Діти, які готові (умовно готові, не готові) до навчання

Діти, які готові до навчання

Потреба в спілкуванні, увага до запитань та завдань, активність і ста­ранність під час виконання завдань, адекватність емоційних реакцій та по­ведінки. В малюванні впевнено вимальовуються лінії: вертикальні, гори­зонтальні, округлі, зигзаги, хвилясті тощо. Чіткість ліній та натиску олівця під час виконання малюнка свідчать про впевненість та силу руки. В малюнках, що виконані у кольорі, переважають насичені кольори, охоплена вся кольорова гама, пере­даються величина, просторові відношення та сюжет. Елементи букв і цифр виконані згідно з поданими зразками. Безпомилкове виконання макро- та мікрорухів за словесною інструкцією. Вміння організовувати рухи в просторі тіла за зразком у дзеркальному відображенні. Відсутність помилок у домальовуванні деталей на малюнках. Уміння показати в динаміці руху заданий образ літери чи цифри, зображення за допомогою жестів форми предметів. Малювання нулів правою та лівою руками з достатнім натиском, ідентичність змальовування елементів букв. Заучування слів за 3-5 спроб. Здатність складати конструкції предметів за зразком, уміння виконувати кон­структивні дії. Розуміння складу числа з двох менших, уміння показати це на різних формах, змалювати.

Таким чином, у дітей, готових до навчання, спостерігається добре виражена мотивація до активного співробітництва з дорослими під час виконання завдань, розвинена психомоторна активність, мовно-слухова пам'ять. Однак, може відзначатися недостатня сформованість невербальних способів пізнавальної активності (макрорухів, міміки, жестів) наочно-образного мислення та швидкості просторових дій.

Діти, які умовно готові до навчання

Мають добру мотивацію, стабільність і точність виконання завдань, але необхідна наявність певної кількості спроб та рухів за допомогою дорослого, які «підводять» до правильного виконання завдань. У малюванні домінує чіткість виконання прямих ліній, натиск олівця в округлих лініях невпевнений. Кольорова гама бідніша, є кольори, які передають емоційну збудливість і неврівноваженість; сюжетна лінія малюнків простежуєть­ся не завжди, але величина та розташування предметів зберігаються. Елементи букв передаються з просторовими порушеннями; в зошитах із зразками червоного кольору вони вимальовані краще, ніж у друкованих прописах. Це свідчить про емоційну нестабільність. Виконання мікро- та макрорухів за інструкцією відбувається після додаткових повторень. Дзеркальне відображення рухів після 2-3 спроб. Уміння зобразити жестами слова та числа після додаткової інструкції та роз'яснення. Малювання нулів правою та лівою руками із середньою швидкістю, але без дотримання лінії і з порушенням розміру нулів. Так само порушується розмір під час змальовування елементів букв. Заучування слів у середньому за 9 спроб, причому під час запам'ятовування вплітаються інші слова, виникають побічні асоціації. Вміння складати конструкцію предмета з допомогою дорослого, завдяки навідним запитанням. Те ж стосується визначення складу числа, групування елементі в числа та називання суміжних чисел.

Отже, діти, які умовно готові до навчання, за доброї мотивації та пізна­вальної активності мають недостатню спрямованість психомоторних дій, порушення мовно-слухової пам'яті, виражену потребу в додаткових стимулах діяльності, які надає дорослий у різних формах (заохочення, образне порівняння, емоційна підтримка).

Ці діти виявляють нерівномірність результатів, яка не залежить від складності завдань: рухові відповіді гальмувались, рука зупинялася, не за­кінчивши рух із подальшим продовженням дії. Такий тип виконання завдань свідчить про дезорганізуючий вилив психоемоційних станів (тривоги, невпевненості тощо).

На наш погляд, діти, які умовно готові до навчання, мають типологіч­ні характеристики, які виявляються в різних видах психомоторної активності. Це діти з емоційно-почуттєвими та образно-емоційними особливостями психомоторних дій. Виконання навчальних завдань для дітей, які умовно готові до школи, буде успішним тоді, коли вчитель здійснюватиме індивідуальний підхід на основі врахування особливостей психомоторної організації та добиратиме стимули (слово, образ, почуття).

Діти, які не готові до навчання

Діти мають мотивацію до виконання завдань, але в більшості випадків не можуть це зробити без допомоги дорослого. Рухові дії виконуються за стереотипами, діти неспроможні перебудувати програму рухів, словесні інструкції сприймають погано, але здатні повторити рух, який виконує дорослий. У малюванні домінують нечіткі лінії, натиск слабкий, невпевненість у змалюванні округлих форм, лінії переривчасті, кольорова гама одноманітна, містить 2-3 кольори. Нездатність самостійно передати сюжет, просторові відношення та величину предметів. Відзначається безпорадність під час виконання завдань, що супроводжується словами: «Не можу», «Не вмію», «Не знаю». Малювання елементів букв і цифр пов'язане з технічними складноща­ми: діти невміло координують рухи рук, концентрують м'язові зусилля на кінчик олівця. Виконувати макро- та мікрорухи можуть, лише повторюючи показ дорослого, неспроможні передати за допомогою жестів і рухів тіла форму та зміст. Із графічними спробами не можуть впоратися, припускаються порушень у передачі просторових відношень: зменшення розміру та кількості елементів букв. Запам'ятовування слів можливе після тривалих вправ, але утримання в пам'яті всього 6-7 слів з 10. Малювання нулів правою рукою уповільнене, кількість - 2-3, а лівою рукою писати не пробують. На перше місце у дітей цієї групи виходить недостатня пізнавальна активність як у вербальній, так і в невербальній формах, що виявляється у відсутності довільної регуляції психомоторних дій.

Психомоторне обстеження дає змогу провести аналіз складових пізнавальної діяльності шестиліток, виявити дітей, не готових до навчання в школі, диференціювати дітей із різними психомоторними можливостями, дати прогноз успішності навчання на найближчий період шкільного навчання та скласти програму індивідуального психомоторного розвитку з використанням вправ і завдань рухового змісту.

Використано Інтернет-ресурс