ПОЛОЖЕННЯ про пожежно-технічну комісію Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Рівненської міської ради

                                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                                                                              Директор ________ Ольга ЛИСАК

ПОЛОЖЕННЯ
 про пожежно-технічну комісію  Квасилівського закладу дошкільної 
освіти (ясла-садок) Рівненської міської ради

І. Загальні положення 

1. Пожежно-технічна комісія Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Рівненської міської ради (далі - ПТК) створена відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні затверджених наказом  МВС від 30.12.2014 року № 14-17 та Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 серпня 2016 року № 974, враховуючи кількість  працівників  у закладі дошкільної освіти  - 50 і більше осіб.

2. Метою створення  ПТК  є  попередження   пожеж   і   посилення протипожежного  захисту,  залучення  до  цієї  роботи керівників та працівників закладу дошкільної освіти.

3. ПТК  створюється   на   підставі   наказу  керівника  закладу дошкільної освіти, затверджується персональний склад ПТК та порядок її роботи.

4. Положення про  ПТК  закладу дошкільної освіти,  затверджується  його  керівником.

5. ПТК у своїй  діяльності  керується  нормативно-правовими актами  з  питань  пожежної  безпеки,  а  також Положенням про ПТК закладу дошкільної освіти.

ПТК в  своїй  діяльності  повинна  взаємодіяти з профспілковою організацією, службою  з  питань  охорони  праці закладу дошкільної освіти,.

ІІ. Основні завдання та напрями роботи ПТК 

1. На ПТК покладаються такі основні завдання:

1) сприяння адміністрації закладу дошкільної освіти, у проведенні пожежно-профілактичної роботи та здійсненні контролю за дотриманням  вимог  нормативно-правових  актів  з  питань пожежної безпеки, а також приписів і постанов органів ДСНС.

2) участь при прийнятті рішень щодо комплексних заходів для забезпечення пожежної безпеки, впровадження досягнень науки, техніки   та   позитивного досвіду в протипожежному захисті закладу дошкільної освіти, і використання  коштів на їх реалізацію, а такожвнесення питань з  пожежної  безпеки  до  колективного  договору (угоди).

3) підготовка на підставі аналізу стану пожежної безпеки пропозицій (рекомендацій) адміністрації закладу дошкільної освіти, (органу самоврядування трудового колективу) щодо удосконалення протипожежного захисту.

4) проведення   серед  працівників  закладу дошкільної освіти,  роз'яснювальної роботи та  пропаганди  заходів  щодо  забезпечення пожежної  і  техногенної  безпеки.  Проведення  занять з евакуації працівників та  вихованців  під  час  гасіння  умовної  пожежі  або надзвичайної ситуації.

5) здійснення контролю за впровадженням  у  закладі дошкільної освіти, пожежної техніки та протипожежного устаткування, що застосовуються для  запобігання пожежам та для їх гасіння,  із  наявністю сертифікатів відповідності.

6) брати участь у перевірках працівниками ДСНС приміщень закладу дошкільної освіти, з метою виявлення порушень пожежної і та їх ліквідації.

2. ПТК з метою виконання покладених на неї завдань здійснює свою роботу за такими напрямами:

1) щокварталу   проводить  протипожежне  обстеження  усіх будівель, споруд, складів,   та   інших приміщень закладу з метою виявлення недоліків у технологічних процесах,  роботі  агрегатів,  установок,  в  електрогосподарстві, опалювальних  системах,  у  вентиляції,  несправностей  у системах протипожежного  захисту, водопостачання, зв'язку, порушень в утриманні та використанні пожежної техніки, обладнання та інвентарю з оформленням акта про здійснення пожежно-технічного обстеження (додаток, або акт у довільній формі). Зазначений акт затверджується керівником закладу дошкільної освіти.

Під час  обстеження  ПТК  перевіряє  дотримання протипожежних вимог,  стандартів,  норм,  правил,  виконання приписів і постанов органів державного пожежного нагляду.

У разі виявлення невиконання  раніше  запропонованих  заходів голова  ПТК  повинен  надати (письмово) адміністрації закладу дошкільної освіти  пропозиції  щодо  притягнення  винних   осіб   до   дисциплінарної відповідальності.

За результатами перевірок  ПТК  визначає  шляхи,  способи  та терміни усунення виявлених порушень і несправностей.

