ДОВІДКА про результати моніторингу динаміки розвитку дітей з особливими освітніми потребами у Квасилівському ЗДО на кінець 2022/2023 н. р.

На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №545 (зі змінами) «Про затвердження положення про інклюзивно-ресурсний центр», наказу МОН №54 від 16.01.2020 року «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти», плану роботи Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) на 2022/2023 навчальний рік, Положення про внутрішню систему якості освіти у Квасилівському закладі дошкільної освіти (ясла-садок), наказу директора по ЗДО проведений моніторинг динаміки розвитку дітей з особливими освітніми потребами (далі - ООП).

У ЗДО опрацьовані усі нормативні документи щодо впровадження інклюзивної освіти:

Наявні в електронному та паперовому варіантах корекційні програми, рекомендовані МОН України для використання у закладах освіти для навчання дітей з ООП. Достатньо методичних напрацювань щодо роботи з дітьми з ООП (методичні рекомендації, консультації та пам'ятки обговорені в колективі та розміщені на сайті ЗДО у розділі «Інклюзивна освіта»).

Упродовж 2022/2023 навчального року Квасилівський ЗДО тісно співпрацював з інклюзивно-ресурсним центром (далі - ІРЦ), який забезпечує реалізацію прав дітей з ООП на здобуття освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

 Відповідно до висновків ІРЦ з урахуванням рівнів підтримки дітей на початку 2022/2023 навчального року у Квасилівському ЗДО було організоване інклюзивне навчання дітей з ООП:

- у молодшій групі № 6 (1 дитина - третього рівня підтримки, 1 дитина - четвертого рівня підтримки);

- у молодшій групі № 9 (1 дитина - третього рівня підтримки, 1 дитина - четвертого рівня підтримки);

- у старшій групі № 4 (1 дитина - другого рівня підтримки, 2 дитини - четвертого рівня підтримки).  

Одним із завдань Команди психолого-педагогічного супроводу (далі - КППС) дитини було розроблення індивідуальної програми розвитку дитини з ООП та моніторинг динаміки розвитку дітей з ООП шляхом взаємодії з інклюзивно-ресурсним центром та батьками (законними представниками) дитини.

Індивідуальна програма розвитку дитини - документ, що забезпечує індивідуалізацію навчання особи з ООП, закріплює перелік необхідних психолого-педагогічних, корекційних послуг для розвитку дитини та розробляється групою фахівців з обов'язковим залученням батьків дитини задля визначення конкретних стратегій і підходів до навчання.

На засідання КППС (перше засідання - 15.09.2022; друге засідання - 22.09.2022; третє засідання - 23.12.2022; четверте засідання - 10.05.2023)  були запрошені фахівці Рівненського ІРЦ № 2 та батьки дітей з ООП, разом з якими розглядались питання:

- встановлення відповідності індивідуальної програми розвитку особливим освітнім потребам дітей;

- прогнозування результатів розвитку дитини з ООП відповідно до ІПР;

- аналіз виконання ІПР, виявлення труднощів у реалізації ІПР та ухвалення рішень щодо їх усунення;

- надання методичної підтримки педагогічним працівникам ЗДО з організації інклюзивного навчання (офлайн, онлайн);

- перегляд і уточнення завдань ІПР;

- виконання рекомендацій ІРЦ щодо корекційно-розвиткової складової ІПР;

- обговорення та планування співпраці педагогічних працівників та батьків дитини з ООП з фахівцями ІРЦ щодо надання корекційно-розвиткових послуг, методичного забезпечення та корекційного обладнання (за потребою) тощо.

Важливим етапом виконання ІПР дитини з ООП є моніторинг реалізації завдань, цілей, стратегій, які поставлені в ІПР для цих дітей командою психолого-педагогічного супроводу.

На кінець навчального року командою ППС дитини проведений моніторинг динаміки розвитку дітей з ООП та оцінювання їхніх досягнень. Моніторинг - це пролонговане у часі спостереження за дитиною з ООП, поточне оцінювання змін, які відбуваються в її розвитку, і спрямування подальшої роботи на досягнення заданих параметрів розвитку.

