Інноваційні технології фізичного розвитку дошкільників

Обмін досвідом роботи  інструктора з фізкультури Момоток Т.Р.

Особливе місце у формуванні дитини як цілісної особистості посідає фізичний розвиток. Що слід зробити сучасному педагогу, щоб вирвати дитину з виру комп'ютерних ігор?  Відповідь приходить сама собою. «Тільки в русі і через рух дитина розвивається, впізнає світ у його багатогранності, набуває нових умінь, гартує тіло», - стверджує великий дидакт Ян Амос Каменський. Отже, моє завдання, як педагога небайдужого до фізичного зростання дитини-дошкільника, зробити заняття з фізкультури і інші форми фізичного виховання захоплюючими, неповторними, сучасними.  

За плечима тридцятирічний досвід педагогічної практики, проте не слід думати, що ось вершина, до якої прямую.  Я вважаю, що сучасний педагог - це творець. Готова посперечатись, що фізкультура - не лише набуття фізичних якісно-нових рухів. Глибоко переконана: слід так проводити кожну форму  фізичного виховання, щоб у малюка захоплювало подих від виконання рухів, доречного музичного супроводу, сучасного обладнання, вдало підібраних дидактичних методів і прийомів. М.М.Єфименко любив повторювати на своїх численних семінарах, що педагог - це режисер, а діти - актори. Щоправда, як до малюка, так і до наставника, має бути особистісно-орієнтований підхід. Творець не повинен обтяжуватися прискіпливими  поглядами, необ'єктивною оцінкою його діяльності. Творити можуть тільки вільні люди, з «чистим» сумлінням і проникливим поглядом на виховання дітей, це люди нової формації, вони відбирають все  корисне для повноцінного зростання малюка, а що стоїть цьому на заваді - «відмітають», плекаючи маленьку душу, гартуючи тіло.

Здоров'язбережувальна педагогіка, продиктована проблемами сучасності, передбачає інтегрований підхід до занять з фізичної культури. Розвиваючи основні фізичні якості (силу, гнучкість, спритність, окомір, тощо), вся робота повинна бути організована цікаво та зрозуміло для дитини, так, щоб у малюка вона викликала позитивні емоції такі, як радість руху, задоволення від власної спритності, захоплення своїми досягненнями та успіхами своїх товаришів... Втілюючи цей принцип у своїй практиці, використовую різні види занять:

 • заняття - гра (декілька рухливих ігор, підібраних з поступовим руховим навантаженням);
 • заняття - казка (за мотивами знайомої казки, не зменшуючи моторної щільності заняття);
 • «школа м'яча» (заняття з використанням елементів футболу, баскетболу, волейболу, фітболу);
 • профілактично-оздоровчі заняття (за методикою М.М.Єфименка); особливе місце тут належить горизонтальному пластичному балету, а також заняттям з переважним використанням лежачого, повзального, сидячого, ходьбового і лазального рухового режимів),з використанням нетрадиційних технологій: дихальної гімнастики, точкового масажу, ігор медитацій, психогімнастики, «хвилинок-здоровинок», тощо;
 • домінантні заняття (з переважанням вивчення якогось одного домінуючого основного руху);
 • комплексні заняття (загальнорозвивальні врави, основні рухи, рухлива гра);
 • фізкультурно-валеологічне заняття;
 • ритмічна гімнастика (заняття для дівчаток);
 • силові заняття (для хлопчиків);
 • сюжетні заняття (за сюжетом відомого оповідання).

Охорона і зміцнення здоров'я, удосконалення функцій організму дитини, її повноцінний фізичний розвиток є невід'ємною частиною педагогічної роботи в дошкільному закладі. Однією з таких технологій є фітнес.

Можливість займатися фітнесом не лише дорослим, а й дітям з'явилася порівняно недавно і одразу сподобалася багатьом охочим. Сьогодні фітнес широко використовують у дошкільних на­вчальних закладах як комплексну здоров'язбережувальну техноло­гію. Фітнес - досить популярний останнім часом вид фізичних на­вантажень. Та це не просто певні види фізичних вправ, а ціла наука, спрямована на формування механізмів рухової активності людини та вивчення її впливу на організм.

