ЗВІТ-ПРЕЗЕНТАЦІЯ з реалізації науково-методичної проблеми ДНЗ на другому етапі - за 2013-2014 н.р.

 Звіт-презентація роботи педагогічного колективу Квасилівського ДНЗ (ясла-садок) з реалізації науково методичної проблеми «Формування цілісної, життєво компетентної особистості  в умовах інноваційного розвитку дошкільної освіти» на другому етапі - 2013-2014 н.р.

Мультимедійна презентація додається до матеріалів звіту

                                                          Підготувала вихователь-методист Семенюк Р.Ф.

 • Слайд 1.

Науково-методична проблема педагогічного колективу Квасилівського ДНЗ (ясла-садок)  на 2012-2017 роки - «Формування цілісної, життєво компетентної особистості в умовах інноваційного розвитку дошкільної освіти».

 • Слайд 2.

У цьому навчальному році ми  знаходимося на другому етапі роботи над проблемою - теоретичному, і готуємося до її впровадження: опановуємо зміст обраної проблеми, досліджуємо її на практиці, апробуємо інноваційні технології дошкільної освіти.

 • Слайд 3.

Центральною ланкою методичної роботи завжди залишається реалізація науково-методичної проблеми закладу, а метою - стимулювання творчого потенціалу педагогів та вдосконалення їхньої педагогічної майстерності. Основними ж принципами методичної роботи вважаємо: системність і дієвість усіх методичних заходів, щоденну взаємодопомогу та випереджальний характер методичної роботи.

 • Слайд 4.

Педагогічний колектив нашого закладу  - це колектив однодумців. Він нараховує 29 високо досвідчених педагогів. З них: 11 з вищою категорією та  педагогічними званнями. Творчі, винахідливі, відкриті інноваціям. Проблема закладу обрана на діагностичній основі, колегіально, є непростою і на часі. Але завдяки відповідальності і наполегливості колег вона поступово вирішується.

 • Слайд 5.

Оскільки 2013 рік був оголошений роком творчості, одним із пріоритетних завдань нашого закладу у цьому н.р. залишається: розвиток художньої творчості та естетичної культури дошкільників, творчого потенціалу педагогічних працівників. Залишаються також важливими завданням: підвищення результативності екологічного розвитку, виховання і навчання дошкільників та удосконалення планування освітнього процесу згідно вимог нового Державного стандарту дошкільної освіти, який прийнятий у 2012 році.

 • Слайд 6.

Стратегічним завданням колективу на 2012-2017 роки є: створення сприятливих  умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетенції перед вступом до школи.

А кінцевою метою розвитку дошкільної освіти у селищі Квасилів залишається: більше охоплення дітей дошкільним закладом; модернізація змісту дошкільної освіти та підвищення її пріоритету.

 • Слайд 7.

Всі 6 педагогів із званнями «вихователь-методист» входять до складу творчої групи з реалізації науково-методичної проблеми закладу, яка має на меті: формування професійної компетентності педагогічних працівників  у контексті нової редакції БКДО; побудова моделі нової технології та планування системи заходів, спрямованих на реалізацію завдань у вирішенні науково-методичної проблеми закладу.

 • Слайд 8.

Методичний кабінет є організуючим центром роботи над проблемною темою, оскільки: забезпечує інформаційну підтримку педагогів; планує і координує різні форми і методи роботи з ними; цілорічно організовує систему різноманітних методичних заходів, спрямованих на розвиток їх творчого потенціалу.

 • Слайд 9.

На засіданні круглого столу члени творчої групи розкрили значення блочно-тематичного планування освітнього процесу в ДНЗ, яке дає позитивні результати в кращому засвоєнні програмних вимог дітьми; було внесено пропозиції провести корекцію старого календарно-перспективного планування у відповідності до вимог нового БКДО та програми «Дитина», за якою працюють усі ДНЗ району;  активно використовувати інноваційні освітні технології дошкільної освіти. На вирішення цих завдань також спрямована вся методична робота нашого району, у якій беруть активну участь 12 педагогів Квасилівського ДНЗ.

 • Слайд 10-15.

 Запорукою успішної реалізації ключових завдань БКДО та програми для кожної вікової групи, організації та змістового наповнення освітнього процесу у дошкільних навчальних закладах є створені належні умови, а саме:

-      професійна підготовка кадрів;

-      створення предметно-розвивального середовища;

-      науковий супровід навчальних програм;

-      навчально-методичне забезпечення;

-      забезпечення виявлення труднощів у педагогів, з метою їх корекції;

-      створення консультативної служби для батьків.

