ПОЛОЖЕННЯ про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу у Квасилівському ЗДО

                                                                                                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                                                                               Директор ____________  Ольга ЛИСАК

      ПОЛОЖЕННЯ
про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу
у Квасилівському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) Рівненської міської ради

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про охорону праці» і поширюється на Квасилівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Рівненської міської ради (далі - заклад дошкільної освіти).

2. Це Положення визначає єдину систему організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (вихованців, батьків та працівників закладу дошкільної освіти), а також обов'язки керівників та посадових осіб щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов освітньої діяльності, утримання і праці, запобігання травматизму.

3. Заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керуються нормативно-правовими актами з питань охорони праці, цим Положенням.

4. Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі дошкільної освіти покладається на службу з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

5. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників закладу дошкільної освіти проводяться відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (із змінами) (далі - Типове положення), та Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2006 року № 304, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 липня 2006 року за № 806/12680 (із змінами) (далі - Положення про навчання).

6. Інструктажі з питань охорони праці із працівниками закладу дошкільної освіти проводяться відповідно до Типового положення. Інструктажі з питань безпеки життєдіяльності, які містять питання охорони здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, цивільного захисту, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо, проводяться відповідно до Положення про навчання.

ІІ. Обов'язки посадових осіб та організація роботи з охорони праці і безпеки життєдіяльності у закладі дошкільної освіти

1. Керівник закладу дошкільної освіти (директор):

1) є відповідальним за створення безпечних умов освітнього процесу згідно із законодавством про охорону праці, цим Положенням; не дозволяє проведення освітнього процесу за наявності шкідливих та небезпечних умов;

2) відповідно до Типового положення про службу охорони праці створює в закладі освіти службу охорони праці, безпеки життєдіяльності, яка безпосередньо підпорядковується йому; призначає відповідальних за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладі освіти та визначає їх функціональні обов'язки, забезпечує функціонування системи управління охороною праці;

3) призначає наказом осіб, відповідальних за стан охорони праці в структурних підрозділах: музичній та фізкультурній залах, групових приміщеннях, харчоблоці, пральні, коридорах  тощо;

4) затверджує посадові інструкції керівників структурних підрозділів, працівників з обов'язковим блоком питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

5) перед початком навчального року, а також періодично протягом навчального року оцінює технічний стан обладнання та устаткування навчальних приміщень закладу дошкільної освіти;

6) уживає заходів щодо приведення інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм з охорони праці;

7) укладає колективний договір (угоду), що містить розділ з охорони праці, безпеки життєдіяльності, та забезпечує його виконання;

8) забезпечує виконання вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, заходів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, передбачених колективним договором (угодою), приписів органів державного нагляду за охороною праці, пропозицій виборного органу первинної профспілкової організації (представника профспілки);

9) на засіданнях педагогічної ради закладу дошкільної освіти, нарадах керівників структурних підрозділів, осіб, відповідальних за стан охорони праці, безпеку життєдіяльності, організовує звітування з питань профілактики травматизму, виконання заходів розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди), видає накази, розпорядження з цих питань;

10) організовує профілактичну роботу щодо попередження травматизму і зниження захворюваності серед здобувачів освіти та працівників закладів освіти;

11) організовує роботу з розробки програми вступного інструктажу та забезпечує проведення всіх видів інструктажів:

з охорони праці - відповідно до Типового положення;

з безпеки життєдіяльності - відповідно до цього Положення;

12) організовує роботу щодо розроблення та періодичного перегляду один раз на 5 років:

інструкцій з охорони праці для працівників відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 року за № 226/2666 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 30 березня 2017 року № 526) (далі - Положення про розробку інструкцій);

інструкцій з безпеки під час проведення навчання для здобувачів освіти відповідно до цього Положення;

13) сприяє здійсненню громадського контролю за додержанням вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці;

14) контролює забезпечення здобувачів освіти та працівників закладів освіти спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям;

15) сприяє проведенню дозиметричного контролю відповідно до нормативно-правових актів з обов'язковою реєстрацією в спеціальному журналі;

