Раціональне використання технічних засобів навчання у ЗДО. Підвищення інформаційно-цифрової компетентності педагогічних працівників

Виступ до виробничої наради 

За останні 5 років у нашій країні сталося ряд подій, які визначають прискорений розвиток інтернет-технологій в ЗДО, а використання ІКТ стало одним із пріоритетів дошкільної освіти. Під інформаційно-комунікативними технологіями розуміється використання комп'ютера, Інтернету, телевізора, відео, DVD, CD, мультимедіа, аудіовізуального обладнання, тобто всього того, що може представляти широкі можливості для комунікації педагога з дітьми. Використання комп'ютерних технологій у ЗДО допомагає:

 • залучати пасивних дітей до активної діяльності;
 • робити освітню діяльність більш змістовною, наочною та цікавою;
 • активізувати пізнавальний інтерес дошкільників;
 • реалізовувати особистісно-орієнтований та диференційований підходи у навчанні дошкільників;
 • дисциплінувати самого вихователя та формувати його інтерес до професійної діяльності.

Вимоги Санітарного регламенту для ЗДО. Для перегляду телевізійних передач у ЗДО рекомендовано використовувати телевізори. Висота розміщення телеекрана від підлоги має бути від 1,0 до 1,3 м. Відстань від першого ряду дітей до екрана має становити від 2,0 до 5,5 м (ширина екрана - 0,6-1,2 м). Дітей однієї групи необхідно розсаджувати з урахуванням зросту у 3-4 ряди (відстань між рядами - 0,5-0,6 м). Дітей розсаджують з урахуванням їх зростання. Перегляд розважальних телепередач, мультфільмів і діафільмів для дітей дошкільного віку допускається не частіше 1 разу на день. Тривалість перегляду розважальних телевізійних передач не повинна перевищувати 20 хвилин на день для дітей від трьох до чотирьох років і 30 хвилин для дітей від п'яти до шести  років.

Під час денного перегляду телевізійних передач вікна необхідно закривати для попередження відбиття сонячних променів від екрана телевізора. Перегляд телевізійних передач у вечірній час повинен проводитися при штучному освітленні групової верхнім світлом або місцевим джерелом світла (бра, настільні світильники), які знаходяться поза межами поля зору дітей.

Заняття з використанням комп'ютерів дозволяється проводити для дітей старшого дошкільного віку два рази на тиждень (не більше одного разу протягом дня). Безперервна тривалість роботи з комп'ютером не повинна перевищувати 10 хвилин. Заняття проводяться у формі спеціальних вправ, ігор дидактичного характеру. Після роботи з комп'ютером з дітьми обов'язково проводять гімнастику для очей. А групове приміщення провітрюється і зволожується. Для дітей з хронічними захворюваннями, частохворіючих, після перенесених захворювань протягом 2-х тижнів, дітей з порушеннями зору тривалість занять з комп'ютером зменшується до 5-7 хвилин.

Для роботи з комп'ютером необхідно забезпечити раціональну організацію робочого місця: меблі повинні відповідати зросту дитини, верхня горизонталь екрана відеомонітора повинна знаходитися на рівні очей, відстань від очей до екрана - не менше 50 см. У ЗДО заборонено використання дітьми нетбуків, ноутбуків та подібної комп'ютерної техніки, де клавіатура конструктивно не може бути відокремлена від монітора.

Заняття з використанням електронних ТЗН (інтерактивні дошки, відеопроектори тощо) з дітьми молодшого та середнього дошкільного віку не рекомендуються, та проводяться у разі згоди батьків не більше 10 хв. Для дітей старшого дошкільного віку безперервна тривалість занять з використанням ТЗН не повинна перевищувати 15 хвилин. При встановленні у ЗДО комп'ютерних мереж електромагнітне випромінювання в усіх приміщеннях не повинно перевищувати гранично допустимі рівні відповідно до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01 серпня 1996 року № 239, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 серпня 1996 року за № 488/1513. 