 Метою занять фітнесом є форму­вання таких фізичних якостей, як сила, гнучкість, витривалість. Фіт­нес покликаний забезпечити людині гармонію психічного і фізично­го здоров'я.

Фітнесом діти можуть займатися вже в ранньому віці. Для про­ведення занять дітей об'єднуємо у різні вікові підгрупи. Заняття проводимо за програмами, складеними відповідно до віку дітей, до­бираючи комплекси вправ спеціально для кожної з вікових катего­рій.  

Основними фітнес-програмами, за якими займаємося з дошкіль­никами, є:

 • аеробіка;
 • фітбол-аеробіка;
 • степ-аеробіка;
 • хореографія.

До фітнес-програм належать і заняття з різних єдиноборств, за­няття плаванням, катання на велосипеді, самокаті, роликових ков­занах тощо. Адже ці заняття також дають змогу дітям набути рухо­вих навичок та фізичних якостей, які знадобляться їм у подальшому житті. Тож за наявності фахівця зі спеціальною фізкультурною освітою, відповідної спортивної бази та обладнання ці види фітнес-програм можна упроваджувати у дошкільних навчальних закладах.

Оздоровчі види аеробіки стали нині дуже популярні завдяки її ефективності, доступності та емоційній забарвленості.

Заняття з дитячої аеробіки прово­димо у спортивній залі чи підготовле­них для цього кімнатах під музичний супровід. їх особливість полягає в тому, що темп рухів і інтенсивність виконання вправ задається ритмом музичного су­проводу, а добір вправ забезпечує вплив на різні системи дитячого організму, зокрема:

 • бігові і стрибкові вправи переважно впливають на серце­во-судинну систему;
 • нахили і присідання - на руховий апарат;
 • вправи на релаксацію - на центральну нервову систему;
 • вправи в партері (у положенні лежачи, сидячи) розвива­ють силу м'язів і рухливість у суглобах.

Залежно від засобів, заняття ритмічною гімнастикою можуть мати переважно атлетичний, танцювальний, психорегуляторний або змішаний характер.

Заняття з аеробіки - це система циклічних фізичних вправ, у яких задіяно не менше 2/3 м'язової маси. Для досягнення позитивно­го ефекту виконання аеробних вправ має тривати не менше 20-30 хв. Саме для циклічних вправ, спрямованих на розвиток загальної витри­валості, характерні найважливіші морфофункціональні зміни систем кровообігу і дихання. Мій досвід роботи з дітьми дошкільного віку пока­зує, що аеробіка сприяє оздоровленню та зміцненню організму дитини.

Можливості застосування фітбол-аеробіки в ДНЗ дуже широкі. Вона є потужним комплексним за­собом оздоровчого, освітнього та вихов­ного впливу на розвиток особистості дитини.

Памятка. Фітболи - м'ячі великого розміру, які з'явилися порівняно недавно. Фітбол був створений у 1960 році в Європі, і впер­ше його почали використовувати швейцарські лікарі у якості пристосу­вання для фізичної реабілітації хворих церебральним паралічем, а та­кож для лікування хворих після травм опорно-рухового апарату.

Амортизаційна функція м'яча забезпечує вібрацію при вико­нанні вправ, що сприяє поліпшенню обміну речовин. Активізація кровообігу та мікродинаміка в міжхребцевих дисках і внутрішніх органах сприяють розвантаженню хребетного стовпа, мобілізації функціоналу різних його відділів, корекції лордозу та кіфозу.

Вправи, які діти виконують з вихідного положення сидячи верхи на м'ячі, за своїм фізіологічним впливом сприяють лікуванню таких захворювань, як остеохондроз, сколіоз, неврастенія, астено-невротичний син­дром та ін.

