ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну раду Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок)

Квасилівський заклад дошкільної освіти                                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖУЮ

(ясла-садок)                                                                                                                                           Завідувач  ___________  О.М. Лисак

                                                                  Дата 31.08.2018 року

                                                                    Протокол педагогічної  ради

                                                                    від 31.08.2018 № 1

Положення про педагогічну раду

Квасилівського закладу дошкільної освіти

(ясла-садок)

1. Загальні питання

1.1. Педагогічна рада є колегіальним органом управління закладом дошкільної освіти (ясла-садок) (далі - заклад), створеним для розв'язання основних питань освітнього процесу.

1.2. Педагогічна рада діє у закладі постійно.

1.3.Педагогічна рада діє відповідно до норм Закону України «Про освіту»Закону України «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових документів у галузі освіти, Статуту ДНЗ.

1.4. До складу педагогічної ради входять всі педагогічні працівники закладу освіти.

1.5. Головою педагогічної ради є завідувач ЗДО.

1.6. Для ефективного розгляду окремих питань порядку денного засідань педагогічної ради за потреби у засіданні можуть брати участь інші особи, зокрема представники батьківської громадськості, піклувальної ради, різних організацій, батьки або особи, які їх замінюють, та інші особи.

1.7. Рішення, ухвалені на засіданнях педагогічної ради та затверджені наказом керівника, є обов'язковими для виконання усіма учасниками освітнього процесу.

2. Повноваження педагогічної ради

2.1.  Педагогічна рада ЗДО:

 • схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність їївиконання тавиконання Базового компонента дошкільної освіти, хідякісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей укожній віковій групі;
 • формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
 • визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;
 • затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей;
 • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи; визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників; затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;
 • розглядає питання:

- впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій;

- участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності;

- співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку дошкільної освіти;

- визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім'єю;

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення вихованців, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

- розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов'язків;

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

2.2. Педагогічна рада може розглядати й інші питання, пов'язані з діяльністю закладу.

3. Повноваження голови педагогічної ради

 • Планувати роботу педагогічної ради.
 • Проводити засідання педагогічної ради згідно зпланом роботи закладу освіти.
 • Визначати шляхи реалізації рішень педагогічної ради (перегляд відкритих заходів; проведення семінарів, навчально-методичних тренінгів; вивчення тавпровадження перспективного педагогічного досвіду роботи; апробація різних педагогічних інновацій; моніторингові дослідження тощо).
 • Контролювати виконання рішень педагогічної ради.
 • Організовувати запотреби проміжні форми контролю за виконанням рішень педагогічної ради (відвідування занять, гуртків, виховних заходів; проведення співбесід з педагогами, батьками або особами, щоїхзамінюють тощо).

4. Обов'язки членів педагогічної ради

 • Відвідувати засідання педагогічної ради.
 • Дотримуватися порядку тарегламенту проведення засідань педагогічної ради.
 • Виконувати рішення педагогічної ради.

5. Права членів педагогічної ради

 • Брати участь упідготовці допроведення засідань педагогічної ради.
 • Доповідати тавиступати назасіданнях педагогічної ради.
 • Обговорювати питання, винесені назасідання педагогічної ради.
 • Висувати пропозиції щодо поліпшення організації освітнього процесу тащодо інших питань порядку денного засідання.
 • Ухвалювати рішення педагогічної ради шляхом відкритого голосування.

6. Організація діяльності педагогічної ради

 • Педагогічна рада проводить засідання згідно зпланом роботи закладу, але нерідше ніж чотири рази нарік.
 • Педагогічна рада запотреби проводить позачергові засідання.
 • Конкретну дату засідання педагогічної ради визначає завідувач та вихователь-методист ЗДО.
 • Кожне рішення педагогічної ради ухвалюють шляхом відкритого голосування.
 • Рішення педагогічної ради чинні лише тоді, коли назасіданні присутні дві третини їїскладу.
 • Начерговому засіданні педагогічної ради їїчленам повідомляють про результати виконання рішень, ухвалених назасіданні попередньої педагогічної ради.

7. Документація педагогічної ради

7.1. Документацію педагогічної ради веде секретар, якого обирають члени педагогічної ради шляхом відкритого голосування.

7.2. Хід обговорення питань і рішень, ухвалених на засіданні педагогічної ради, фіксують у протоколі засідання педагогічної ради.

7.3. Протокол засідання педагогічної ради підписують голова та секретар педагогічної ради.

7.4. Протоколи засідання педагогічної ради записують до Книги протоколів засідання педагогічної ради закладу дошкільної освіти (далі - Книга протоколів), що належить до обов'язкової ділової документації закладу.

7.5. Книга протоколів має бути пронумерована, прошнурована та підписана керівником і скріплена печаткою закладу.

7.6. Книга протоколів зберігається у голови педагогічної ради, а  після закінчення - в архіві закладу.

7.7. Термін зберігання Книги протоколів - 10 років.

7.8. У разі зміни керівника закладу Книгу протоколів передають по акту.

7.9. Завідувач закладу дошкільної освіти за потреби видає накази про підготовку та проведення засідань педагогічної ради; про створення творчих (динамічних) груп з підготовки засідання педагогічної ради з визначеними термінами виконання рішень та особами, відповідальними за їх виконання.

7.10. Рішення педагогічної ради Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) вводять в дію наказом завідувача закладу.