Основи комп'ютерної грамотності та знайомства з навколишнім світом з допомогою комп'ютера входить до варіативної частини БКДО, тобто у ЗДО рекомендується проводити гурткову роботу з навчання старших дошкільників комп'ютерної грамоти.  Основною формою організації роботи з комп'ютером є заняття, які проводяться 2 рази на тиждень тривалістю для дітей 6-го року життя - 7-10 хвилин, 7-го року - 10-12 хвилин. Вони організовуються з невеликими підгрупами дітей, що забезпечує можливість персональної роботи дошкільників з комп'ютером та здійснення індивідуального і диференційованого підходів до кожного вихованця. Заняття будуються на основі бесід та практичних дій (спеціальних вправ, ігор дидактичного характеру з математичним, мовленнєвим, природничим, людинознавчим, образотворчим змістом та ін.) з чітким дотриманням встановлених санітарно-гігієнічних норм.

У комп'ютерних класах оптимальна температура повітря повинна бути у межах +19-21 ºС, вологість - 55-62 %, швидкість руху повітря - не більше 0,1 м/сек. В ході роботи з дошкільниками використовується добірка навчальних та розвивальних комп'ютерних програм, яка встановлюється на комп'ютер. Діти працюють лише з цими програмами, інше програмне забезпечення не використовується. Заняття з дітьми будуються на ігрових методах і прийомах. Це дозволяє дітям у цікавій, доступній формі отримати знання, вирішити поставлені педагогом завдання.   

Підвищення інформаційно-цифрової компетентності педагогічних працівників

19 жовтня 2021 року вступив у дію наказ Міністерства економіки України за № 755-21 «Про затвердження професійного стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти». Відповідно до цього Професійного стандарту визначено загальні компетентності вихователя ЗДО (громадянська, соціальна, культурна, лідерська, підприємницька, етична) та професійні компетентності (прогностична, організаційна, оцінювально-аналітична, предметно-методична, здоров'язбережувальна, проєктувальна, психо-емоційна, педагогічне партнерство, морально-етична, здатність до навчання впродовж життя, інформаційно-комунікаційна).

Інформаційно-комунікаційна компетентність вихователя:

1.     Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі:

-  знати основи медіаграмотності, способів та правил використання сучасного медіапростору, культури користування мережею Інтернет;

-  дотримуватися правових та санітарно-гігієнічних вимог використання ІКТ у професійній діяльності.

2.     Здатність ефективно використовувати ІКТ та електронні освітні ресурси у професійній діяльності.

3.     Здатність дотримуватися правил безпечної поведінки у цифровому середовищі:

-  знати правила безпечної поведінки та дотримуватися академічної доброчесності у цифровому середовищі, вимог з охорони авторських прав під час використання та поширення електронних (цифрових) освітніх ресурсів.

Таким чином, сьогоднішній вихователь ЗДО повинен не тільки вміти користуватися комп'ютером і сучасним мультимедійним обладнанням, але і створювати власні освітні ресурси, широко використовувати їх у своїй педагогічній діяльності. У роботі вихователя значно допомагають такі засоби інформаційно-комунікативних технологій:

- комп'ютер

- мультимедійний проектор

- принтер

- відеомагнітофон

- телевізор

- магнітофон

- фотоапарат

- відеокамера

- електронна дошка та ін.

Важливе місце у професійній діяльності вихователя займає комп'ютер. За допомогою комп'ютера можна змоделювати такі життєві ситуації, які не можна або складно показати під час освітньої діяльності (наприклад, відтворення звуків тварин; співу пташок; шуму вітру; роботу транспорту тощо); можна зробити добірку конспектів занять, сценаріїв свят та інших заходів; провести обмін досвідом, знайомство з періодикою, напрацюваннями інших педагогів.

Комп'ютер дозволить оформити номенклатуру справ, групову документацію, консультацію, звіти, обмін досвідом освітньої роботи з дітьми в онлайн/офлайн-форматі. За допомогою ІКТ вихователь може якісно оформити матеріали з досліджуваної проблеми самоосвіти та презентувати їх на педагогічній раді, на освітянських платформах.