Механічна вібрація м'яча позитив­но впливає на суглоби, м'язові тканини та хребет, зокрема гармонізує стан міжхребцевих дисків. Практично це єдиний вид аеробіки, в якому під час виконання фізичних вправ взаємодіють руховий, вестибулярний, зоровий і тактильний аналізатори, що підсилює позитивний ефект від занять. Вправи на фітболі тре­нують серцево-судинну, дихальну, опор­но-рухову системи та вестибулярний апа­рат, розвивають координацію рухів.

Дуже важливо також те, що гімнастика з використанням фітболів створює в дитячому колективі веселу, насичену яскравими по­зитивними емоціями атмосферу. До того ж під час виконання вправ практично відсутнє ударне навантаження на нижні кінцівки, а сер­цево-судинна система працює у помірному режимі.

Основна мета фітбол-аеробіки - профілактика та корекція різ­них захворювань, розвиток рухових здібностей та фізичних якостей.

Упровадження фітбол-аеробіки у систему фізкультурно-оздоровчої роботи дошкільного навчального закладу необхідно розпочина­ти з розробки комплексів загальнорозвивальних вправ з фітболами. Поступово ці комплекси слід використовувати на заняттях з фіз­культури і закріплювати їх виконання під час ранкової гімнастики.

Перший етап роботи з фітболом передбачає індивідуальну ро­боту з дітьми. Кожній дитині надають змогу самостійно ознайомити­ся з новим обладнанням, пограти з фітболами.

Другим етапом є навчання дітей самостійно сідати на фітбол та утримувати рівновагу на ньому. При цьому необхідно вчити сіда­ти на фітбол правильно: при сидінні коліна мають бути розміщені на рівні стегон, слід сидіти стійко і впевнено, не провалюючись. Пра­вильне сидіння на фітболі сприяє не лише ефективності, а й безпеці виконання вправ.

На цьому етапі навчаємо дітей невеликими підгрупами та займаємося на м'ячах не більше 4 - 5 хв, поступово збільшуючи три­валість виконання вправ до 20 - 25 хв залежно від віку, фізичної підготовленості та стану здоров'я дітей. Це пов'язано з великим на­вантаженням на дрібні м'язи спини. Тож темп виконання вправ має бути повільним чи середнім.

Корекційно-оздоровчу гімнастику на фітболах будуємо у три частини: підготовчу, основну і заключну.

Підготовчу частину зазвичай проводимо без м'ячів, використо­вуючи різні види ходьби, біту, музично-ритмічних рухів, які сприя­ють розігріву організму дитини та створюють позитивний емоцій­ний настрій.

Основна частина - це комплекс загальнорозвивальних вправ на фітболах. У основній частині фізичне навантаження чергуємо з відпочинком та розслабленням, проводимо ігри та ігрові вправи, що сприяють створенню радісної, емоційної атмосфери. Основна час­тина обов'язково містить вправи, які виконують з різних вихідних положень, зокрема, лежачи на фітболі на грудях, на спині. Такі впра­ви сприяють корекції постави, тренують силу та витривалість м'язів.

Заключна частина містить вправи на розслаблення м'язів спи­ни та загальну релаксацію. Крім рухливих та музичних ігор і ес­тафет, фітбол-аеробіка містить вправи креативної гімнастики, що сприяє розвитку творчості, ініціативи та самовираження дошкіль­ників. А ще комплекси фітбол-аеробіки   урізноманітнюємо елементами численних видів спорту, таких як: волейбол, баскетбол, футбол, спортивна, художня та атлетична гімнастика, акробатичні вправи - перекати, стійки на лопатках, місток на фітболі тощо.

Практика свідчить, що заняття фітбол-аеробікою мають неаби­який оздоровчий ефект - діти менше хворіють, у них поліпшуєть­ся постава, з'являється відчуття радості та задоволення від руху, а та­кож потреба в руховій активності. На позитивному емоційному фоні процес формування рухових умінь і навичок відбувається у дітей швидше та ефективніше.

