна картина світу. Таким чином, виконуючи основне завдання  БКДО та Програми «Я у Світі» - розвиток цілісної, життєво компетентної особистості, - педагогам варто активніше використовувати принцип інтеграції не тільки на організованих фронтальних заняттях, а й в усіх видах діяльності дітей протягом дня. На заняттях та в повсякденному житті потрібно передбачати постійну зайнятість дітей,  надаючи пріоритетів спілкуванню, обговоренню, спостереженню, дослідницько-пошуковій, руховій діяльності тощо. Досить важливо, щоб дитина отримувала знання, вміння і навички невимушено, а у цікавій і захоплюючій формі протягом цілого дня її перебування в ДНЗ.

З метою активного застосування принципу інтеграції в дошкільній освіті, творчою групою вихователів-методистів дошкільних закладів Рівненського району розроблені тематичні навчально-виховні блоки, на основі яких вихователі подають цілісні знання, вміння і навички дітям з різних сфер життєдіяльності у їх взаємозв'язку. Педагоги намагаються працювати з дошкільниками протягом дня і планувати свою навчально-виховну роботу навколо однієї теми, яка проходить через усі види діяльності дітей, в тому числі і рухову (на заняттях з фізкультури та в повсякденному житті).

Педагогічні умови реалізації принципу інтеграції:

  • Урізноманітнення різних форм пізнавальної діяльності дошкільників: заняття, дослідницько-пошукова діяльність, спостереження, моделювання, читання творів дитячої художньої літератури, розгляд картин тощо.
  • Поєднання матеріалу з різних сфер життєдіяльності (освітніх ліній) та використання набутих знань, умінь і навичок дітей у процесі їх життєдіяльності.
  • Тісна співпраця дорослих та дітей, надання їм права вибору та можливості самостійно знаходити шляхи розв'язання завдань або проблемних ситуацій.

Розглянемо конкретніше названі педагогічні умови, що сприяють реалізації принципу інтеграції у фізичному розвитку дошкільників. Так, під час планування навчально-виховної роботи з дітьми старшого дошкільного віку за тематикою навчально-виховного блоку (НВБ) «Вітамінна родина» (2-й тиждень жовтня місяця) вихователі розширюють знання дітей про користь овочів та фруктів для життя і здоров'я дітей, про значення вітамінів для їх росту і розвитку. З цією метою вони проводять спеціально організовані інтегровані заняття  (ознайомлення з довкіллям, валеологія, ДПД тощо), розгляд наочності, читання творів художньої літератури, рухливі ігри та ігри-естафети на свіжому повітрі, спостереження за овочами на городі та фруктами в саду, бесіди, сюжетно-рольову гру «В магазині» тощо, а інструктор з фізкультури продовжує впроваджувати  тематику НВБ в процесі заняття з фізкультури, наприклад, на тему « Ой сад-виноград». На такому занятті з дітьми розучується, наприклад, комплекс загальнорозвивальних вправ з м'ячами («гарбузами»); закріплюються основні рухи: стрибок в довжину з розбігу (перестрибування через «канаву», щоб дістатися на город), лазіння по гімнастичній лаві, лежачи на животі, підтягуючись руками (вилізти на «яблуню», щоб нарвати яблук для хворої Катрусі); проводиться гра-естафета «Перенеси фрукти» (стрибки на двох ногах з обруча в обруч) тощо. Далі вихователі продовжують вправляти дітей у руховій активності під час прогулянок.

Таким чином, інтегрований підхід до освітнього процесу в ДНЗ, в тому числі і на заняттях з фізкультури, може перетворити нудні заняття та повсякденне життя малюків на захоплюючу гру, яка ніколи не закінчується...

Примітка: орієнтовна тематика НВБ подана в методичному посібнику Семенюк Р.Ф., Кузьмич Н.А., Юрчик Т.В., Савченко Л.П., Янчук Г.С., Головай Л.М., Кучерук О.П. «Навчально-виховна робота в ДНЗ: зразки планування, конспекти занять». -Х.:, ВГ «Основа», 2012.

 Підготували: вихователь-методист Семенюк Р.Ф., інструктор з фізкультури Момоток Т.Р.