Так само важливе значення в освітньому процесі вихователя мають наступні види інтерактивних матеріалів:

- фотографії;

- відеоролики;

- відеофрагменти (фільмів, казок, мультфільмів);

- презентації (за темою заняття; електронні книги; електронні виставки);

- дитячі розвивальні комп'ютерні ігри;

- фізкультурно-музичні руханки, фізкультхвилинки; музичні рухливі ігри;

- створення дидактичних ігор та дидактичної наочності для занять;

- створення групових осередків розвивального освітнього простору;

- створення колекцій цифрових фотографій і мультфільмів за темою дня та ін.

Саме такі інтерактивні матеріали дозволяють збільшити сприйняття теми заняття за рахунок збільшення кількості яскравого ілюстративного матеріалу; а використання мультимедійних презентацій забезпечує наочність, яка сприяє кращому сприйняттю і запам'ятовуванню матеріалу.   

Особливе місце при використанні ІКТ займає робота вихователя з батьками:

 • можливість продемонструвати батькам будь-які документи, заходи з дітьми, фотоматеріали, відео;
 • індивідуальне та групове консультування батьків;
 • зростання обсягу інформації, яку хочемо подати батькам, та оперативне отримання інформації від батьків;
 • анкетування батьків на різні теми;
 • використання ІКТ при проведенні батьківських зборів тощо.

Матеріали до виробничої наради підготувала вихователь-методист Семенюк Р.Ф.

Далі проводиться анкетування педагогів для визначення рівня їх ІКТ-компетентності

(Анкета додається) 

А Н К Е Т А

для визначення рівня оволодіння ІКТ-компетенції педагогів ЗДО

Шановні колеги!

Заповніть, будь ласка, дану Анкету з метою визначення напрямку розвитку інформаційної служби дитячого садка і надання методичної допомоги щодо освоєння нових інформаційних технологій. Переконливе прохання бути гранично відвертими при оцінюванні своїх умінь. Достовірна інформація допоможе правильно і ефективно організувати роботу з даного напрямку.

Прізвище, ім'я, по батькові___________________________________________  

Посада __________________________________________________________

Дата заповнення анкети _____________________________________________

1. Чи володієте Ви комп'ютером (Так, ні, частково? (Тут і далі потрібне підкреслити)

2.  Навчалися ви на курсах роботи з ПК, якщо так, то коли? _________________

3.  Оцініть за 6-ти бальною шкалою свій рівень володіння комп'ютером: 

1- не володію  

2 - зі сторонньою допомогою

3 - задовільно

4 - добре

5 - досконало

6 - володію і можу навчити інших

4. Як часто для своєї професійної діяльності Ви працюєте за комп'ютером: 

 • щодня;
 • 1 раз у тиждень;
 • 1-2 рази на місяць;
 • рідше 1 разу на місяць;
 • не використовую у роботі.

5. У яких із запропонованих варіантів Ви використовуєте ІКТ? (Може бути кілька варіантів відповіді):

 • при підготовці до освітньої діяльності;
 • під час освітньої діяльності;
 • при оформленні розвивального середовища групи і ЗДО (виготовлення буклетів, колажів, вітальних листівок, грамот, запрошень...)
 • при проведенні відкритих заходів(з дітьми і педагогами);
 • оформлення документації;
 • розміщення своїх розробок або результатів заходів(проведених Вами)в інформаційному середовищі(сайт ЗДО, сайтипедагогічних спільнот)
 • розробка дидактичних матеріалів на комп'ютері(презентацій, роздаткового матеріалу, дидактичних ігор та посібників і т.д.)
 • для самоосвіти;
 • інше

6. Оцініть свій рівень володіння комп'ютерними технологіями:

6.1. Робота з файлами і каталогами в середовищі однієї з операційних систем (в тому числі робота з копіюванням, видаленням, перенесення файлів з однієї папки в іншу)

 • не вмію;
 • немає необхідності використовувати у роботі;
 • все що вмію - мені досить;
 • вмію і можу навчити інших;
 • є необхідність отримати додаткову інформацію

6.2. Робота в текстовому редакторі (MS Word, Microsoft Publisher) набір тексту, редагування і форматування:

