Порядок зарахування, відрахування та переведення вихованців до Квасилівського ЗДО

 

                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ____________О. Лисак

ПОРЯДОК

зарахування, відрахування та переведення вихованців у Квасилівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Рівненської міської радидля здобуття дошкільної освіти

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм зарахування дітей до Квасилівського ЗДО для здобуття дошкільної освіти, відрахування вихованців із закладу освіти та їх переведення з одного закладу освіти (групи) до іншого (іншої).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: вихованці - діти, які здобувають дошкільну освіту у закладі освіти; вікова група – група дітей (вихованців) у закладі освіти, яка комплектується за віковою ознакою відповідно до законодавства; вільні місця – місця у віковій групі, на які можуть бути зараховані діти в межах нормативу наповнюваності груп, визначеного законодавством; заклад освіти загального типу - заклад освіти, в якому забезпечується догляд, розвиток, виховання та навчання дітей відповідного віку. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту” та інших нормативно-правових актах.

3. Положення цього Порядку щодо батьків дитини стосуються також інших законних представників (далі - батьки).

4. Положення цього Порядку застосовується  до Квасилівського ЗДО,  комунальної форми  власності, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері дошкільної освіти (далі – заклад дошкільної освіти).

5. Заклад дошкільної освіти оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті установчі документи (статут, положення), інформацію про кількість груп у закладі освіти і наявних в кожній з них вільних місць, а також іншу інформацію відповідно до законодавства.

 6. За повноту і достовірність інформації (документів), що подаються до закладу дошкільної освіти відповідно до цього Порядку, відповідають батьки.

 7. Обробка персональних даних, отриманих закладом дошкільної освіти, здійснюється відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

ІІ. Зарахування дітей до закладу дошкільної освіти

1. Зарахування дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється керівником  закладу протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв про зарахування.

2. У закладі здійснюється електронна система реєстрації, запроваджена згідно з рішенням  засновника  закладу дошкільної освіти. Електронна реєстрація дітей до Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) здійснюється на сайті http://leleka.rv.ua/ (рубрика «Для вас батьки» «Електронна реєстрація»)

   3. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або іншим законним представником дитини.

 4. Зарахування дитини здійснюється згідно з відповідним наказом керівника закладу дошкільної освіти

 5. До заяви про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти  додаються:

- копія свідоцтва про народження дитини;

- медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.

6. Для зарахування дитини з особливими освітніми потребами до закладу дошкільної освіти та утворення інклюзивних груп до заяви про зарахування додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

7. Для зарахування дитини з інвалідністю до державного (комунального) закладу дошкільної освіти до заяви про зарахування додаються:

 - копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я;

-  або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”;

- копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.

8. Першочергово до закладу дошкільної освіти зараховуються діти, які:

1) проживають у селищі Квасилів (на території обслуговування  закладу дошкільної освіти);

2) є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в  закладі дошкільної освіти;

3) є дітьми працівників закладу дошкільної освіти;

4) належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;

5) належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;

6) перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;

7) діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

8) мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону.  

9. Під час подання заяви про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти один з батьків або інший законний представник дитини повинен пред’явити оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини, та зазначити його реквізити у заяві. У разі коли право на першочергове зарахування не підтверджено, дитина зараховується до державного (комунального) закладу дошкільної освіти на загальних підставах.

10. Зарахування дітей до закладів освіти здійснюється наприкінці оздоровчого періоду та не пізніше 31 серпня у порядку надходження заяв батьків про зарахування дитини до відповідного закладу освіти (групи).

11. Формування груп у закладі дошкільної освіти здійснюється щорічно наприкінці оздоровчого періоду та не пізніше 31 серпня.

12. Розподіл вихованців між групами закладу освіти здійснюється, як правило, за віковими (одновіковими) ознаками.

13.  За вихованцем зберігається місце у закладі дошкільної освіти  у таких випадках:

- у літній період;

- у разі хвороби вихованця, його санаторного лікування, реабілітації;

- у разі карантину в закладі дошкільної освіти;

- на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника дитини.

ІІІ. Переведення вихованців до іншого закладу освіти (групи)

1. Переведення вихованців з однієї вікової групи до іншої в межах одного закладу освіти здійснюється щорічно наприкінці оздоровчого періоду та не пізніше 31 серпня.

 2. Для переведення вихованця з одного закладу освіти до іншого один з батьків має письмово звернутися до обраного закладу освіти щодо можливості зарахування своєї дитини. Керівник закладу освіти упродовж 10 робочих днів з дати надходження звернення інформує заявника про можливість зарахування дитини до відповідної вікової групи із вказаним кінцевим строком подання заяви та відповідних документів, зазначених у розділі ІІ цього Порядку.

 3. Переведення вихованця закладу освіти із групи загального типу  до інклюзивної групи відбувається за наявністю вільних місць та у разі виявлення порушень розвитку або погіршення стану здоров’я, що підтверджено відповідним висновком  інклюзивно-ресурсного центру.

4. Переведення дітей із закладу компенсуючого типу або дітей з особливими освітніми потребами інклюзивної групи до закладу освіти (групи) загального типу відбувається у випадку покращення стану здоров’я дитини за письмовою заявою батьків.

ІV. Відрахування вихованців із закладу освіти

1. Відрахування вихованців із  закладу дошкільної освіти може здійснюватися:

1) за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли рішенням органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків);

2) на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти відповідного типу;

3) у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних шести років (для дітей з особливими освітніми потребами - повних семи років), що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року;

4) у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;

5) у разі невідвідування дитиною закладу дошкільної освіти протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.

2. Керівник закладу дошкільної освіти зобов’язаний письмово із зазначенням причин повідомити одного з батьків або іншого законного представника дитини про відрахування дитини не менш як за десять календарних днів до такого відрахування.

3. Забороняється відрахування дитини із  закладу дошкільної освіти з інших підстав, ніж визначено цим пунктом.

4. Відрахування дитини із закладу дошкільної освіти здійснюється відповідним наказом керівника закладу дошкільної освіти.

5. У разі зарахування вихованця до закладу освіти для здобуття загальної середньої освіти відрахування з державного (комунального) закладу дошкільної освіти такого вихованця здійснюється на підставі даних про факт зарахування, які можуть бути отримані за допомогою електронних систем взаємодії (у разі їх впровадження) або за запитом до відповідного закладу освіти про такі дані.