ЯКИМ МАЄ БУТИ ПРОФЕСІЙНИЙ ПОРТРЕТ ІНСТРУКТОРА З ФІЗКУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО ЗДО?

Консультація-інструктаж для педагогічних працівників ЗДО

Інструктор з фізкультури сучасного ЗДО - це педагог нової формації, педагог-фаситітатор, наставник, інноватор. Головне завдання інструктора з фізкультури - створення належних умов для оптимальної рухової активності кожної дитини, досягнення дітьми достатнього рівня фізичної та функціональної підготовленості, реалізації кожною дитиною свого природного фізичного потенціалу; забезпечення необхідного рівня розвитку життєво важливих рухових навичок і фізичних якостей дітей, зміцнення їхнього фізичного, соціального та психічного здоров'я, формування у них потреби вести здоровий спосіб життя, у тому числі в умовах воєнного стану в Україні.

Основна мета професійної діяльності інструктора з фізкультури - розвивати інтерес дошкільників до фізичної культури, формувати у них звички здорового способу життя, рухові вміння та навички, розвивати фізичні та особистісні якості.

Завдання, обов'язки та функції інструктора з фізкультури сучасного ЗДО

Освітні завдання:

 • використовувати у роботі педагогічно доцільні форми і методи навчання і виховання;
 • визначати зміст форм роботи з фізичного виховання з урахуванням віку, особливостей психофізичного розвитку дітей, їхнього стану здоров'я, рухової підготовленості, індивідуальних особливостей і самопочуття;
 • розвивати у дітей фізичні та морально-вольові якості;
 • надавати диференційовану допомогу дітям при оволодінні ними навичками з основних рухів; створювати психолого-педагогічні умови для розвитку кожної дитини;
 • сприяти позитивній соціалізації, особистісному розвитку, розвитку ініціативи та творчих здібностей на основі співпраці з дорослими й однолітками;
 • допомагати дітям будувати взаємини на основі взаєморозуміння миру, злагоди між усіма дітьми, народами, етнічними, національними, релігійними групами.

Основні обов'язки:

 • створювати оптимальні умови для фізичного розвитку дітей;
 • проводити фізкультурно-оздоровчу роботу відповідно до оновленого Базового компонента дошкільної освіти та освітньої програми ЗДО;
 • організовувати і проводити ;фізкультурно-спортивні свята і розваги, змагання, дні здоров'я та інші сучасні фізкультурно-оздоровчі заходи;
 • убезпечувати дітей під час різних форм роботи на майданчику, у фізкультурній залі, не допускати їхньої перевтоми чи переохолодження, за потреби надавати домедичну допомогу;
 • контролювати технічний та санітарно-гігієнічний стан спортивного інвентарю й обладнання у фізкультурній залі та на ігрових майданчиках;
 • контролювати стан фізичного здоров'я дітей, проводити індивідуальні заняття з дітьми різних груп здоров'я;
 • проводити профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед дітей під час занять;
 • систематично здійснювати моніторинг фізичного розвитку дітей, зокрема визначати рівень сформованості фізичних якостей та навичок з основних рухів (фізичної підготовленості);
 • консультувати педагогічних працівників щодо теорії та практики фізичного розвитку та виховання дошкільників й координувати їхню діяльність у різні способи (офлайн, онлайн);
 • розробляти пропозиції щодо удосконалення системи фізкультурно-оздоровчої роботи у ЗДО;
 • дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність дитини, у тому числі дитини з особливими освітніми потребами, захищати її від будь-яких форм фізичного та психічного насилля, запобігати шкідливим звичкам, пропагувати особистим прикладом здоровий спосіб життя;
 • щорічно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру; планувати та реалізовувати індивідуальний професійний розвиток і самоосвіту; критично обирати та використовувати форми та методи самоосвіти.

Основні функції:

 • освітня - успішно реалізувати освітню програму ЗДО;
 • проєктувальна - ефективно планувати взаємодію з вихователями, музичним керівником, практичним психологом та іншими спеціалістами ЗДО;
 • просвітницька - систематично інформувати педагогів і батьків про нові нормативні документи, досягнення та рекомендації у галузі фізичного виховання та оздоровлення дошкільників; надавати вихователям методичну допомогу щодо проведення фізкультурно-оздоровчих заходів упродовж дня;
 • інноваційна - шукати, розробляти й використовувати нові ефективні технології, методи та засоби фізичного виховання й оздоровлення дітей, упроваджувати їх в освітній процес; орієнтуватися в інформаційному просторі, ефективно використовувати ІКТ та електронні освітні ресурси; дотримуватися правових вимог використання електронних освітніх ресурсів у професійній діяльності; творчо використовувати перспективний педагогічний досвід у роботі з дошкільниками;
 • дослідницька - визначати напрям дослідницької роботи відповідно до пріоритетного напряму роботи й основних завдань діяльності ЗДО;
 • аналітична - аналізувати власну професійну діяльність, обговорювати результати роботи й перспективи її удосконалення.