ПОЛОЖЕННЯ про огляд-конкурс на кращий міні-музей групи

Квасилівський заклад дошкільної освіти                      ЗАТВЕРДЖУЮ

(ясла-садок)                                                    Завідувач     підпис     О.М. Лисак

                                                                         Дата   21 листопада  2017 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про огляд-конкурс на кращий міні-музей групи 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Міні-музеї у вікових групах  створюються на виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про музей та музейну справу»; листів МОНУ «Щодо впровадження музейної педагогіки в навчально-виховний процес» від 03.02.2014 №1\9-83, «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» від 25.07. 2016р., «Щодо організації освітньої роботи дошкільних навчальних закладів у 2017\2018 навчальному році» від 13.06.2017 №1\9-322; річного плану роботи ЗДО.

2. Створення міні-музеїв у дитсадку – важлива складова реалізації принципів музейної педагогіки, що забезпечує умови для особистісного розвитку дошкільнят, безпосереднього залучення їх до світу мистецтва.

3.  Міні-музеї – це куточки, що оформлені відповідно до певної теми і містять, окрім «музейних експонатів», дитячі роботи, створені малюками до і після відвідування  міні-музею. Важлива особливість міні-музеїв – це участь малюків у їх створенні. Діти разом з дорослими обговорюють тематику, приносять з дому різноманітні експонати, роблять деякі своїми руками.

4.  Міні-музей – це результат спільної роботи вихователів, дітей та батьків. Планування міні-музею розпочинається з вибору актуальної, пізнавальної, цікавої та доступної для дітей теми. У закладі дошкільної освіти доцільно створювати міні-музеї різного спрямування, залежно від віку дітей. Це може бути міні-музей:

-  родини;

-  козацької слави;

-  селища та його пам’ятних місць;

-  видатних громадян селища;

-  народної іграшки (з глини, дерева, сиру, тканини, ниток, соломи; іграшкова техніка; порцелянові та пластмасові ляльки; старовинні ялинкові прикраси);

-  хліба та солі;

-  корисних копалин;

-  електрики;

-  транспорту;

-  писанки;

-  живопису;

-  виробів місцевих умільців;

-  гончарства та кераміки;

-  народних ремесел чи виробів умільців (з глини, соломи, лози, тканини, паперу, дерева);

-  української оселі;

-  народних музичних інструментів;

-  культури і побуту українського народу;

-  природи рідного краю;

-  дарунків моря;

-  дарунків лісу;

-  фото-зустрічей з учасниками бойових дій;

-  народних символів та оберегів;

-  народознавства та історії України;

-  загадкового світу Космосу та ін.

5. Застосування музейної педагогіки у дитячому садку відіграє важливу роль для естетичного, мовленнєвого, громадянського виховання дошкільників, підсилює здатність тонко відчувати всі барви життя, вчить орієнтуватися в цінностях сучасного світу, готує дітей до шкільного життя, формує національну самосвідомість майбутніх громадян.

Форми роботи з дітьми в міні-музеї:

-  тематичні заняття

-  екскурсії міні-музеєм

-  пошуково-дослідницька робота

-  театралізовані дійства

-  години спілкування

-  уроки мужності

-  уроки майстерності

-  бесіди

-  спостереження

-  дидактичні ігри

-  творчі зустрічі

-  виставки дитячих творчих робіт

-  свята і розваги

-  гурткова робота тощо.

6.  Принципи створення міні-музею

Принцип інтеграції - міні-музей повинен враховувати зміст освітньої програми ДНЗ та допомагати в реалізації її цілей і завдань окремих освітніх галузей.

Принцип діяльності та інтерактивності - міні-музей повинен надавати вихованцям можливість реалізувати себе в різних видах дитячої діяльності (використовувати експонати в сюжетно-рольових іграх, створювати вироби і включати їх в загальну експозицію тощо).

Принцип природовідповідності - міні-музей повинен бути створений з урахуванням психофізіологічних особливостей дітей різного віку і передбачати умови для розкриття творчого потенціалу кожної дитини.

Принцип науковості - представлені експонати повинні достовірно відображати тематику міні-музею, пояснювати різні процеси і явища в рамках обраної теми науковими термінами і в той же час доступною для дитини мовою.

Принцип гуманізації та партнерства - міні-музей повинен пропонувати умови для всебічного розвитку дитини, заохочення її ініціативності, творчої діяльності в рамках суб'єкт-суб'єктних відносин у системі «дорослий - дитина», «дитина - дитина».

Принцип культуровідповідності - міні-музей повинен бути орієнтований на залучення дітей до світової культури, загальнолюдських цінностей через засвоєння цінностей і норм національної культури в ході безпосередньої освітньої діяльності в музейному просторі.

Принцип динамічності та варіативності - експозиції міні-музею повинні постійно доповнюватися і оновлюватися з урахуванням вікових особливостей дітей групи.

Принцип різноманітності - наповнення міні-музею експонатами, різними за формою, змістом, розмірами, що відображають історичну, природну та культурну різноманітність навколишнього світу.