Метою моніторингу реалізації ІПР дитини було:

  • встановлення відповідності ІПР особливим освітнім потребам дитини;
  • оцінка рівня відповідності отриманих результатів індивідуальним очікуванням, які прогнозувалися в ІПР;
  • виявлення труднощів у реалізації ІПР та ухвалення рішень щодо їх усунення;
  • уточнення впливу реалізації ІПР на розвиток дитини з ООП;
  • перегляд і уточнення цілей та завдань ІПР.

Під час моніторингу динаміки розвитку дітей з ООП було встановлено чинники, що зумовили відповідний рівень досягнення індивідуальних очікуваних результатів, визначених ІПР:

- створення КППС, у складі якої профільні спеціалісти та кваліфіковані педагоги;

- розробка індивідуалізованого освітнього маршруту дитини - ІПР;

- сприятливий соціум та психологічний клімат у вікових групах з інклюзивним навчанням;

- доброзичлива комунікація з педагогами та однолітками;

- постійна взаємодопомога;

- здійснення освітнього процесу за розкладом групи та додатковим розкладом проведення корекційно-розвиткових занять з практичним психологом та вчителем-логопедом;

- якісний зміст корекційно-розвиткових занять;

- володіння новими знаннями та навиками під час щоденних індивідуальних занять з вихователями та асистентом вихователя;

- здійснення асистентом вихователя супроводу під час інклюзивного навчання; допомога вихователю й участь в організації освітнього процесу  з дитиною  з ООП;

- адаптація дидактичного матеріалу та обладнання для проведення освітнього процесу з інклюзивним навчанням (створення групових осередків «Крок за кроком»)

- створення групових осередків - куточків для усамітнення дитини тощо.

Членами команди супроводу було здійснено оцінку динаміки розвитку дітей з ООП за перше півріччя та на кінець навчального року: озвучено інформацію про її успіхи, прогресивний розвиток, рівень досягнень та сформованості соціальних, комунікативних і адаптивних життєвих навичок; проведено аналіз результативності корекційно-розвиткових занять.

Аналізуючи звіти педагогів про проведену освітню роботу з дітьми з ООП на кінець навчального року (Аналітичні звіти педагогів додаються) та протоколи засідань КППС кожної дитини, було встановлено, що рекомендована ІРЦ індивідуальна програма розвитку відповідає індивідуальним особливостям та можливостям дітей з ООП. ІПР для усіх семи дітей з ООП виважені, змістовні, оформлені згідно вимог. Рекомендації фахівців ІРЦ педагогічними працівниками та батьками дітей з ООП (законними представниками) виконуються. А проблеми, які виникали, стосувалися в основному відвідуваності дітьми закладу, яка була недостатньою, та забезпечення корекційної складової (корекційна складова для кожної дитини з ООП забезпечена фаховими спеціалістами: вчителем-логопедом, практичним психологом; не забезпечена лиш та складова, де немає відповідних спеціалістів).

Усі ІПР дітей з ООП на початку навчального року були розміщені на сторінці порталу ІРЦ МОН України і вже на кінець першого півріччя був проведений початковий моніторинг динаміки розвитку дітей. В аналітичних звітах педагогів, які працюють в інклюзивних групах, було оцінено динаміку розвитку дитини з ООП, а саме її сфери розвитку: емоційно-вольову, когнітивну, фізичну, мовленнєву, соціальну та досягнення з усіх семи освітніх напрямів: «Особистість дитини», «Мовлення дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина в соціумі», «Гра дитини», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина у світі мистецтва».

