Взаємодія ДНЗ і школи. Угода про співпрацю Квасилівського ДНЗ (ясла-садок) та Квасилівського НВК "школа-ліцей"

     УГОДА

 про співпрацю Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) та Квасилівського навчально-виховного комплексу «школа-ліцей»                                                                                 

Квасилівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) в особі завідувача Лисак Ольги Миколаївни з однієї сторони і Квасилівський навчально-виховний комплекс «школа-ліцей» в особі директора Людвік Віри Вікторівни з другої сторони (далі - Сторони) уклали цю угоду про таке:

1. Предмет угоди

1.1. Сторони зобов'язуються співпрацювати з метою забезпечення наступності і перспективності освітнього процесу, соціокультурної адаптації дітей старшого дошкільного віку до умов навчання у початковій школі та всебічного гармонійного розвитку дітей, збереження та зміцнення їхнього фізичного та духовного здоров'я.

1.2. Предметом співпраці є забезпечення наступності і перспективності роботи між Квасилівським ДНЗ (ясла-садок) та Квасилівським НВК «школа-ліцей», а саме між дошкільною та початковою ланками освіти.

1.3. Спільне розроблення та реалізація моделей співпраці забезпечує наступність у:

-  програмах, педагогічних технологіях;

-  формах, методах і прийомах роботи педагогічних працівників з дітьми;

-  педагогічній співпраці з батьками.

2. Обов'язки сторін

        Сторони визначають, що співпраця педагогічних колективів можлива за умови взаєморозуміння, взаємоповаги та рівноправного партнерства.

2.1. Квасилівський ДНЗ (ясла-садок)  зобов'язується:

2.1.1. Забезпечити якісну підготовку дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання з урахуванням вимог Базового компонента дошкільної освіти та відповідних програм.

2.1.2. Забезпечити психологічну готовність дітей до навчання у початковій школі.

2.1.3. Створити сприятливі умови для розвитку, виховання та навчання дітей, організувати діяльність дітей з урахуванням їхніх вікових, індивідуальних особли­востей.

2.1.4. Брати участь у спільних заходах з метою підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників.

2.1.5. Консультувати батьків з питань соціальної адаптації дітей до умов навчання в школі.

 2.2.  Квасилівський НВК «школа-ліцей» зобов'язується:

2.2.1. Зараховувати випускників Квасилівського ДНЗ (ясла-садка), які мають необхідні знання, уміння, навички, для подальшого навчання в школі.

2.2.2.  Проводити спільно з педагогічними працівниками Квасилівського ДНЗ (ясла-садок)  консультаційно-методичну роботу, спрямовану на  забезпечення успішної адаптації дітей до умов навчання у НУШ.

2.3.  Сторони зобов'язуються:

2.3.1. Щорічно складати план спільних заходів Квасилівського ДНЗ (ясла-садка) та Квасилівського НВК «школа-ліцей».

2.3.2. Сприяти взаємодії педагогічних колективів.        

3. Строк дії угоди

3.1. Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і діє до заміни нової. Кожна зі Сторін має право розірвати цю угоду, пись­мово повідомивши про це іншу Сторону за два місяці.

3.2. У разі відсутності заяви однієї зі Сторін про припинення або зміну умов цієї угоди протягом двох місяців після закінчення строку її дії, вона вважається про­лонгованою на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені цією угодою.

   Цю угоду укладено у двох примірниках.

4.  Юридичні адреси Сторін

Квасилівський навчально виховний комплекс «школа-ліцей»

смт. Квасилів

вул. Молодіжна, 22

Директор                                 В.В. Людвік

 

Квасилівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)

смт. Квасилів

вул. Молодіжна, 26

Завідувач                               О.М. Лисак