 • не вмію;
 • немає необхідності в роботі;
 • все що вмію - мені досить;
 • вмію і можу навчити інших;
 • є необхідність отримати додаткову інформацію

6.3. Створення презентацій (Microsoft Power Point)

 • не вмію;
 • немає необхідності в роботі;
 • все що вмію - мені досить;
 • вмію і можу навчити інших;
 • є необхідність отримати додаткову інформацію

6.4. Робота з електронними таблицями (MS Excel) в т. ч. внесення даних в електронні таблиці:

 • не вмію;
 • немає необхідності в роботі;
 • все що вмію - мені досить;
 • вмію і можу навчити інших;
 • є необхідність отримати додаткову інформацію

6.5. Обробка графічного зображення (Adobe Photoshop, Paint, ABBYY FineRiader) (Зміна якості картинок/фотографій в т. ч. для подальшого розміщення в дистанційних просторах; обрізка, налаштування кольору і т. п.; збереження різним форматом):

 • не вмію;
 • немає необхідності в роботі;
 • все що вмію - мені досить;
 • вмію і можу навчити інших;
 • є необхідність отримати додаткову інформацію

6.6. Робота з відеофайлами. Робота зі звуком (Nero StartSmart, Windows Movie Maker, CyberLink PowerDirector Express):

 • не вмію;
 • немає необхідності в роботі;
 • все що вмію - мені досить;
 • вмію і можу навчити інших;
 • є необхідність отримати додаткову інформацію

6.7. Чи користуєтеся Ви Internet? Яку допомогу надає Вам у роботі Internet? (Може бути кілька відповідей)

 • не вмію;
 • у мене немає необхідності використовувати у роботі Internet;
 • вмію і можу навчити інших;
 • у мене є необхідність отримати додаткову інформацію щодо використання Internet;
 • маю свій сайт/блог (сторінку на сайті ЗДО);
 • публікація в Інтернет-конкурсах чи розміщення матеріалу на освітянських платформах;
 • для самоосвіти;
 • при підготовцідо освітньої діяльності, виступів, консультацій і т. п.;
 • при оформленні розвивального предметно-ігрового середовища;
 • інше.

Які освітні сайти/платформи Ви часто використовуєте у роботі?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На яких сайтах публікуєте свій матеріал, берете участь у конкурсах?

_____________________________________________________________________________

6.8 Робота з електронною поштою (може бути кілька відповідей)

 • у мене є електронна пошта, активно користуюся;
 • немає електронної пошти;
 • не вмію користуватися електронною поштою;
 • у мене немає необхідності використовувати у роботі електронну пошту;
 • готова отримувати інформацію про електронну пошту і її переваги.

6.9. Оцініть свою готовність до роботи з інтерактивними засобами (дошкою):

 • я повністю готова працювати з інтерактивною дошкою; у мене є готові програмнізасоби:електронні тренажери, тести, необхідні інтернет-сайти;
 • поки нічого не знаю про програми, з якими треба працювати на цій дошці;
 • готова навчитися;
 • немає необхідності в інтерактивних засобах.

7. Які проблеми виникають при використанні ІКТ? (Може бути кілька відповідей)

 • не досить володію ПК, ІКТ;
 • не знаю, до кого звернутися за допомогою;
 • не досить сформована матеріально-технічна база ЗДО;
 • не вистачає робочого часу;
 • немає необхідності використовувати ІКТ у своїй роботі, надаю переваги традиційним методам і формам роботи;
 • інше.

8. Оцінити ступінь необхідності сайту ЗДО (може бути кілька відповідей)

 • обов'язково потрібен відповідно до вимог ЗУ «Про освіту»;
 • необхідний для іміджу ЗДО;
 • необхідний як активна форма взаємодії з батьками та іншими громадськими організаціями;
 • необхідний для забезпечення можливості презентації професійної діяльностіпедагогів,обміну досвідом роботи;
 • немає необхідності у створенні та веденні сайту ЗДО;
 • інше.

9. Ваші побажання щодо створення умов у ЗДО для використання ІКТ

_____________________________________________________________________________   _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Дякуємо за співпрацю!