16) забезпечує навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності здобувачів освіти та працівників закладів освіти відповідно до законодавства і цього Положення;

17) сприяє виконанню організаційно-технічних заходів упровадження системи стандартів безпеки праці, проведенню атестації робочих місць за умовами праці;

18) організовує проведення обов'язкових попередніх та періодичних медичних оглядів працівників закладів освіти відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113 (із змінами), та наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за № 639/6927 (із змінами);

19) не дозволяє виконання робіт, які негативно впливають на здобувачів освіти і працівників закладів освіти та стан довкілля;

20) здійснює постійний зв'язок з органами виконавчої влади та громадськими об'єднаннями щодо запобігання травматизму серед здобувачів освіти та працівників закладів освіти;

21) при настанні під час освітнього процесу нещасного випадку вживає заходів, передбачених Положенням про порядок розслідування нещасних випадків.

2. Заступники керівника  (заступник директора з господарства, вихователь-методист, сестра медична старша, діловод):

1) організовують і контролюють виконання керівниками структурних підрозділів  заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов освітнього процесу;

2) забезпечують впровадження відповідних вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в освітній процес;

3) контролюють проведення улаштування і обладнання у підрозділах: музичній та фізкультурній залах, групових приміщеннях, харчоблоці, пральні, коридорах  тощо;

4) здійснюють контроль за безпечним використанням навчального обладнання, приладів тощо, що використовуються під час освітнього процесу, відповідно до типових переліків, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України;

5) один раз на три роки організовують навчання і перевірку знань працівників закладу освіти з охорони праці, безпеки життєдіяльності, беруть участь у складі комісії з перевірки знань;

6) здійснюють проведення інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності із здобувачами освіти, батьками вихованців, працівниками, в структурних підрозділах,;

7) забезпечують роботу щодо розроблення і періодичного перегляду (один раз на 5 років) інструкцій з охорони праці для працівників закладу дошкільнї освіти та інструкцій з безпеки під час організації освітнього процесу для здобувачів освіти;

8) забезпечують розроблення інструкцій з охорони праці для професій або видів робіт з підвищеною небезпекою, які переглядаються один раз на 3 роки відповідно до Положення про розробку інструкцій;

9) беруть участь у розробленні розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди);

10) контролють дотримання працівниками закладу дошкільної освіти посадових інструкцій у частині забезпечення охорони праці, безпеки життєдіяльності;

11) сприяють здійсненню громадського контролю за додержанням вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці.

3. Заступник керівника закладу освіти з освітньої роботи (вихователь-методист):

1) уживає необхідних заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов, виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час проведення освітнього процесу;

2) контролює і надає методичну допомогу  працівникам  з питань створення безпечних і нешкідливих умов праці і відпочинку здобувачів освіти, запобігання травматизму;

3) проводить інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності педагогічних працівників, які здійснюють освітню діяльність у закладі дошкільної освіти;

4) організовує профілактичну роботу серед здобувачів освіти з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу;

5) при настанні під час освітнього процесу нещасного випадку вживає заходів, передбачених Положенням про порядок розслідування нещасних випадків.

4. Заступник керівника з адміністративно-господарської роботи (заступник директора з господарства):

1) здійснює безпосереднє керівництво і є відповідальною за організацію і виконання робіт у підпорядкованих технічних службах відповідно до законодавства з охорони праці, цього Положення;

2) здійснює експлуатацію та догляд будівель, споруд і територій відповідно до законодавства з охорони праці;

3) забезпечує дотримання вимог правил охорони праці під час експлуатації виробничого, енергетичного, вентиляційного обладнання, машин, механізмів, парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском;

4) контролює дотримання норм переміщення вантажів, санітарно-гігієнічного стану побутових і допоміжних приміщень, територій відповідно до законодавства з охорони праці;

5) забезпечує групові приміщення, зали, кабінети, господарські приміщення закладу дошкільної освіти обладнанням та інвентарем відповідно до законодавства з охорони праці;