Проте, як підтверджує практика, головними умовами, які забезпечують ефективність реалізації  завдань БКДО та освітньої програми, за якою працює педагогічний колектив ДНЗ, є: створення ігрового предметно-розвивального середовища у групах та в ДНЗ вцілому і навчально-методичне забезпечення освітнього процесу з дошкільниками.

 • Слайд 16.

Згідно річного плану роботи відбулася Авторська школа майстра (Шевчук Н.С.) "Планування занять з образотворчого мистецтва" (листопад 2013), в результаті якої вихователі отримали пакет методичних розробок щодо освітньої лінії «Дитина у світі культури (образотворча діяльність)»

 • Слайд 17.

З метою детального вивчення змісту  роботи з освітньої лінії "Дитина у світі культури" був підготовлений та проведений інтерактивний семінар-практикум з проблеми  "Формування художньо-продуктивної компетенції дошкільників" (листопад, 2013) за активної участі вихователя Шевчук Н.С.

 • Слайд 18.

Для вихователів груп короткотривалого перебування дітей на базі нашого закладу було проведено районний семінар «Вивчаємо і впроваджуємо програму "Впевнений старт», в ході якого наші педагоги (Сенюк Н.Г., Боршкова Л.О.) поділилися досвідом організації і планування освітнього процесу зі старшими дошкільникам. Відкритий показ заняття з математики  провела вихователь Сенюк Н.Г. з активним використанням  здоров'язбережувальних технологій та технологій розвивального навчання.

 • Слайд 19.

Важливі завдання з реалізації науково-методичної проблеми закладу щорічно вирішуємо на садовому методичному об'єднанні вихователів, яке нинішнього року працює над  виробленням методичних рекомендацій з організації і планування освітнього процесу в ДНЗ відповідно до сучасних вимог та формуванням професійної компетентності педагогів.

 • Слайд 20.

Впродовж кількох років підряд вихователь Шевчук Н.С. проводить зі своїми вихованцями гурткову роботу з образотворчої діяльності, маючи вже неабиякий досвід з цієї проблеми. Показ роботи гуртка  "Маленькі митці" цього року показала на садовому МО (жовтень 2013). Така форма роботи з дітьми є досить результативна.

 • Слайд 21-23.

З метою підвищення фахової майстерності та професійного росту педагогів були організовані колективні перегляди освітнього процесу з різних освітніх ліній БКДО у вихователів: Вереми Г.Ф., Шум М.М., Яремчук В.В.,Черевко Н.В.

 • Слайд 24.

Під керівництвом досвідченого педагога Меланчук Л.М. проводиться Школа молодого спеціаліста, яка має на меті підвищення кваліфікації молодих педагогів, формування їх професійної майстерності, творчої індивідуальності, надання практичної допомоги з різних питань впровадження нових програм та інноваційних технологій дошкільної освіти.

 • Слайд 25.

З молодими педагогами активно працюють їх наставники, яким за їх плідну і клопітку працю присвоєно почесні звання «наставник-коуч» та видано пам'ятні листівки з цього приводу для поповнення їхнього портфоліо.

 • Слайд 26-31.

Протягом 3-5 років кожен педагог нашого закладу працює над індивідуальною проблемою самоосвіти, за результатами якої, як правило, проводить творчий звіт, вдосконалюючи свій професійний рівень. Кращими творчими здобутками вони діляться на садовому МО, на нашому сайті та беруть участь у різних професійних конкурсах.

 • Слайд 32.

Під час засідань педагогічних рад, семінарів-практикумів активно використовуються інтерактивні форми методичної роботи та ІКТ-технології.

 • Слайд 33-35.

Квасилівський ДНЗ є базовим у районі для навчання педагогів, обміну досвідом роботи, впровадження інноваційних технологій. Цього року було проведене районне методичне об'єднання з проблем мовленнєвого розвитку дошкільників з активним використанням мультимедійної презентації «Завдання, методи і прийоми розвитку мови дошкільників» (Семенюк Р.Ф.), обміну досвідом проведення мовленнєвих занять (Грухаль М.К.), інтерактивних технологій розвитку мови дошкільників (Чміль В.С.), планування роботи з навчання дошкільників творчого розповідання (Яремчук В.В.). Сучасні заняття з розвитку мови та мовленнєвого спілкування показали для колег району вихователі Яремчук В.В. та Грухаль М.К. (29.01.2014).

 • Слайд 36.

Протягом навчального року плідно працювала творча група вихователів-методистів ДНЗ району з проблеми "Інноваційна діяльність як потреба модернізації змісту дошкільної освіти" (4засідання/рік), напрацювання якої активно впроваджуються у нашому ДНЗ. Плідну участь у роботі творчої групи приймала Семенюк Р.Ф.

