МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для музичних керівників щодо планування та проведення музичної діяльності дошкільників у сучасному ЗДО

Щоб музкерівник зміг варіативно і сучасно організувати цікаву, розвивальну і безперервну музичну діяльність у ЗДО, варто обирати і планувати різні види музичних занять залежно від конкретного програмового завдання.

 Таблиця 1

Види музичних занять у ЗДО

Види занять

Характеристика

Індивідуальні


Проводьте окремо з дитиною. Мета занять - удосконалювати музичні здібності, навички музичного виконавства; індивідуальний супровід вихованця в музичному розвитку. Заняття плануйте за результатами діагностики. Вони можуть тривати 2-3 хв після фронтального заняття. Як окремі заняття - для дітей раннього і молодшого дошкільного віку по 5-10 хв двічі на тиждень, по 10-20 хв для дітей старшого дошкільного віку

 

Підгрупові


Проводьте з підгрупою дітей двічі-тричі на тиждень по 10-20 хв залежно від віку дошкільників

 

Фронтальні


Проводьте з усіма дітьми вікової групи. Тривалість у хвилинах залежить від вікових особливостей дошкільників відповідно: ранній вік - 10, молодший - 15, середній - 20, старший - 25 хвилин

 

Традиційні


Врахуйте, що традиційні заняття містять усі види музичної діяльності дітей: сприймання, виконавство і творчість. Передбачають послідовне їх чергування. Структуру музичних занять варіюйте залежно від завдань

 

 Домінантні


Будуйте домінантні заняття так, щоб один вид діяльності переважав -слухання музики, виконавська діяльність, як-от спів, танець, гра на дитячих музичних інструментах, або музична творчість. Домінантне заняття може розвивати певну музичну здібність дітей: відчуття ладу, ритму, звуковисотний слух. За таких умов заняття може містити різні види музичної діяльності, але кожна з них має бути спрямована на вдосконалення домінуючої особливості в дитини

 

 Тематичні


Плануйте тематичні заняття, спираючись на подієвість освітнього процесу в цілому. На такому занятті всі види музичної діяльності пронизує конкретна тема. Вона домінує в плануванні теми дня або тижня

 

 Комплексні


Базуйте комплексні заняття на взаємодії видів мистецтва - музики, живопису, літератури, театру, архітектури. Їх мета - об'єднати різні, але при цьому споріднені види художньої діяльності дітей: музичну, театралізовану, художньо-мовленнєву, образотворчу. Це збагачує уявлення дітей про специфіку і взаємозв'язки різних видів мистецтва, особливості їх виразних засобів

 

 Інтегровані


Передбачайте в інтегрованих заняттях різноманітні й варіативні способи пізнання дітьми однієї теми. Музика стає на рівні з пізнавальними, мовленнєвими, художньо-зображальними, соціально-комунікативними способами пізнання. Інтеграцію можна розглядати як синтез різних видів мистецтва, які допомагають дітям розкрити, проінтерпретувати задум твору, його ідею, тему, художній образ

Щоб відобразити у планах форми організації музичної діяльності для різних вікових груп, використайте Таблицю 2.

Варіативні форми організації музичної діяльності дошкільників

Групи

Форми музичної діяльності

Ранній вік,  молодша група

 

 

 

 

 

 

 


 • ігрове експериментування зі звуками предметів;
 • ігри-мандрівки у світ звуків- немузичних і музичних;
 • колекціонування предметів - виставка брязькалець, дитячих музичних інструментів, улюблених музичних іграшок;
 • музично-ігрові прийоми, як-от звуконаслідування;
 • музичні й музично-літературні загадки;
 • музичні пальчикові та логоритмічні ігри;
 • музично-рухові імпровізації;
 • музичні казки - слухання та виконання

Середня група

 

 

 

 

 

 

 


 • музичні сюжетно-рольові ігри, пісні-ігри;
 • музичні ігри-фантазії;
 • ігрові проблемні ситуації на музичній основі;
 • ускладнені ігри-експерименти та ігри-мандрівки;
 • музично-дидактичні ігри;
 • ігри-етюди за мотивами музичних творів;
 • сюжетні проблемні ситуації або ситуації з рольовою взаємодією;
 • концерти-загадки;
 • бесіди за дитячими запитаннями про музику

Старша група

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 • проблемні і ситуативні завдання- варіативні, поліпроблемні;
 • музично-дидактичні ігри;
 • комп'ютерні музичні ігри;
 • діяльність:
  - дослідницька;
  - проєктна;
  - театралізована;
  - інтегрована;
  - самостійна;
 • хороводні ігри;
 • музичні ігри-імпровізації;
 • музичні конкурси, фестивалі, концерти;
 • музичні екскурсії та прогулянки, музичний музей;
 • клуб за музичними інтересами;
 • колекціонування музичних вражень

Відобразіть інтеграцію музичної діяльності з іншими освітніми лініями розвитку дошкільників. Інтеграція освітнього змісту - один із провідних принципів дошкільної освіти. Що відображає інтеграція музичної діяльності з іншими освітніми лініями розвитку, показано у Таблиці 3.