2) вносить   пропозиції   щодо    протипожежного    стану підприємства   на   обговорення   адміністрації  закладу,  на виробничих нарадах,  зборах трудового  колективу  та  громадських організацій; пропонує адміністрації закладу проєкт комплексу заходів з усунення наявних недоліків.

3) бере  участь  у розробці з адміністрацією закладу положень,  правил, інструкцій, інших локальних нормативних актів з питань пожежної і  техногенної  безпеки,  що  діють  у  межах закладу і є  обов'язковими  до  виконання,  та  у  здійсненні контролю за їх додержанням.

4) надає  допомогу адміністрації  закладу в організації навчання працівників правилам пожежної безпеки та діям на випадок пожежі,  а також  у  пропаганді  протипожежних  заходів (шляхом  організації  відповідних оглядів,  конкурсів,  семінарів, навчань, лекцій тощо).

5) подає   пропозиції   щодо  розроблення  адміністрацією комплексних заходів забезпечення пожежної безпеки на  підприємстві та про  обов'язкове  внесення  цих  питань  у колективні договори (угоди).

6) бере участь у службовому розслідуванні причин пожеж та розробці необхідних заходів щодо запобігання їм.

7) сприяє  впровадженню  у  виробництво досягнень науки і техніки,   прогресивних   пожежобезпечних   технологій,   сучасних автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж,  використанню для їх попередження виробничої автоматики.

8) готує пропозиції щодо проведення раціоналізаторської і винахідницької роботи,  спрямованої на посилення протипожежного  і техногенного захисту підприємства.

9) щокварталу   перевіряє    боєздатність    добровільної пожежної  дружини,  здійснює  контроль  за  справністю та цільовим використанням пожежної техніки та пожежно-технічного обладнання.

3. Керівник закладу може доручати ПТК проведення інших заходів, пов'язаних  із  забезпеченням  пожежної  і  техногенної безпеки підприємства.

ІІІ. Склад та порядок роботи ПТК. Форми заохочення її членів

1. До складу ПТК входять технічні працівники, діяльність яких пов'язана  з організацією та проведенням технологічних  процесів,  експлуатацією   та обслуговуванням електроустановок,  систем  водопостачання,   зв'язку,   виробничих процесів,  автоматичного  протипожежного  захисту тощо,  а також адміністративні працівники обізнані з пожежною безпекою закладу, уповноважені трудовим колективом з питань охорони праці, представники профспілок.

2. Голова ПТК,  заступник голови та секретар ПТК обираються на її засіданні. На посаду голови ПТК обирається один із заступників керівника закладу дошкільної освіти.

3.ПТК  здійснює  свою  діяльність  на підставі плану заходів щодо забезпечення пожежної безпеки закладу дошкільної освіти, що розробляються на календарний рік  і  затверджуються  керівником закладу.

4. ПТК проводить засідання за потреби. Рішення ПТК оформлюються  актами  (та/або протоколами), можуть впроваджуватися наказами керівника.

5. ПТК  щороку звітує про проведену нею роботу на виробничих нарадах.

6. За сумлінне виконання покладених обов'язків, безпосередній внесок у поліпшення протипожежного стану закладу членам ПТК можуть надаватися  матеріальні  та  моральні заохочення  згідно  із  законодавством,  які   застосовуються  у закладі.

                                                             Додаток
                                      до Положення про пожежно-технічну комісію

                                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                               Директор __________ Ольга ЛИСАК

АКТ
           про здійснення пожежно-технічного обстеження

Комісія   Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Рівненської    міської ради________________________________

у складі _________________________________________________________ 

                                       (посади, прізвища та ініціали)

у період з _____________________по_______________________ 20__ року провела протипожежне обстеження Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Рівненської міської ради   __________________________________________________________________________________________________________________________________

    (об'єкти, які перевірялися у закладі)

Комісія встановила:

1. Протипожежні  заходи,  що  не  виконані відповідно до акта попереднього обстеження:

№ з/п

Найменування заходів

Відповідальний за виконання

Новий термін заходів

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

2. Нові протипожежні заходи, які необхідно виконати:

  № з/п

Найменування заходів

Відповідальний за виконання

Термін виконання заходів

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

3. Запропоновані  заходи  щодо  осіб,  винних  у  невиконанні протипожежних вимог:

  _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

4. Контроль  за виконанням протипожежних заходів покладається на _______________________________________________________________

 _________________________________________________________________

5. Вжиті заходи щодо винних осіб:
 _________________________________________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 ____  ____________ 20__ року       

___________________________________________________________

                           (підписи членів ПТК)