Головні завдання інклюзивного навчання в ЗДО (Методичні рекомендації для педагогічних працівників)

Інклюзивне (інтегроване) навчання в дошкільних навчальних закладах вимагає створення  спеціальних умов з метою забезпечення виконання корекційно-розвивального та навчально-виховного процесів дітей з особливими потребами. Інклюзивне (інтегроване) навчання та виховання може бути запроваджено для наступних категорій дітей:

 • з вадами інтелектуального розвитку,
 • з затримкою психічного розвитку,
 • з тяжкими вадами мовлення,
 • з порушеннями зору,
 • з порушеннями слуху,
 • з порушеннями функцій опорно-рухового апарату,
 • з емоційно-вольовими порушеннями та аутичним спектром.

Головною метою інклюзивного (інтегрованого) навчання є реалізація права дітей з особливостями психофізичного розвитку  на отримання освіти у відповідності з їх можливостями і здібностями за місцем проживання, їх соціальна адаптація та інтеграція в суспільство, підвищенні ролі сім'ї у вихованні  і розвитку дитини.

Головні завдання інклюзивного (інтегрованого) навчання та виховання дітей в ДНЗ:

1.       Забезпечення обов'язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку (Закон  України  "Про  дошкільну  освіту"  (2628-14); Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259) та Закон України від 06.07.2010 № 2442-VI  «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу у відповідності з програмовими вимогами до навчання дошкільників з вадами психофізичного розвитку».

2.       Розвиток потенційних можливостей дітей з особливостями психофізичного розвитку в спільній діяльності із здоровими однолітками.

3.       Організація психолого-педагогічного супроводу дітей з особливостями в розвитку в дошкільних навчальних закладах.

4.       Реалізація корекційно-розвивального навчання, направленого на виправлення або послаблення  наявних у дітей фізичних та (або) психічних порушень, які заважають їх успішному навчанню і розвитку.

5.       Створення адаптивно-освітнього простору, який задовольнить освітні потреби дитини з особливостями психофізичного розвитку.

6.       Формування життєво важливого досвіду і цілеспрямованого розвитку когнітивних, мовленнєвих, моторних, соціальних функцій у дітей, які дозволять знизити залежність дитини від сторонньої допомоги та підвищити  соціальну адаптацію.

7.       Формування у суспільстві позитивного ставлення до дітей з особливостями психофізичного розвитку, створення психологічно комфортного середовища в освітній установі.

8.       Попередження виникнення та подолання (за наявністю) вторинних, третинних порушень фізичного та (або) психічного розвитку у дітей з особливими потребами.

9.       Надання консультативної допомоги сім'ям, які виховують дітей з особливостями психофізичного розвитку, залучення законних представників до процесу навчання та виховання дитини, формування у них адекватного відношення до особливостей її розвитку, напрацювання оптимальних варіантів сімейного виховання.

Організація освітнього процесу в умовах інклюзивного (інтегрованого) навчання і виховання обумовлює створення в дошкільних навчальних закладах наступних спеціальних умов:

 • Створення корекційно-розвивального, предметно-просторового та соціального середовища з метою стимулювання емоційного, сенсорного, моторного і когнітивного розвитку дітей з особливостями психофізичного розвитку у відповідності до їх потреб.
 • Створення оптимального навчального середовища, відповідно до можливостей дітей з особливостями психофізичного розвитку, що досягається забезпеченням дошкільних навчальних закладів відповідними навчально-розвивальними виданнями, іграшками, іграми, комп'ютерною технікою, аудіо-відео апаратурою, індивідуальними засобами навчання, необхідними дидактичними засобами.
 • Організація соціальної взаємодії між здоровими дітьми та дітьми з особливостями психофізичного розвитку, направленої на гармонізацію дитячих взаємовідносин.
 • Надання корекційно-педагогічної допомоги дітям з особливостями психофізичного розвитку, направленої на виправлення або подолання фізичних та (або) психічних порушень.
 • Створення безбар'єрного середовища для навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

Учасниками освітнього процесу є педагогічні працівники (вчителі-дефектологи, вихователі, практичні психологи, музичні керівники, інструктори з фізкультури, реабілітологи), помічники вихователя та інші працівники дошкільного навчального закладу, діти та їх законні представники.

         В основі співпраці учасників навчального процесу покладено принципи демократизації і гуманізації навчання та виховання. Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу повинні мати відповідну професійно-педагогічну підготовку. Діяльність помічників вихователів та інших співробітників закладу має бути спрямовано на надання допомоги в організації корекційно-розвивального та навчально-виховного процесів.

В рамках виконання функціональних обов'язків вихователь групи, де є діти з особливими потребами (1-2):

 1. організовує навчально-виховний процес з урахуванням особливостей розвитку дітей з порушенням психофізичного розвитку;
 2. погоджує навчальну діяльність по відношенню до дітей з особливостями психофізичного розвитку з практичним психологом;
 3. дотримується професійної етики, не розповсюджує відомості, отримані під час діагностичної, консультативної роботи;
 4. створює атмосферу емоційного комфорту в групі з метою збереження фізичного, психічного здоров'я дітей тощо.

В рамках виконання функціональних обов'язків практичний психолог:

 1. виконує психологічне обстеження дітей з особливостями психофізичного розвитку з метою виявлення їх соціального, когнітивного та психічного розвитку;
 2. попереджує виникнення дезадаптації дітей з особливостями психофізичного розвитку;
 3. проводить роботу з гармонізації міжособистісних відносин дітей з особливостями психофізичного розвитку та їх звичайними однолітками;
 4. розробляє конкретні рекомендації педагогічним працівникам, законним представникам щодо надання допомоги з питань розвитку, навчання та виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку;
 5. проводить розвивальні заняття з дітьми з особливостями психофізичного розвитку, і, за необхідністю, з дітьми всієї групи;
 6. проводить роботу по формуванню навичок соціальної взаємодії тощо.

Поради й рекомендації вихователю, у групі якого навчається дитина з особливими потребами:

1.  Навчитися толерантно ставитися до особливих дітей, але в ніякому разі не акцентувати увагу на це дитині.

2.  Сприяти тому, щоб кожна дитина відчула себе прийнятною.

3.  Сприяти   створенню   у   дитячому   колективі   атмосфери   доброзичливості, справедливості й терпимості.

4.  Надавати індивідуальну підтримку, але при цьому не відокремлювати дітей з особливими потребами від основної групи дітей.

5.  Намагатися  наблизити  навчальні  завдання до потреб  і  можливостей такої дитини.

6.  Співпрацювати з іншими  педагогами (логопедом, психологом, лікарями) та батьками в одній  команді.

Впровадження інклюзивної форми навчання та виховання в дошкільних навчальних закладах - це крок назустріч дитині, це нові підходи до навчання  дітей з особливостями психофізичного розвитку.   Слід наголосити, що не дитина повинна підлаштовуватися під загальну систему навчання і виховання, а саму систему повинно бути спрямовано з урахуванням потреб кожної окремої дитини. Саме при такому підході в навчально-виховному процесі переваги отримують всі, а не тільки окремі групи.

 Підготувала вихователь-методист Семенюк Р.Ф.