Психологічні аспекти організації освітнього процесу в дитячому садку

  Практичний психолог приймає безпосередню участь у створенні психологічно комфортного середовища для розвитку дитини до­шкільного віку.

       Основні напрями модернізації освітнього процесу

 В  основу модернізації системи дошкільної освіти, з урахуван­ням демократизації, гуманізації, індивідуалізації освітнього проце­су, покладено пріоритетність дошкільної ланки в єдиній національній системі неперервної освіти, а основним завданням ви­значено становлення і повноцінний розвиток життєвокомпетентної творчої особистості.

  Демократизація освітнього про­цесу полягає в спрямованості на становлення особистості дитини, яка має стати рівноправним учасником цього процесу. Гуманіза­ція освітнього процесу є сукупністю настанов, цінностей, що вті­люються в ньому, вона передбачає формування в дитини творчих здібностей. Індивідуалізація освітнього процесу означає, що пе­дагог має не просто взяти до уваги індивідуальні особливості став­лення дитини, а й забезпечити умови для її повноцінного розвитку. Саме це сприятиме становленню цілісної всебічно розвиненої особистості дитини до­шкільного віку.

Створення психологічно комфортного середовища

  Відповідаль­ність за створення психологічно комфортного середовища для дитини  в дитячому садку   беруть на себе працівники закладу. Від того, наскільки комфортним буде перебування дитини в дитячому садку, від тих позитивних вра­жень та емоцій, які вона отримає, залежатимуть:

 • рівень розкриття її потенційних можливостей;
 • комунікативні особливості;
 • ступінь довіри до дорослих.

Передусім працівники дитячого садка мають налагодити добро­зичливі та відверті взаємини з батьками.

Робота з батьками

Фундамент особистісного зростання закладається у межах ро­динного виховання. Часто молоді батьки не готові до своєї відповідальної місії - бути батьками. Зростає  кількість роз­лучених матерів, які самі виховують дитину. У таких сім'ях рідко складаються емоційно сприятливі умови для повноцінного розвитку особистості дитини. Таким батькам притаманна одна спільна риса - страх за майбутнє дитини, який передається і негативно позначаєть­ся на формуванні її особистості.

Отже, завдання практичного психолога Квасилівського ДНЗ (ясла-садок) - працювати не лише з дітьми (з мов­леннєвими, психічними, емоційними, поведінковими вадами дити­ни), а й з батьками. Потрібно допомогти батькам усвідомити необхід­ність створення умов, за яких дитина мала б можливість повноцінно розвиватися.

Дитина дошкільного віку потребує соціальної, психологічної та педагогічної підтримки. Щоб дорослий міг надати адекватну під­тримку дитині, необхідно спиратися на її сильні сторони. Потрібно не акцентувати увагу на невдачах, варто демонструвати задоволе­ність дитиною.

Насамперед батьки мають розуміти, що дитячий садок не є за­мінником сім'ї та її виховних впливів. Лише спільна робота батьків і педагогів може забезпечити високу ефективність виховання та роз­витку дитини.

Часто дитина приходить до дитя­чого садка неготовою до нових змін, не має достатніх для свого віку гігієнічних та побутових навичок, не розуміє еле­ментарних поведінкових норм.

Щоб полегшити адаптацію ди­тини до нових умов перебування та заздалегідь попередити батьків, які зміни очікують на їхню дитину,   проводимо батьківські збори для бать­ків дітей-новачків та оглядові екскур­сії до груп раннього віку. Під час таких зустрічей завідувач, вихователь-методист, старша сестра медична, практич­ний психолог, вихователі та спеціалісти   розповідають батькам про умови перебування, вимоги до вмінь, навичок дітей та психологічну підго­товку до вступу  в дитячий садок,  відповідають на проблемні запитання батьків.

Робота з педагогами

В нашому дошкільному закладі постійно створюються сприятливі умови для підви­щення професійного рівня педагогів, оскільки сьогодення ставить нові вимоги до освітнього процесу загалом і до кожного педагога зокрема.