Принцип регіональності - міні-музей повинен передбачати організацію роботи з дітьми по ознайомленню їх з культурною спадщиною регіону, а також культурою інших народів, що сприяє розвитку толерантності та формування почуття патріотизму.

Принцип безпечності - міні-музей має бути безпечний для вихованців.

7. Огляд-конкурс на кращий міні-музей групи є формою контролю стану навчально-матеріальної бази вікових груп та сприяє вдосконаленню сучасного освітнього простору в кожній віковій групі та закладі дошкільної освіти в цілому.

8.  На основі різновидів міні-музеїв вікових груп створюється віртуальний музей закладу дошкільної освіти – це інтерактивний мультимедійний програмний продукт, що представляє музейні експозиції вікових груп в електронному вигляді.

ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ

1. Міні-музей у вікових групах національно-патріотичного та народознавчого спрямування створюється з метою розширення освітнього простору у закладі дошкільної освіти, залучення дітей, батьків та педагогів до пошукової, краєзнавчої роботи, до вивчення історії, культури, природи рідного краю, народних ремесел, традицій та звичаїв українців; формування потреби не лише зберігати духовні скарби українців, а й примножувати їх; виховувати патріотичні почуття та гордість за Україну.

2.  Основними завданнями міні-музею є:

-  збагачення освітньо-розвивального простору новими формами роботи з дітьми у музейному середовищі; формування у дошкільників уявлень про музей;

-  формування у вихованців соціального досвіду на прикладах історичного минулого України;

-  розширення та поглиблення знань дітей про рідне село (селище), природу рідного краю, ремесла, традицій і звичаї українського народу;

-  залучення дітей до накопичення, збереження та раціонального використання музейного фонду;

-  стимулювати у дітей інтерес  до предметів, що їх оточують, і викликати бажання  експериментувати  з ними; 

-  формування гармонійної, всебічно розвиненої, патріотично налаштованої особистості;

-  проведення культурно-просвітницької роботи серед дітей та батьків.

3.  Метою і завданнями огляду-конкурсу є: створення умов для всебічного розвитку дітей дошкільного віку з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей; заохочення педагогів, дітей та батьків до активної і творчої співпраці у зміцненні національно-патріотичного осередку  в групі.

ІІІ. СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ

1.  Огляд-конкурс проводиться з 27 по 30 листопада 2017 року.

2.  Підбиття підсумків огляду-конкурсу про­водиться 30 листопада.

IV. ЖУРІ ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ

1. Членів журі вибирають серед педагогіч­них працівників закладу дошкільної освіти.

2. Склад журі затверджує завідувач закладу.

V. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МІНІ-МУЗЕЇВ

1. Відповідність віковим особливостям та інтересам дітей. Оформлення міні-музеїв має відповідати інтересам і запитам дітей, програмовим вимогам у відповідності до вікових особливостей дошкільників.

2. Оптимальність розміщення експонатів. Найбільш оптимальним розміщення експонатів міні-музею є на різних рівнях: вертикальному і горизонтальному. Для цього використовуються:  стелажі і настінні полички, ширми, стенди, столики різної величини, тумби. Для розташування міні-музеїв можна використовувати різні частини групових кімнат, роздягалень, стіни біля входу в групу.

3. Доступність і мобільність експонатів. Експонати міні-музею мають бути доступними дітям і мобільними.

4. Безпечність, відповідність санітарно-гігієнічним вимогам. Міні-музей має бути художньо-естетичними, безпечними, відповідати санітарно-гігієнічним вимогам до утримання ігрового фонду групи.

5. Достатність змістового наповнення: виставки музейних експонатів, практичних матеріалів (тематичних папок, пам’яток, конспектів різних форм роботи з дошкільниками, паспорта-презентації міні-музею тощо).

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ

1.  Підсумки огляду-конкурсу підбиваються за результатами оцінювання міні-музеїв відповідно до зазначених принципів та критеріїв - за п'ятибальною системою.

2. Переможці нагороджуються   грамотами та додатковими заохочу-вальними балами до преміювання за ст. 57 Закону України «Про освіту».

Словничок до Положення 

·   Виставка- сукупність музейних експонатів, виставлених для огляду на короткий термін

·   Екскурсія- це специфічна форма освітньої діяльності, змістом якої є комплексне (візуальне, вербальне, емоційне) сприймання об’єктів, представлених на екскурсійному маршруті, з метою здобуття знань та емоційних вражень.

·   Екскурсовод - це людина, яка показує екскурсантам, визначні місця, експонати музею, даючи при цьому необхідні пояснення.

·   Експозиція - сукупність музейних предметів, виставлених на публічний огляд на тривалий термін.

·   Експонат - предмет, виставлений для огляду

·   Міні-музей - наочна енциклопедія одного предмета, відтворена у речах, малюнках, фотографіях тощо.

·   Музей - це культурно-освітній та науково-дослідний заклад, що збирає, вивчає та експонує, зберігає пам’ятки матеріальної та духовної культури.

·   Пам’ятка - об’єкт природи, матеріальної і духовної культури, що має художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягає збереженню, відтворенню та охороні відповідно чинного законодавства.

 Положення підготувала вихователь-методист Семенюк Р.Ф.