Інтеграція музичної діяльності з іншими освітніми лініями

Освітні лінії

Характеристика інтеграції

Соціально-комунікативна

 

 


 • формуються:
  - уявлення про музичну культуру та музичне мистецтво;
  - відчуття гендерної, сімейної, громадянської належності, патріотизму;
  - основи безпеки власної життєдіяльності;
 • розвивається ігрова діяльність

Пізнавальна

 


 • розширюється світогляд про музику і музичну культуру;
 • відбувається сенсорний розвиток;
 • формується цілісна картина світу

Мовленнєва

 


 • розвиваються:
  - вміння вільно спілкуватися з дорослими та дітьми про музику, музичну культуру, музичні враження;
  - усі компоненти усного мовлення в музично-театралізованій діяльності;
 • складаються уявлення про норми мовлення

Художньо-естетична

 

 


 • розвивається дитяча творчість;
 • розширюється світогляд щодо різних видів мистецтва;
 • формується інтерес до естетики навколишньої дійсності;
 • виробляється навичка емоційно сприймати музичний твір

Фізична

 


 • зростає фізична активність під час музично-ритмічної діяльності;
 • зберігається фізичне і психічне здоров'я дітей під час слухання творів, що мають музикотерапевтичну дію;
 • формується уявлення про здоровий спосіб життя засобами музики та театру

Самостійна діяльність дошкільника виникає за його ініціативи та незначної допомоги педагога. Від різноманіття форм організації самостійної діяльності дітей залежить її характер - буде вона відтворювальною чи творчою. Оберіть орієнтовні форми організації самостійної музичної діяльності дітей у Таблиці 4. 

Організація самостійної музичної діяльності дошкільників

Вид музичної діяльності

Завдання

Форми, методи і прийоми

  Слухання


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Навчати слухати і вслухатися у звучання музичних творів.

2. Розвивати уміння розрізняти характер музичного твору, характеризувати музичний образ, співвідносити його зі світом природи та людських взаємин, світом почуттів і переживань.

3. Удосконалювати навички визначати жанр і форму музичного твору, автора.

4. Підтримувати музичне враження дітей, розвивати уміння естетично оцінювати музичні твори, здатність емоційно, образно висловлютися про неї, розмірковувати

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Ігрові проблемні і пошукові ситуації, пов'язані з музикою.
 • Бесіди і розповіді про музику.
 • Музична вікторина.
 • Дозвілля «Вгадай мелодію».
 • Музичні ігри: «На що схожа музика», «Слухаємо та малюємо/граємо музику», «Слухаємо музику та читаємо/відчуваємо».
 • Музичні метафори.
 • Ігри-фантазування або уявні ситуації.
 • Музичні ігри-співпереживання.
 • Музичне кольоромоделювання.
 • «Музичне малювання».
 • Ігри-інсценівки, ігри-настрої, ігри-образи, ігри-розмірковування

  Виконавство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Спів

 • Проєктна діяльність «Моя улюблена пісня» або «Пісні нашої групи».
 • Музичний конкурс «Голос».
 • «Музична хвилина слави».
 • «Битва хорів (дуетів)».
 • Створюємо музику (пісню) домультфільму, казки, історії.
 • Інтонаційні ігри-імпровізації і ігри-звуконаслідування.
 • Вокально-мовленнєві ігри.
 • Музичні ігри-імпровізації - скласти мелодію до тексту, пісенний мотив, придумати музику до свого вірша

1.Розвивати здатність сприймати вокальні твори, уміння аналізувати та естетично оцінювати пісні.

2. Формувати улюблений пісенний репертуар.

3. Удосконалювати музично-виконавські навички.

4. Практикувати пісенну творчість

 

 

 

 

 

 

 

Музично-ритмічна діяльність

 • Танцювальні ігри-імпровізації.
 • Проєктна діяльність «Танцюють всі!».
 • Музичний конкурс «Великі танці».
 • Музичні прогулянки.
 • Музичні ігри-перевтілення.
 • Музей танцю.

1. Розвивати вміння добирати рухи відповідно до характеру та образу музичного твору.

2. Плекати творчу уяву

 

 

 

 

Гра на дитячих музичних інструментах

 • Проблемні й пошукові ситуації з використанням ДМІ.
 • Музично-дидактичні ігри.
 • Гра «Створюємо художній образ».
 • Ігри «Озвучуємо вірш/персонажа».
 • Гра «Літературний сюжет ігерої мовою музичних інструментів».
 • Музична казка (гра-інсценівка).
 • Ігри-імпровізації.
 • Ігри на співтворчість

1. Розвивати хист до елементарного музикування.

2. Навчати добирати відомі мелодії і придумувати нескладні ритмічні композиції

 

 

 

 

 

 

 

Допоможіть дитині зануритися в обрані завдання, підтримайте прагнення виконати їх, доберіть потрібні способи вирішення. Так, поступово ви формуватимете в дошкільника вміння самостійно діяти.

Пам'ятайте! Безсистемність у плануванні та проведенні музичної діяльності провокує провал у реалізації завдань через відсутню чітку структуру, логіку, покроковість; велика кількість завдань призводить до емоційного й  фізичного перенавантаження вихованців, зниження результативності; відсутність аналізу не враховує реальної роботи, зокрема, що було заплановано і зроблено протягом певного періоду часу.

Спирайтеся на запропоновані таблиці й не матимете жодних проблем у перспективі!

Підготовлено за матеріалами ж-лу «Музичний керівник»