Памятка. Для того щоб заняття з фітболами справді мали оздоровчий ефект, потрібно правильно підібрати розмір м'ячів. Для дошкільни­ків оптимальний розмір фітболів - 45 - 60 см у діаметрі. Під час підбирання фітболів необхідно звертати увагу на їхню пружність: при легкому натисканні на м'яч долонею його поверхня має пружинити, не чинячи надмірний опір і не вгинаю­чись усередину. Фітболи мають бути високо пластични­ми і при повторному надуванні відновлювати форму без складок, зморшок та тріщин. Вони мають бути виготовле­ні з міцної гуми і розраховані на навантаження від 300 до 1000 кг. Ніпель на них має бути впаяний всередину, щоб не заважати під час занять, не травмувати шкіру. Якісні фітболи, виготовлені з гіпоалергенного екологічно чисто­го матеріалу без шкідливих домішок, мають антистатичні властивості.

  використовуємо фітболи по-різному:

 • як предмет, виконуючи вправи з фітболом у ру­ках з різних вихідних положень - стоячи, сидя­чи, лежачи;
 • як опору - сидячи та лежачи верхи на фітболі;
 • як атрибут для проведення різних рухливих ігор, зокрема, змагального характеру;
 • як орієнтир для проведення естафет;
 • як амортизатор та тренажер під час виконан­ня вправ;
 • як масажер під час виконання вправ у парах.

Заняття аеробікою приносять дітям велике задово­лення. Для того, щоб ці заняття були ще цікавішими та насиченішими, можна використовувати індивідуальні снаряди - степ-платформи. В Квасилівському ДНЗ ми давно поставили завдання - виготовити степ-платформи для дітей та активно впроваджувати даний вид фізичних занять, оскільки результативність від них надзвичайно висока.

Степ-платформа - це сходинка висотою не більше 8 см, ши­риною 25 см, довжиною 40 см. Вона має бути виготовлена з легкого і міцного матеріалу і обтягнута м'яким дерматином. Заняття степ-аеробікою проводяться у супроводі бадьорої ритмічної музики, яка створює дітям гарний настрій. Проводити степ-аеробіку з дошкіль­никами можна у різних формах, як-от:

 • заняття оздоровчо-тренувальної спрямованості з дітьми старшого дошкільного віку (тривалістю 25 - 35 хв);
 • як частина фізкультурного заняття тривалістю 10-15 хв;
 • комплекс вправ ранкової гімнастики на степ-платформах;
 • показові виступи дітей на святах;
 • степ-розвага.

Зазвичай один комплекс степ-аеробіки, як повного заняття, діти можуть виконувати протягом трьох місяців. Окремі вправи, в міру їх засвоєння, слід видозмінювати та ускладнювати. Проводити заняття потрібно у добре провітреній залі, зазда­легідь розклавши степ-платформи у шаховому порядку для гарного обзору. Головна умова при проведенні степ-аеробіки - правиль­не дозування фізичного навантаження: частота серцевих скорочень не має перевищувати 150-160 ударів на хвилину. Для старших до­шкільників, які вже добре засвоїли вправи зі степ-платформою, можна проводити заняття степ-аеробікою оздоровчо-тренувальної спрямованості.

Дуже подобаються дітям заняття хореографією, які активно впроваджуємо у практику роботи з дошкільниками вже кілька років підряд. Такі заняття зазвичай спрямовані на:

 • тренування всіх груп м'язів;
 • розвиток вестибулярного апарату;
 • розвиток спритності;
 • розвиток швидкості;
 • поліпшення координації рухів.

Заняття хореографією можуть містити елементи акро­батики. Навчання дітей акробатичних вправ відбувається у формі гри, тож проходить весело і цікаво.

Діти із задоволенням займаються хореографією, поступо­во у них формується пластичність рухів та правильна постава.

Отже, можна зробити висновок, що фітнес-програми для дити­ни - це не лише запорука гармонійного фізичного і пси­хічного здоров'я, а й цікаве проведення часу зі своїми однолітками. Охорона та зміцнення здоров'я дітей, фор­мування звички до здорового способу життя залишаються першорядним завданням нашого дошкільного закладу. Тож уся діяль­ність нашого педагогічного колектив  переслідує здоров'язбережувальні цілі і передбачає формування у дошкільників свідомого ставлення до здоров'я як важливої життєвої цін­ності.