Мета: творчий пошук інноваційних підходів до організації і планування освітнього процесу в ДНЗ у контексті нової редакції БКДО.

 • Слайд 37.

Одному із провідних напрямів роботи  нашого колективу була присвячена педагогічна рада з проблеми «Розвиток художньої творчості та естетичної культури дошкільників» з активним використання мультимедійних технологій, презентацій портфоліо, творчих надбань колег та виставки  робіт дітей-гуртківців з образотворчого мистецтва «Маленькі митці» (керівник Шевчук Н.С.).

З  реалізації даної проблеми у ДНЗ проведена велика робота. Презентуємо найцікавіші слайди з оригінальними творчими роботами наших колег, які досить плідно і результативно працювали впродовж 2013, 2014 років у творчих майстернях та майстер-класі Надії Семенівни Шевчук:

Творча майстерня «Створюємо картинну галерею», яка стала не тільки окрасою дизайну закладу, а й цікавим мистецьким центром для виховання і розвитку дошкільників. Галерея включає добірку всіх програмових художніх картин  для роботи з нашими вихованцями.

 • Слайд 38.

Творча майстерня педагогів  "Квілінгові фантазії", у якій взяли активну участь практично всі наші педагоги. Цими шедеврами сьогодні прикрашені стіни нашого закладу і вони мають велику виховну цінність як для дітей,  так і дорослих.

 • Слайд 39.

Майстер-клас «Чарівний світ петриківського розпису», в ході якого Надія Семенівна продемонструвала нам кращі прийоми малювання та всі хитрощі уже всесвітньо відомої української петриківки.

 • Слайд 40.

Творча майстерня педагогів "Диво-квіти", під час якої ми мали змогу спостерігали, як в результаті клопіткої роботи самий звичайний білий пінопласт поступово перетворювався на оригінальні і дивовижні квіти. Ці квіти у кошику є авторською ідеєю Надії Шевчук, Тамари Момоток і Світлани Храпко.

 • Слайд 41.

Батьки вихованців нашого закладу часто запрошуються для участі в різноманітних конкурсах, очолюваних з нагоди свят та інших подій. Біля 90 сімей у грудні місяці взяли  активну участь у конкурсі на кращу новорічну іграшку, виготовлену разом з дітьми. Наша новорічна ялинка цього року була найкращою за всі останні роки, бо, за рішенням журі, була прикрашена виключно іграшками, виготовленими батьками з дітьми.

 • Слайд 42.

Незабутнім для наших дітей став фестиваль дитячого театрального мистецтва, який проводився під керуванням музкерівника Денисюк Олени Михайлівни та за активної участі вихованців її музично-театральної студії «Маленькі актори».

 • Слайд 43.

Вже третій рік підряд під керівництвом вихователя Дахненко І.Р. у тісній співпраці з колегою Чміль В.С. організовується плідна робота батьківського клубу "Турботливі батьки". За результатами творчої праці педагогів готується цікавий доробок «Інноваційні форми взаємодії ДНЗ і сім'ї».

 • Слайд 44.

За результатами роботи нашого колективу з реалізації завдань науково-методичної проблеми закладу на другому етапі був заслуханий звіт Семенюк Р.Ф. на відкритому засіданні науково-методичної ради відділу освіти (11.02.2014) після чого всіма членами ради було одностайно схвалено роботу нашого педагогічного колективу

 • Слайд 45.

Таким чином, очікуваними результатами роботи педагогічного колективу з реалізації науково-методичної проблеми закладу на її перших етапах є:

- загальна теоретична підготовка педагогів до впровадження в практику наукових ідей, нових освітніх технологій, методичних рекомендацій, кращих  педагогічних досвідів роботи;

- підвищення рівня науково-методичного забезпечення дошкільної освіти;

- створення в ДНЗ сприятливого розвивального середовища для всебічного розвитку дошкільників, формування їх життєвої компетенції.

 • Слайд 46.

У картотеку методичного кабінету уже занесені 11 кращих методичних розробок наших педагогів-новаторів, які є рушійною силою у колективі і спонукають своїх колег до подальших звершень і творчих надбань заради  дітей та надання їм якісної дошкільної освіти.

 • Слайд 47.

Запрошуємо систематично відвідувати сайт Квасилівського ДНЗ (ясла-садок), працювати на ньому з обміном досвіду і більше дізнаватися про роботу нашого колективу!

 • Слайд 48. Дякуємо за увагу!

Завантажити презентацію