6) організовує проведення замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлювальних пристроїв, організовує періодичні випробування діелектричних засобів захисту, періодичні випробування і огляди вантажопідйомних машин і механізмів, парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, аналізи повітря на вміст пилу, газів і парів шкідливих речовин, вимірювання освітленості, шуму і вібрації, радіаційний контроль у приміщеннях закладу освіти відповідно до нормативно-правових актів;

7) організовує зі спеціалізованими організаціями навчання персоналу, що обслуговує котли і водонагрівачі, електричні установки та інші агрегати і механізми підвищеної небезпеки;

8) організовує зберігання на складах палива, отруйних матеріалів, легкозаймистих і горючих рідин,  обладнання, сировини, матеріалів тощо відповідно до правил і норм з охорони праці та Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 серпня 2016 року № 974, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016 року за № 1229/29359;

9) оформлює працівникам наряд-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою;

10) відповідно до Положення про розробку інструкцій розробляє і періодично переглядає інструкції з охорони праці під час виконання конкретних господарських робіт, узгоджує їх із службою охорони праці;

11) проводить інструктажі з охорони праці, забезпечує навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в адміністративно-господарських підрозділах;

12) сприяє здійсненню громадського контролю за додержанням вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці;

13) бере участь у розробленні окремого розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди);

14) при настанні під час освітнього процесу нещасного випадку вживає заходів, передбачених Положенням про порядок розслідування нещасних випадків.

5.  Педагогічні працівники (вихователі, інструктор з фізкультури, музичні керівники, асистенти вихователя, вчитель-логопед, практичний психолог):

1) є відповідальними за збереження життя і здоров'я здобувачів освіти під час освітнього процесу;

2) забезпечують проведення освітнього процесу, що регламентується законодавчими та нормативно-правовими актами з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;

3) організовують вивчення здобувачами освіти правил і норм з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

4) здійснюють проведення інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності із здобувачами освіти, батьками вихованців;

5) здійснюють контроль за виконанням здобувачами освіти правил (інструкцій) з безпеки;

6) проводять профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед здобувачів освіти під час освітнього процесу;

7) проводять профілактичну роботу серед здобувачів освіти щодо вимог особистої безпеки у побуті (дії у надзвичайних ситуаціях, дорожній рух, участь у масових заходах, перебування в громадських місцях, на об'єктах мережі торгівлі тощо);

8) при настанні під час освітнього процесу нещасного випадку вживає заходів, передбачених Положенням про порядок розслідування нещасних випадків.

6. Каштелян:

1) забезпечує здобувачів освіти та працівників закладу дошкільної освіти спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям, а також облік, зберігання, видачу, прання, сушку, дезінфекцію та ремонт спецодягу;

7. Слюсар-електромонтер, робітники з комплексного обслуговування й ремонту приміщень, споруд закладу дошкільної освіти:

1) забезпечують експлуатацію і утримання будівель, споруд, виробничих приміщень, обладнання, машин, механізмів, електроустановок, електросилових, електроосвітлювальних, опалювальних, водопостачальних і каналізаційних мереж, систем вентиляції відповідно до правил і норм з охорони праці;

2) виявляють причини аварій з машинами, механізмами, електроустановками, обладнанням, ведуть облік та аналіз аварій, розробляють і вживають заходи щодо запобігання аваріям;

3) організовують відповідно до нормативно-правових актів з питань охорони праці:

- проведення планово-запобіжних ремонтів;

- профілактичні випробування обладнання, машин, механізмів, посудин і  апаратів, що працюють під тиском;

- заміри опору ізоляції електроустановок, електропроводки, заземлювальних пристроїв.

4) розробляють і впроваджують заходи щодо механізації, автоматизації ручної праці, важких та трудомістких процесів;

5) забезпечують безпечні і нешкідливі умови праці під час монтажних, демонтажних і ремонтних робіт на підконтрольних об'єктах, обладнання робочих місць необхідним допоміжним спорядженням і огорожами, знаками безпеки;

6) беруть участь у розробці інструкцій з охорони праці під час експлуатації машин, механізмів, приладів, виконання конкретних робіт;

7) беруть участь у розробленні окремого розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди) відповідно до його компетенції;

8) сприяють здійсненню громадського контролю за додержанням вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці;

9) при настанні під час освітнього процесу нещасного випадку вживають заходів, передбачених Положенням про порядок розслідування нещасних випадків.