У своїх аналітичних звітах на кінець 2022/2023 навчального року вихователі разом з асистентами вихователів узагальнили результати порівняльного оцінювання рівня розвитку дітей з ООП на початок та кінець навчального року за відповідними критеріями/показниками і результати моніторингу внесли у відповідну таблицю ІПР дитини на панелі порталу ІРЦ, що розміщена на сайті МОН України (Див. Таблицю)

Зразок таблиці

Моніторинг та оцінювання досягнень дитини

Критерії оцінювання

за освітніми напрямами

Виконує завдання

(+)

Виконує не систематично

або з допомогою (±)          

Не виконує

(-)

Особистість дитини

 

 

 

Мовлення дитини

 

 

 

Дитина в природному довкіллі

 

 

 

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

 

 

 

 

Дитина у світі мистецтва

 

 

 

Дитина в соціумі

 

 

 

Гра дитини

 

 

 

Діяльність кожної дитини з ООП оцінювалася КППС не лише з позицій набутих знань, а, передусім з позицій прогресивного розвитку. З цією метою вихователі та асистенти вихователів використовують метод портфоліо (накопичувальну систему оцінювання, що передбачає збір різних видів робіт, які засвідчують рух в індивідуальному розвитку дитини, активне залучення дитини до життя групи тощо).  На належному рівні ведеться ділова документація педагогів, які працюють з дітьми з ООП: перспективний та календарний план роботи, щоденники спостережень за дитиною тощо.

Провівши моніторинг реалізації ІПР було встановлено відповідність пріоритету вибору цілей дитини з ООП: на першому місці - безпека життя дитини та її психологічний комфорт; на другому - система комунікації дитини з дорослими та однолітками; на третьому - навички самообслуговування; і на останок (не менш важливо) - академічні навички дитини з ООП.

Постійний моніторинг успішності обраних педагогічних технологій, інновацій, підходів та інших елементів освітньої діяльності є невід'ємною частиною інклюзивної освіти, тому педагоги знаходяться у постійному пошуку інноваційних ігрових та інших сучасних технологій інклюзивного навчання в умовах ЗДО та сім'ї. Проводять просвітницьку роботу з батьками дітей з ООП.

Таким чином, під час проведення моніторингу аналізувались як динаміка розвитку кожної дитини з ООП, так і організація інклюзивного навчання у ЗДО. Зі сторони батьків висловлювалась подяка за організацію інклюзивного навчання, індивідуальний підхід до дитини, педагогічний такт та компетентність педагогів, які займаються з дітьми.

На майбутнє планується проводити моніторингове дослідження за такими напрямами:

  • аналіз матеріально-технічної готовності закладу для забезпечення комфортного перебування дітей з ООП (створення ресурсної кімнати);
  • аналіз кадрової та методичної готовності ЗДО до подальшого інклюзивного навчання;
  • стан реалізації інклюзивної освіти на практиці.

За результатами моніторингу організації інклюзивного навчання у ЗДО, залишається ще низка питань, які потрібно вирішувати:

1. Адаптація середовища та наповнення групових розвивальних осередків для дітей з ООП, виходячи із рівня їх підтримки та рекомендацій ІРЦ.

2. Створення команди тісної співпраці і взаємодії між вихователем, асистентом вихователя та батьками.

3. Навчання педагогів методики роботи з дітьми з ООП.

4. Створення атмосфери довіри та взаємодопомоги в освітньому середовищі.

5. Створення та наповнення ресурсної кімнати: закупівля якісного корекційно-розвивального обладнання; дидактичне забезпечення освітнього процесу; придбання методичних посібників, комп'ютерних програм та іншого медійного наповнення і допоміжних засобів для дітей з ООП.

6. Підготовка фахівцями ІРЦ заходів для вихователів та асистентів вихователів ЗДО, на яких розглядаються питання щодо особливостей організації освітнього процесу з дітьми з ООП.

7. Забезпечення діяльності професійної спільноти для вихователів та асистентів вихователів з проблеми інклюзивного навчання в ЗДО дітей з ООП (результатами засідань можуть бути методичні рекомендації, буклети, бюлетені, інформаційні листівки, пам'ятки та порадники тощо).

 

 Підготувала вихователь-методист _________________________ Раїса СЕМЕНЮК