Типи занять з фізичної культури в ЗДО. Пам'ятка для інструктора з фізкультури

За освітніми завданнями, співвідношенням нового і знайомого програмового матеріалу:

  • мішане (подають новий руховий матеріал; закріплюють раніше набуті уміння і навички; забезпечують таке співвідношення знайомого і нового матеріалу: 3:1 або 4:1);
  • тренувальне (закріплюють й удосконалюють рухові уміння і навички; застосовують знайомі вправи);
  • контрольне (проводять за потребою в кінці місяця або кварталу, півріччя; перевіряють рівень сформованості рухових умінь і навичок, спеціальних знань, розвитку фізичних якостей тощо).

За змістом рухових завдань і методикою проведення:

  • комплексне (мішане) (виконують стройові, загальнорозвивальні вправи, основні рухи, рухливі ігри та інші види фізичних вправ; проводять з використанням комплексу наочних, словесних, практичних методів і прийомів навчання залежно від віку дітей);
  • сюжетне (будують за типовою структурою, але у формі «рухової розповіді», де всі рухові завдання пов'язані спільним сюжетом і виконуються в цікавих ігрових ситуаціях, будуються на імітаціях тощо);
  • ігрове (розв'язують усі освітні завдання за допомогою ігор (3-5):

- спочатку проводять одну-дві гри малої і середньої рухливості;

- потім - одну-дві гри великої рухливості;

- насамкінець - малорухливу гру;

або добирають ігри так, щоб за руховим змістом вони відповідали змісту всіх структурних частин типового заняття; чи проводять заняття на закріплення набутих рухових навичок або з контрольною метою;

  • домінантне (акцентують на реалізації певних освітніх завдань, застосуванні певних засобів фізичного розвитку тощо, наприклад заняття: на розвиток швидкісно-силових якостей; на оволодіння елементами спортивної гри чи вправи; з переважним викори-станням певного виду фізкультурного обладнання, інвентарю тощо).

Підготувала вихователь-методист Семенюк Р.Ф.