Планування фізкультурних занять: сучасні підходи

Пам'ятка для вихователя та інструктора з фізкультури

Заняття з фізичної культури розглядаються як цілеспрямована і унормована форма організованої навчально-пізнавальної діяльності, що має на меті оптимізацію рухового режиму, формування, закріплення та удосконалення рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, надання дітям спеціальних знань з фізичної культури.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з 3-го року життя. Тривалість занять для дітей раннього віку - 15-20 хв, молодшого - 20-25 хв, середнього - 25-30 хв, старшого - 30-40 хв. Тривалість частин заняття (вступної, основної, заключної)  та обсяг матеріалу змінюються залежно від освітніх завдань та умов проведення заняття.

Обов'язкові умови проведення заняття з фізкультури: вологе прибирання зали, провітрювання приміщення, підготовка фізкультурного обладнання та інвентарю, спортивний одяг дітей та дорослих. З квітня по жовтень заняття проводяться у фізкультурній залі. Заняття з фізкультури на свіжому повітрі  проводить вихователь або інструктор з фізкультури з допомогою вихователя; до їх проведення можуть залучатися музкерівник та помічник вихователя.

Види фізкультурних занять

за освітніми завданнями та співвідношенням нового і знайомого матеріалу:

  • мішані (подається новий руховий матеріал та закріплюються раніше набуті уміння і навички; співвідношення знайомого та нового матеріалу складає 3(4) : 1);
  • тренувальні або заняття на закріплення й удосконалення рухових умінь і навичок (будується на більш-менш знайомих фізичних вправах);
  • контрольні (проводяться за потребою в кінці місяця, кварталу, півріччя з метою перевірки рівня сформованості рухових умінь і навичок, спеціальних знань з фізичної культури. Розвитку фізичних якостей тощо);

за змістом рухових завдань і методикою проведення:

  • комплексні (включають стройові, загальнорозвивальні вправи, основні рухи, рухливі ігри та інші види фізичних вправ; проводяться з використанням комплексу наочних, словесних, практичних методів і прийомів навчання залежно від віку дітей);
  • інтегровані (проводяться як і комплексні, однак перевага надається методу «занурення» у тему дня, над якою працюють вихователі групи);
  • сюжетні (будуються за типовою структурою, але у формі «рухової розповіді», де всі рухові завдання пов'язані спільним сюжетом і виконуються в цікавих ігрових ситуаціях, на імітаціях тощо);
  • ігрові (всі освітні завдання розв'язуються лише з допомогою рухливих ігор (3-5): спочатку проводиться 1-2 гри малої і середньої рухливості, потім - 1-2 гри великої рухливості, а на закінчення - малорухлива гра; ігри добирають так, щоб за руховим змістом вони відповідали змісту всіх структурних частин типового фізкультурного заняття; проводяться на закріплення набутих рухових навичок або з контрольною метою);
  • домінантні (спрямовані на реалізацію певних освітніх завдань, застосуванні певних засобів фізичного розвитку, наприклад: заняття на розвиток швидкісно-силових якостей або на оволодіння елементами спортивної гри чи вправи; заняття з переважним використанням певного виду фізкультурного обладнання чи інвентарю).

Моторна щільність фізкультурного заняття:

- Молодша група - 50-60%;

- Середня група - 60-65%;

- Старша група - 65-70%