8. Відповідальні особи у структурних підрозділах, виконавці робіт у закладі дошкільної освіти (помічники вихователів, прибиральники службових приміщень, підсобні робітники, машиністи з прання та ремонту спецодягу, двірники):

1) здійснюють необхідні заходи з охорони праці, систематично спостерігають за станом і експлуатацією приміщень, робочих місць;

2) здійснюють нагляд за правильним і безпечним використанням обладнання, машин, механізмів, енергетичних установок і  засобів, що працюють під його наглядом;

3) дотримуються інструкції з охорони праці під час експлуатації машин, механізмів, приладів, виконання конкретних робіт;

9. Головний бухгалтер (бухгалтер):

1) здійснює контроль за витратами коштів, що виділяються на виконання заходів розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди), забезпечує виконання заходів, передбачених нормативно-правовими актами з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;

2) веде облік коштів, що витрачаються на виконання заходів з охорони праці, готує довідку керівнику закладу освіти про фактичні витрати коштів на виконання цих робіт;

10. Діловод (працівник відділу кадрів):

1) оформляє на роботу осіб, які пройшли вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці з охорони праці, а також переведення на іншу роботу за медичною довідкою про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника за формою, зазначеною у додатку 8 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113 (далі - медична довідка);

2) оформляє на роботу осіб після попереднього медичного огляду в закладах охорони здоров'я, а також направляє на періодичний медичний огляд осіб, які залучаються до робіт підвищеної небезпеки, зберігає їх медичні довідки;

3) оформляє направлення працівників закладу дошкільної освіти, залучених до робіт підвищеної небезпеки, на спеціальне навчання і перевірку знань з охорони праці;

4) оформляє на роботу жінок і осіб віком до вісімнадцяти років з урахуванням законодавчих та нормативно-правових актів про застосування праці неповнолітніх і жінок;

5) контролює наявність посадових інструкцій з блоком питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

ІІІ. Порядок проведення та реєстрації інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності

1. Інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності проводяться із працівниками закладу дошкільної  освіти. Інструктажі містять питання охорони здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, цивільного захисту, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо.

2. Перед початком роботи, при зарахуванні або оформленні до закладу дошкільної  освіти працівника проводиться вступний інструктаж з охорони праці, безпеки життєдіяльності. Програма вступного інструктажу розробляється у закладі  дошкільної освіти на основі орієнтовного переліку питань вступного інструктажу з охорони праці, безпеки життєдіяльності. Програма та порядок проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності затверджуються наказом керівника закладу дошкільної освіти освіти.

3. Запис про вступний інструктаж робиться у журналі проведення вступного інструктажу.

4. Первинний інструктаж  на робочому місці з охорони праці, безпеки життєдіяльності проводиться у процесі стажування, на початку роботи працівника у закладі дошкільної освіти.

5. Запис про первинний інструктаж на робочому місці робиться у журналі проведення інструктажів.

6. Повторні (планові) інструктажі на робочому місці з охорони праці, безпеки життєдіяльності проводиться періодично 1 раз на 6 місяців.

7. Запис про повторні (планові) інструктажі на робочому місці робляться у журналі проведення інструктажів.

8. Позапланові інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності із працівниками закладу дошкільної освіти проводиться у разі порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо, зміни умов праці, нещасних випадків.

9. Цільовий інструктаж з охорони праці, безпеки життєдіяльності проводиться із здобувачами освіти у разі організації заходів (новорічні святкові ранки, спортивні змагання тощо), під час проведення громадських робіт (прибирання територій, приміщень тощо), перед початком ремонтних робіт.

10. Реєстрація первинного, позапланового, цільового інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності проводиться в журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів здобувачів освіти з охорони праці, безпеки життєдіяльності.