Адміністрація та психологічна служба закладу надають педагогам методичну та психоло­гічну підтримку. Від рівня розвитку емоційної сфери у дорослих насамперед залежить успішність взаємодії ди­тини з оточенням, ефективність її соціального розвитку, соціалі­зації.

Причинами порушень розвитку особистості вважаємо:

 • реакція на несприятливу соціальну ситуацію розвитку;
 • розлад у системі сімейних взаємин тощо.

Педагоги мають уміти відрізняти порушення розвитку дитини, що виникають як реакція на дефекти у сфері функціону­вання центральної нервової системи, від порушень, детермінованих соціумом. Не всі прояви дезадаптивної поведін­ки дитини пов'язані з порушеннями в її психічному розвитку. Деякі форми від­хилень - результат неправильного ви­ховання або реакції на психотравмувальну ситуацію.

Тому педагоги мають бути готовими до роботи з дітьми, які мають різний рівень розвитку, вади мовлення, порушення психологічного розвитку тощо. З-поміж форм психологічної просвітницької роботи практичного психолога з педаго­гами чільне місце посідають психолого-педагогічні читання, проблемні семіна­ри, круглі столи, тренінгові заняття. Такі форми психологічної про­світницької роботи збагачують інтереси фахівців, їхні професійні по­треби, дають змогу педагогам сформувати власне бачення важливих психологічних проблем.

Завдання педагогів - створити умови для реалізації закладе­них у певному віці можливостей дитини, її емоційного світу та ста­новлення як особистості, зокрема:

 • забезпечити умови для розкриття природних механізмів розвитку дитини;
 • запобігти виникненню вад у розвитку дитини, мінімізува­ти їхні наслідки, якщо певні вади вже наявні;
 • пробуджувати самостійність у дитини, намагаючись не ке­рувати нею, не обмежувати чи пригнічувати.

Педагогам варто так організовувати свою роботу, щоб, не від­ступаючи від мети заняття, вони мали можливість варіювати мате­ріал, завдання, час, місце проведення організованої навчальної дія­льності з дітьми.

Робота з дітьми

Основне завдання нашого дитячого садка - створити умови для мак­симального розкриття індивідуального потенціалу кожної ди­тини. Дитина має стати суб'єктом своєї життєдіяльності, повіри­ти у власні сили, навчитися бути успішною. Це значно полегшить її перехід із дитячого садка до школи, збереже інтерес до пізнання та розвине його в умовах шкільного навчання.

Розвивальну роботу з дітьми дошкільного віку  про­водимо індивідуально або з малими підгрупами (6-10 дітей). Розвивальна робота з дітьми дошкільного віку спрямована на:

 • розвиток пізнавальних, емоційно-вольових процесів та мов­лення;
 • формування соціальних норм поведінки;
 • стимулювання пізнавального інтересу та опанування на­вичок дослідження, експериментування.

Розвивальна робота щодо пізнавальної сфери розширює поня­тійний апарат дитини, навчає її розв'язувати різні завдання на рівні уявлень, образів, стимулює становлення творчої уяви, формує розу­мові операції - аналіз, синтез, порівняння, узагальнення тощо.

Робота з підгрупами дає можливість нам використовува­ти індивідуальний підхід до кожної дитини. Урахування індивіду­альних особливостей - це пристосування прийомів, методів і форм педагогічного впливу до індивідуальних особливостей дитини за­для забезпечення достатнього рівня розвитку особистості. Це дає нам змогу визначити доцільний спосіб організації виховної діяльності щодо кожної дитини.

Отже, діяльність практичного психолога щодо створення пси­хологічно комфортного середовища передбачає як розвивальну ро­боту з дітьми, так і психологічну просвітницьку роботу з батьками та педагогами задля забезпечення всебічної підтримки дитини до­шкільного віку під час її адаптації до умов дитячого садка.   

Підготувала вихователь-методист Семенюк Р.Ф.